Zmenený Návrh nariadenia EP a Rady

Akt Európskej únie COM(2020)23 Zmenený návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza (zmenený návrh všeobecného nariadenia EÚ) predložil na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v lehote od 14.2.2020 do 24.2.2020. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LPEU/2020/8.
 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu uviedol, že Návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (FST), sa dopĺňajú a menia adekvátne ustanovenia návrhu všeobecného nariadenia EÚ pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 - 2027. Realizácia a implementácia FST sa bude riadiť týmto všeobecným nariadením EÚ.
 
Mechanizmus spravodlivej transformácie (100 mld. EUR) je jadrom oznámenia EK o Investičnom pláne pre udržateľnú Európu. Mechanizmus je postavený na 3 pilieroch: 1. z FST implementovaného v rámci zdieľaného riadenia (granty vo výške 30-50 mld. EUR), 2. osobitnej schémy v rámci Programu InvestEU (garancie by mali prilákať 45 mld. EUR súkromných investícií) a 3. úverového nástroja pre verejný sektor v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) s cieľom mobilizácie ďalších investícií do príslušných regiónov (25-30 mld. EUR) v rokoch 2021 – 2027. FST sa bude primárne používať na poskytovanie grantov. Osobitná schéma v rámci Programu InvestEU určená na transformáciu priláka súkromné investície a partnerstvo s EIB zmobilizuje verejné financovanie. V rámci 3 pilierov by mala byť k dispozícii aj technická pomoc a poradenstvo v oblasti identifikácie, prípravy a implementácie projektov.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zaslala materiál členom komory spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 19.2.2020.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce