Žiadosť na udelenie výnimky z karantény na vstup na územie SR

Žiadosti o udelenie výnimky podľa § 7, 64. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky zasielajte podpísané na koronavynimky@mhsr.sk vo formáte PDF, a zároveň bez podpisu vo formáte Word. Do žiadosti vpisujte len údaje, ktoré sú uvedené vo formulári a to: meno/priezvisko, číslo cestovného dokladu a dátum vstupu. Do emailu so žiadosťou nevkladajte žiadne iné dokumenty, len formulár.
 
Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti príslušného ministra. Ak ÚVZ SR výnimku schváli, bude Vám zaslaná spätne mailom. Spracovanie výnimky trvá 3 pracovné dni, preto prosíme, prispôsobte tomu aj dátum vstupu. 
 
Vyhláška nadobúda účinnosť 17. februára 2021 a je platná do odvolania:
 
Podmienkou vstupu na územie Slovenskej republiky je preukázanie sa udelenou výnimkou a negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín (od jeho vystavenia)!
 
MH SR výnimky bez negatívneho testu neudeľuje.
 
 Ministerstvo hospodárstva SR vybavuje len nasledovné žiadosti:
 • jednorazové vstupy pre expertov, špecialistov, technikov potrebných pre odstránenie krízových situácií vo firmách
 • jednorazové vstupy pre konateľov firiem pre vyriešenie interných situácií
 
Ostatné žiadosti:
 
 
Poskytnutie informácií dotknutej osobe
 
V zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon“), poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osobe pri získavaní jej osobných údajov nasledovné informácie:
 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, IČO 00686832.
 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorú určil prevádzkovateľ a ktorá plní úlohy podľa zákona a podľa GDPR, sú: osobne.udaje@mhsr.sk, telefón 02 4854 7960.
 3. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vedenie agendy súvisiacej s vybavovaním žiadostí o udelenie výnimky z prijatých opatrení v čase hrozby koronavírusom.
 4. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písmeno e) GDPR, teda spracúvanie je nevyhnutné pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 5. Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie stanoveného účelu. Ich rozsah je stanovený v žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa. Osobné údaje osobitnej kategórie sa nespracúvajú.
 6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutých osôb Úradu verejného zdravotníctva SR. Osobné údaje sa nezverejňujú.
 7. Prenos spracúvaných osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.
 8. Účel spracúvania osobných údajov končí dňom odvolania núdzového stavu. Po skončení účelu spracúvania archivuje prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje v zmysle registratúrneho poriadku MH SR v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby osobné údaje neodkladne zlikviduje.
 9. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, a pri zistených nedostatkoch má právo
  1. na opravu osobných údajov,
  2. na vymazanie osobných údajov,
  3. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  4. namietať spracúvanie osobných údajov,
  5. na prenosnosť osobných údajov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 10. Ak má dotknutá osoba podozrenie, že pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu jej práv alebo došlo k porušeniu zákona, má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
 11. Dotknutá osoba nie je povinná prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. Dôsledkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť udelenia výnimky žiadateľovi.
 12. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 13. Osobné údaje dotknutých osôb boli získané zo žiadosti o udelenie výnimky predloženej žiadateľom.
 14. Prevádzkovateľ má vytvorené primerané technické, personálne a organizačné podmienky na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN