Návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

Akt Európskej únie COM(2020)22 *COM(2020)22 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu predložil na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v lehote od 14.2.2020 do 24.2.2020. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LPEU/2020/9.
 
Ako uviedol Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, cieľom návrhu Európskej komisie (EK) je riešiť sociálne a ekonomické dopady prechodu na klimatickú neutralitu, nie energetické dopady. S cieľom dosiahnuť účinne a spravodlivo klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050 sa v rámci Európskeho ekologického dohovoru navrhuje zriadenie Mechanizmu spravodlivej transformácie, vrátane Fondu na spravodlivú transformáciu (FST). FST bude kľúčovým nástrojom na podporu území (hospodárska diverzifikácia území), ktoré sú najviac postihnuté prechodom ku klimatickej neutralite, na zabránenie nárastu regionálnych rozdielov a na rekvalifikáciu a aktívne začleňovanie pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie z podporovaných území. V prípade programov podporovaných z FST, členské štáty EÚ predkladajú EK plány spravodlivej transformácie územia. Mechanizmus spravodlivej transformácie sa zameria na tie regióny a odvetvia, ktoré sú transformáciou najviac postihnuté vzhľadom na ich závislosť od fosílnych palív, vrátane uhlia, rašeliny a roponosnej bridlice alebo od priemyselných postupov spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov. Osobitná schéma v rámci Programu InvestEU sa bude vzťahovať na projekty energetickej a dopravnej infraštruktúry, vrátane plynovej infraštruktúry a diaľkového vykurovania, ako aj na programy na dekarbonizáciu a ekonomickú diverzifikáciu regiónov.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zaslala materiál členom komory spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 19.2.2020.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce