Európsky ekologický dohovor

Akt Európskej únie COM(2019)640 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európsky ekologický dohovor predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 11.2.2020 do 17.2.2020. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LPEU/2019/601.
 
Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že dňa 11. decembra 2019 bolo zverejnené Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Európsky ekologický dohovor COM(2019) 640 v konečnom znení.
 
Preklad názvu predmetného dokumentu považuje ministerstvo za nepresný, preto  požiadalo príslušných zástupcov Európskej komisie o jeho prehodnotenie a zmenu na „Európska zelená dohoda“. Podľa aktuálneho oficiálneho prekladu názov dokumentu evokuje dohovor v oblasti životného prostredia, v skutočnosti sa jedná o prierezový dokument, ktorý zahŕňa politiky v oblasti zmeny klímy, obehového hospodárstva, energetiky, priemyslu, dopravy, stavebníctva, pôdohospodárstva, ochrany prírody atď.
 
Európsky ekologický dohovor (ďalej len EED) predstavuje nový začiatok v boji Európskej komisie proti zmene klímy a v riešení environmentálnych výziev. Predstavuje víziu, že Európa sa stane prvým klimaticky neutrálnym kontinentom prostredníctvom transformácie celého hospodárstva a spoločnosti v záujme udržateľnej budúcnosti. Takáto transformácia si bude vyžadovať nemalé investičné náklady, na druhej strane prinesie aj nové príležitosti a udržateľný ekonomický rast. Oznámenie obsahuje počiatočný plán kľúčových politík a opatrení potrebných na naplnenie EED, ktorý je zároveň neoddeliteľnou súčasťou napĺňania Agendy 2030 a cieľov udržateľného rozvoja.
Slovensko sa prihlásilo k vízii klimatickej neutrality do roku 2050. Pre jej  dosiahnutie bude nevyhnutná zlepšená koordinácia a spolupráca dotknutých sektorov (hospodárstvo, pôdohospodárstvo, financie, výstavba a doprava, školstvo, sociálne veci a ďalšie)  a zabezpečenie koherencie a synergie sektorových politík vo vysokej miere tak, aby Slovensko dokázalo splniť svoje záväzky a ciele a aby zároveň bola zabezpečená udržateľnosť a konkurencieschopnosť hospodárstva a prosperita spoločnosti.
 
Úlohou prípravy predbežného stanoviska bolo poverené Ministerstvo životného prostredia SR. Keďže materiál má nadrezortný charakter a predstavuje plán transformácie nielen takmer všetkých sektorov hospodárstva, ale celej spoločnosti, MŽP SR požiadalo pri príprave pozície hlavné dotknuté rezorty o zaslanie stanoviska a uskutočnilo k nemu bilaterálne konzultácie. Predkladaný materiál v primeranej miere zohľadňuje stanoviská dotknutých rezortov s tým, že stanovisko Slovenskej republiky je sformulované s ohľadom na hlavný cieľ, a tým je transformovať EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú do roku 2050 čisté emisie skleníkových plynov na nule a kde hospodársky rast nezávisí od využívania zdrojov.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zaslala materiál členom komory spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 13.2.2020.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce