Vstup cudzincov na územie SR

Uzneseniami Vlády SR 199 z 15. apríla 2021 a č. 212 z 21. apríla 2021 a č. 214 z 21. apríla 2021 sa upravuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania do 28. apríla 2021.
 
pdf Vyhláška č. 131/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR (pdf; 3.22 MB) upravuje určité aspekty súvisiace s obmedzením pohybu (jedným z obmedzení je aj zákaz poskytovania krátkodobých ubytovacích služieb pre prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, okrem výnimiek stanovených vyhláškou).
 
Upozorňujeme, že pre niektoré regióny SR môžu platiť iné (prísnejšie) podmienky súvisiace s obmedzením pohybu. Platné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sú zverejnené vo Vestníku vlády SR. Uznesenia vlády SR možno nájsť na webovej stránke Úradu vlády SR.
 
Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky. Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 okrem iných aj cestovné obmedzenia v súvislosti s ochorením COVID-19.
 
Opatrenia vzťahujúce sa na všetky osoby po vstupe na územie Slovenskej republiky upravuje platná pdf Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (pdf; 255.37 KB)
 
Osoby sú povinné
a) najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe korona.gov.sk/ehranica,
b) počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti podľa odseku 4 písm. a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
c) podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
d) deti do desiatich rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
e) osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia
 
Opatrenia sa nevzťahujú na osoby, na ktoré sa vzťahujú výnimky podľa § 4 až 7 vyhlášky (napr. pendleri, zdravotnícki pracovníci, držitelia diplomatických a služobných pasov, osoby požívajúce diplomatické výsady a imunity, tranzitujúce osoby atď.). Pre tieto kategórie osôb platia odlišné povinnosti pri vstupe do SR. Bližšie informácie vo vyhláške.
 
Vstup na územie SR a pobyt cudzincov na jej území patrí v zmysle § 11 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon) do kompetencie Ministerstva vnútra SR.
 
V prípade otázok týkajúcich sa hraničného režimu nad rámec publikovaných informácií preto odporúčame kontaktovať priamo Ministerstvo vnútra SR, resp. Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR ([email protected]).
 
V prípade otázok týkajúcich sa opatrení po vstupe na územie SR odporúčame kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva SR ([email protected]).
 
Žiadosti o konkrétne informácie súvisiace s udeľovaním víz na vstup do SR v súčasnej pandemickej situácii odporúčame komunikovať priamo s príslušným slovenským veľvyslanectvom alebo generálnym konzulátom v zahraničí.
 
Vstup cez vnútornú hranicu Slovenskej republiky
Štátni príslušníci tretích krajín a občania EÚ môžu vstúpiť na územie SR cez vnútorné pozemné hranice SR s Českou republikou, Rakúskom, Poľskom a Maďarskom, ako aj vzdušné vnútorné hranice (to zn. hraničné priechody na letiskách v SR pri letoch z krajín schengenského priestoru) pod podmienkou dodržania príslušných karanténnych opatrení (domáca izolácia, testovanie na COVID-19, registrácia na korona.gov.sk/ehranica atď.) v zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
 
Do SR môže vstúpiť cudzinec s platným cestovným dokladom a vízom alebo povolením na pobyt (ak sa vyžaduje), ktorý legálne vstúpil a nachádza sa na území schengenského priestoru. Uvedené platí pre všetky účely cesty do SR (napr. obchodné cesty, návšteva príbuzných, návšteva známych alebo nezosobášených partnerov a podobne). Podmienky vstupu a prechodu cez tranzitné krajiny si cudzinec musí preveriť na príslušných úradoch krajín tranzitu a s príslušným leteckým prepravcom. Osobitné potvrdenie o povolení na vstup do SR sa nevyžaduje.
 
Vstup cez vonkajšiu hranicu Slovenskej republiky
Vonkajšou, t.j. schengenskou hranicou je pozemná hranica SR s Ukrajinou. Za vonkajšiu vzdušnú hranicu sú považované aj medzinárodné letiská SR (Letisko M.R. Štefánika Bratislava, Letisko Poprad-Tatry, Letisko Košice) , v prípade príletov z krajín mimo schengenského priestoru.
 
Za dodržania protiepidemiologických opatrení platných na území SR môžu do SR cez vonkajšiu hranicu vstúpiť občania EÚ a tiež:
 
a) občania tretích krajín so vzťahom k osobe s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovenskej republike alebo k občanovi Slovenskej republiky, t.j. manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa, ktoré je občanom SR. Maloleté dieťaťa, manžel/ka nemusí cestovať spolu s týmto cudzincom (túto skutočnosť môžu preukázať napr. rodným listom, sobášnym listom (ak cudzinec nemá k dispozícii originál, stačí obyčajná kópia). Pokiaľ je doklad len v cudzom jazyku, cudzinec si musí zabezpečiť vyhotovenie jeho prekladu (stačí neoficiálny preklad) a pri kontrole preukázať originál v cudzom jazyku a tento preklad;
 
b) štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú platný pobyt na území SR podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preukážu sa platným povolením na pobyt, pobytovým preukazom, potvrdením o registrácii pobytu alebo sú držiteľmi národného víza vydaného zastupiteľským úradom Slovenskej republiky. Vstup štátnych príslušníkov tretích krajín za účelom návštevy materskej alebo štúdia na základnej, strednej alebo vysokej školy na území SR a preukázaním sa potvrdenia o tejto skutočnosti sa považuje za platný pobyt podľa tohto bodu.
 
c) osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre výnimku uvedenú v § 4, § 5, § 6 ods. 1 písm. a) až c) a § 7 platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR  (napr. tranzit, starostlivosť o blízke osoby a pod.).
 
d) štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa preukážu výnimkou udelenou Úradom verejného zdravotníctva SR pred 19. aprílom 2021. Táto osoba je povinná preukázať sa výsledkom negatívneho testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín, ak Úrad verejného zdravotníctva SR neudelil výnimku aj na preukázanie tohto výsledku negatívneho testu. Platnosť výnimiek udelených Úradom verejného zdravotníctva SR končí 16. mája 2021.
 
Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môže byť výnimka z karanténnych opatrení podmienená predchádzajúcim súhlasom príslušného ministerstva alebo Úradu verejného zdravotníctva SR. Bližšie informácie sú uvedené v platnej vyhláške.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce