V Zbierke zákonov SR dnes vyšli nové právne predpisy

Dňa 9.4.2020 bol vyhlásený v Zbierke zákonov SR zákon č 74/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákon dňom vyhlásenia v zbierke nadobudol účinnosť.
 
Úplné znenie zákona je dostupné na:
Zákon predstavuje novelizáciu zákona o ochrane prírody a krajiny, zákona o vodách, zákona o Environmentálnom fonde, zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, geologických prácach (geologický zákon), ochrane pred povodňami, zákona o ovzduší, zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, zákona o odpadoch a zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.
 
Právna úprava sa zameriava predovšetkým na plynutie procesných lehôt ako aj predĺženie lehôt ustanovených v jednotlivých zákonoch. Spravidla ide o doplnenie prechodných ustanovení, teda ustanovení dočasného charakteru. Dočasnosť je viazaná na zrušenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19.
 
Nižšie Vám prinášame zmeny, ktoré by Vás mohli zaujímať.
1. zákon o ochrane prírody a krajiny
V čase od 9.4.2020 až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 neplynú lehoty na:
  • uplatnenie si nároku na náhradu škody spôsobenej určenými živočíchmi a nároku na finančnú náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa zákona o ochrane prírody a krajiny neplynú,
  • vykonanie úkonov, ktorými sú prerokovanie (§ 50 ods. 4) a miestne zisťovanie (§ 101 ods. 1).
 
2. zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
Zavedenie zálohovania jednorazových obalov sa posunie na rok 2023. Zmenu navrhol rezort životného prostredia s tým, že zabezpečenie riadneho procesu výberu správcu je časovo náročné.
 
3. zákon o Environmentálnom fonde
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
  • fond do 31. augusta 2020 zverejní na svojom webovom sídle špecifikáciu činností, 
  • sa žiadosti o podporu formou dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov a o podporu formou dotácie podľa § 9 ods. 3 prvej vety predkladajú do 15. decembra 2020.
 
4. zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
  • v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie prerokovania alebo konzultácie, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe;
  • lehoty na vykonanie verejného prerokovania neplynú a už zvolané verejné prerokovanie sa uskutoční až po odvolaní mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19,
  • obec zverejňuje dokumentáciu v niektorých prípadoch v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní.
 
5. zákon o ochrane pred povodňami
 
Až po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
  • budú dotknuté subjekty vyhodnocovať povodňové škody a zasielať súhrnné správy o priebehu povodní,
  • si budú môcť dotknuté subjekty uplatniť nárok na peňažnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva.
 
6. zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
 
V konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania, alebo nazerania do spisov, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutí podľa tohto zákona neplynú v čase od 9.4.2020 až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
 
7. zákon o odpadoch
Povinnosť príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva overiť za účasti zástupcu obce, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol alebo nebol spáchaný trestný čin, sa odkladá od 9.4. 2020 až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19; to neplatí, ak ide o nezákonne umiestnený odpad, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia.
 
Ak bola zodpovednej osobe správnym orgánom určená lehota na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu, táto lehota neplynie odo dňa účinnosti tohto zákona až do odvolania krízovej situácie.
 
V konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania alebo nazerania do spisov, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutí podľa tohto zákona neplynú v čase odo dňa účinnosti tohto zákona až do odvolania krízovej situácie.“.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN