Rakúsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19 - AKTUALIZOVANÉ

Rakúsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19
 
Podmienky vstupu do Rakúska
 
 
Hraničné priechody
Prekračovať hranicu je naďalej možné výlučne na oficiálnych hraničných priechodoch. Zdravotné hliadky zostávajú zatiaľ zachované a sú vykonávané podľa potreby.
 
;Pri plánovaní cesty je stále potrebné počítať aj s prípadným časovým zdržaním.
 
 • Jarovce - Kittsee (hraničný priechod cestný medzi obcami ) - opätovné obnovenie prevádzky 24/7.
 • Moravský Svätý Ján - Hohenau - opätovne otvorený
 • Záhorská Ves - Angern an der March je otvorený v pondelok až piatok, od 08.00 - 11.00 hod a od  15.00. - 18.00 hod., a to iba pre výkon poľnohospodárskych a lesníckych prác  
 • Záhorská Ves - Angern (kompa pre cestnú dopravu) – opätovne v prevádzke
 • Devínska Nová Ves - Schloss Hof – cyklomost
 • Devín - Hainburg (riečna doprava)
 
Odporúčame vždy pred cestou si preveriť situáciu na konkrétnom hraničnom priechode. Ministerstvo vnútra môže v prípade náhleho zhoršenia epidemickej situácie zaviesť dočasné uzatvorenie alebo obmedzenie prevádzky na vybraných hraničných priechodoch (hlavne menšieho významu).
 
Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska
Od 19. mája 2021 je Slovensko zaradené z pohľadu Rakúska do menej rizikových krajín skupiny A. To znamená pre vstup do Rakúska upustenie od povinnej karantény, aj povinnej registrácie, avšak len pokiaľ osoba spĺňa jednu z podmienok 3G.
 
Podmienkou je aj to, že daná osoba sa za posledných minimálne 10 dní nezdržiavala v žiadnej inej krajine, ako v SR alebo inej menej rizikovej krajine.
 
Zoznam najmenej rizikových krajín (kategórie A) a podmienky 3G nájdete v aktuálne platnej spolkovej vyhlášky o podmienkach vstupu
 
Podmienka preukázania sa aspoň jedným z „3G“
(uzdravený/zaočkovaný/otestovaný)
Splnenie tejto podmienky (názov 3G je z nemeckého jazyka) spočíva v povinnosti pre každú osobu vstupujúcu do Rakúska s cieľom v krajine zotrvať (nie len tranzitovať) preukázať sa na hraničnom vstupe aspoň jedným z nasledovných písomných potvrdení:
 
 • zaočkovanie proti COVID-19 (Geimpft) oficiálne EMA uznanou vakcínou, alebo vakcínou uznanou Svetovou zdravotníckou organizáciou na núdzové použitie, a to od 22. dňa po zaočkovaní prvou dávkou (na max. 3 mesiace s tým, že zaočkovanie aj druhou dávkou predlžuje lehotu na max. 9 mesiacov od prvej dávky). V prípade jednodávkových vakcín (napr. Johnson & Johnson ) od 22. dňa po zaočkovaní a na max. 9 mesiacov. Pre osoby, ktoré minimálne 21 dní pred prvou dávkou očkovania mali pozitívny test na COVID-19 alebo mali preukázané protilátky na COVID-19 platí potvrdenie po dobu max. 9 mesiacov od zaočkovania;
 • alebo prekonanie ochorenia COVID-19 (Genesen), a to do 6 mesiacov od potvrdenej infekcie alebo na základe pozitívneho protilátkového testu nie staršieho ako max. 3 mesiace;
 • alebo otestovanie na COVID-19 (Getestet), a to PCR testom nie starším ako 72 hodín, AG testom nie starším ako 48 hodín;
 
Vzor potvrdenia splnenia aspoň jednej z podmienok 3G:
 
Aké sú vstupu podmienky pre deti? 
Pre deti do 12 rokov platia rovnaké podmienky ako pre dospelú sprevádzajúcu osobu, okrem povinnosti testovania. Karanténa sa pre deti do 12 rokov končí ukončením karantény dospelej sprevádzajúcej osoby. (V praxi – ak sprevádzajúca osoba spĺňa pri vstupe do Rakúska niektorú z podmienok 3G, nie je povinná karanténa ani pre deti do 12 rokov. Do 12 rokov znamená od 0 do 11 rokov vrátane.) 
 
Aké potvrdenie sa vyžaduje?
Potvrdenia v zmysle danej vyhlášky a vyššie uvedeného 3G musia byť vyhotovené v nemeckom alebo anglickom jazyku a potvrdené lekárom, resp. atestovaným zdravotníckym zariadením.
 
 
Rozšírenie uznávaných potvrdení o zaočkovaní proti COVID-19
Rakúsko uznáva nad rámec platnej spolkovej vyhlášky o podmienkach vstupu, aj nasledovné druhy potvrdení: 
 • slovenský národný očkovací certifikát 
 • alebo medzinárodný očkovací preukaz WHO,
 • alebo lekárske potvrdenia o očkovaní v nemeckom alebo anglickom jazyku
 • alebo v zásade každý druh úradne potvrdeného certifikátu (v tomto prípade uznanie je však na posúdení kontrolného orgánu) v nemeckom alebo anglickom jazyku, pokiaľ obsahuje minimálne nasledovné údaje: druh vakcíny a dátum zaočkovania,
 
Registrácia
Od 10. júna 2021 je pre osoby, ktoré vstupujú a zostávajú na území Rakúska z najmenej rizikových krajín, vrátane Slovenskazrušená povinná (online) registrácia, avšak len pokiaľ osoba spĺňa jednu z podmienok 3G, ktorými sú:
 • zaočkovanie
 • alebo prekonanie COVID-19
 • alebo negatívne otestovanie.
 
Ak sa osoba na hraniciach nepreukáže žiadnym z uvedených potvrdení 3G, je povinná sa po vstupe do Rakúska najneskôr do 24 hodín nechať na vlastné náklady otestovať PCR alebo antigénovým testom a aj naďalej sa registrovať.  
 
V akom prípade je povinná registrácia
Ak sa osoba vstupujúca do rakúska na hraniciach nepreukáže žiadnym z vyššie uvedených potvrdení 3G, je povinná sa po vstupe do Rakúska najneskôr do 24 hodín nechať na vlastné náklady otestovať PCR alebo antigénovým testom a naďalej sa aj registrovať. 
 
Registráciu je potrebné vykonať najskôr 72 hodín pred plánovaným vstupom do Rakúska.
 
Vygenerované potvrdenie o odoslaní elektronickej registrácie musí predložiť občan pri kontrole. Po 28 dňoch sú potvrdenia a formuláre orgánmi nenávratne vymazané.
 
V prípade, že nie je možná online registrácia, je stále možné vytlačiť si a vyplniť nasledovný formulár, ktorý predložíte počas kontroly na hraniciach.
 
Výnimky
Všeobecnou výnimkou je tranzit (nepodlieha ani on-line registrácii). Viac informácií o podmienkach tranzitu si prečítajte v texte nižšie.
Pre osoby vstupujúce do Rakúska z dôvodu neodkladných medicínskych výkonov a ošetrenia + 1 sprevádzajúca osoba prikladáme Vzor tlačiva - medical certificate) 
V týchto prípadoch je potrebné postupovať v zmysle inštrukcií daného medicínskeho zariadenia/lekára.
 
Z povinnosti registrácie a preukázania sa potvrdením o splnení aspoň jednej z podmienok 3G sú úplne vyňaté nasledovné kategórie osôb:
 
 • osobný tranzit cez Rakúsko (vrátane tranzitu na/z letiska Schwechat) pod podmienkou, že bude cesta uskutočnená bez zbytočných zastavení, t.j. musí byť v maximálnej možnej miere minimalizované riziko infekcie,
 • organizovaný tranzit osôb aj tovarov s cieľovou krajinou inou ako je Rakúsko,
 • vycestovanie z Rakúska definitívne pod podmienkou, že pri vycestovaní bude v čo možno najväčšej miere minimalizované riziko infekcie,
 • potvrdený osobitný záujem Rakúskej republiky,
 • nariadená úradná repatriácia osôb, vrátane úradného sprievodu,
 • posádky vozidiel záchranných zložiek.
 • príslušníci jednotiek humanitárnej pomoci,
 
Podľa novej právnej úpravy, sú od 19. mája 2021 povinní preukázať sa potvrdením splnenia jednej z podmienok „3G“ (ako je vysvetlené vyššie) aj nasledovné kategórie osôb:
 
 • vstupujúci do krajiny za účelom splnenia súdne alebo úradne nariadenej povinnosti. V takýchto prípadoch informuje o podmienkach vstupu do Rakúska úrad, ktorý predvolanie vystavil (napr. predvolania pred súd a pod.);
 • (§7) vstupujúci do krajiny z náhlych neočakávaných obzvlášť závažných a vopred nenaplánovateľných rodinných dôvodov (úmrtie, ochorenie, opatera v núdzovej situácii).
 
Ak daná osoba nebude mať pri vstupe do Rakúska negatívny test, bude do Rakúska vpustená, avšak test si musí na jeho území dať vyhotoviť najneskôr do 24 hodín.
 
Podmienky vstupu pre pendlerov
Ako pendler je v platnej spolkovej vyhláške definovaná osoba pravidelne cestujúca do Rakúska z dôvodov zamestnania, vzdelávania alebo z rodinných dôvodov či z titulu návštevy životného partnera.
 
Osobitné zvýhodnenia pre pendlerov zostali zachované aj v novelizovanom znení danej spolkovej vyhlášky. V platnosti zostala povinnosť preukázať sa potvrdením o splnení aspoň jednej z podmienok 3G len raz za 7 dní, ako aj interval povinnej online registrácie (Pre-Travel-Clearance) najmenej raz za 28 dní alebo (ako doteraz) pri každej zmene údajov zadávaných pri registrácii (vrátane nového potvrdenia o splnení 3G).
 
Užitočné odkazy k cestovaniu
 
Pripomíname, že pri cestovaní do Rakúska je potrebné naďalej mať na zreteli aj aktuálne podmienky vstupu/návratu do SR
 
Doprava a tranzit cez územie Rakúska
Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúska podľa platných grafikonov. Medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom naďalej premáva.
 
 
Pre všetky osoby platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko bez povinosti online registrácie karantény alebo predloženia negatívneho PCR či antigénového testu, s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné).
Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite
 
Letisko Schwechat a letecký tranzit
Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii COVID-19 a súvisiacim obmedzeniam dôrazne odporúčame priebežne sledovať informácie a komunikovať vždy s príslušnou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (poznámka: pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat. Poskytnúť podrobné informácie o podmienkach CHECK-IN a BOARDINGu je predovšetkým povinná daná letecká spoločnosť alebo prípadne cestovná kancelária, ktorá obstarala letenku alebo danú cestu. Na vstupe do budovy letiska Viedeň – Schwechat prebieha plošné kontrolné meranie teploty.
 
Naďalej je možná obojstranná preprava zo SR na letisko, príp. odvoz pasažierov z letiska Flughafen Wien Schwechat, resp. aj na/z viedenskej Hlavnej stanice (Hauptbahnhof Wien), ale len vtedy, ak cestujúci, resp. ich doprovod hneď po dovoze/odvoze opustí územie Rakúska bez zbytočných nevyhnutných zastávok (v zásade iba potreba WC, a to aj na samotnom letisku). Rakúske úrady definitívne potvrdili, že táto možnosť spadá pod kategóriu výnimky: TRANZIT. Odporúča sa však na rodinného príslušníka čakať v aute, čo najrýchlejšie opustiť letisko/stanicu a mať určite pri sebe (kópie) letenky alebo iného cestovného dokladu. Pre návrat na Slovensko je potrebné riadiť sa platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. Konkrétne informácie pre návrat na Slovensko sú uvedené aj v texte nižšie v časti Podmienky návratu do SR.
 
V zmysle platného usmernenia spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie platí: „všeobecná výnimka bez ohľadu na krajinu pôvodu, (bez testu na COVID-19 a bez povinnosti karantény v Rakúsku) pre všetkých tranzitných pasažierov, ktorí pristáli na letiskách v Rakúsku a dôveryhodne preukážu okamžité vycestovanie/pokračovanie cesty z Rakúska (bod 6, písmeno e citovaného usmernenia).
 
Za dôveryhodné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom taxi vozidle a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR (aj ústnou formou).
 
Pre prípad, že letecká spoločnosť bude mať odlišný postoj k platnej vyššie uvedenej rakúskej legislatíve (poznámka: stretávame sa s tým, že v pravidlách IATA sú nepresne uvedené údaje a letecké spoločnosti podľa nich neoprávnene postupujú) a pri check-in a boardingu bude od cestujúcich na Schwechat požadovať negatívny test na COVID-19, odporúčame predložiť vyššie spomenuté usmernenie Spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie Rakúska v anglickom jazyku, ktoré potvrdzuje, že tranzit cez letisko Schwechat priamo ďalej do cieľovej krajiny je povolený pre všetkých. Najnovšie je však povinnosť predložiť,  pri vstupe do Rakúska prehlásenie o tranzite (je možné, že niektoré letecké spoločnosti ho budú vyžadovať u liniek do Rakúska už pri check-in v mieste odletu)
 
Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite  
Platený test na COVID-19 je možné absolvovať aj po prílete priamo na letisku Schwechat
 
 
Opatrenia v Rakúsku
 
Vláda Rakúska vyzýva všetkých občanov chovať sa naďalej maximálne zodpovedne a zvážiť potrebu cestovať (t.j. necestovať, resp. nepresúvať sa zbytočne).
 
UPOZORNENIA
Vzhľadom na nepredvídateľnosť vývoja pandemickej situácie, ako aj s ohľadom na výskyt nových mutácií vírusu, je potrebné počítať v Rakúsku nielen s opatrenia na spolkovej úrovni, ale aj s odlišnosťami na  úrovni spolkových krajín alebo určitých regiónov. Aktuálne platí toto upozornenie napr. pre hlavné mesto Viedeň. Dôrazne preto odporúčame vždy zahrnúť do plánovania cesty aj dôsledné informovanie sa o aktuálnych opatreniach v ciele cesty.
Informácie nájdete na webovej stránke rakúskej vlády, kde je podrobný prehľad aktuálnych opatrení podľa spolkových krajín. Odporúčame tiež byť v priamom kontakte s poskytovateľom ubytovania v cieli.
 
Od 22. júla sa v Rakúsku čiastočne upravila a uvoľnila povinnosť nosiť priliehavú ochranu úst a nosa (rúško alebo respirátor FFP2) nasledovne:
 • zrušila sa povinnosť nosiť ochranu úst a nosa vo všetkých denných prevádzkach so zákazníkmi okrem: supermarketov, lekární a prostriedkov hromadnej prepravy osôb.;
 • pre gastronomické prevádzky, turizmus, šport, kultúru a ostatné voľnočasové aktivity platí v zásade predovšetkým pravidlo 3G (popísané nižšie);
 
 
Základné pravidlo „3G“ sa pre vstup do nočných podnikov zmenilo 22. júla 2021 na „2G“
Prevádzkovatelia nočných podnikov sú pri vstupe do podnikov povinní vyžadovať:
 • negatívny COVID-19 PCR test nie starší ako 72h alebo,
 • doklad o zaočkovaní
 
Základné pravidlo „3G“ pre uvoľnenie opatrení od 19. mája 2021
Základné pravidlo spočíva v princípe „3G“ (v nemeckom jazyku), t.j. najvoľnejší režim majú osoby s nízkym epidemickým rizikom spĺňajúce aspoň jedno z nasledovných kritérií:
 • po zaočkovaní („Geimpft“) oficiálne EMA uznanou vakcínou, alebo vakcínou uznanou Svetovou zdravotníckou organizáciou na núdzové použitie, a to od 22. dňa po zaočkovaní prvou dávkou (na max. 3 mesiace s tým, že zaočkovanie aj druhou dávkou predlžuje lehotu na max. 9 mesiacov od prvej dávky). V prípade jednodávkových vakcín (napr. Johnson & Johnson ). Pre zaočkované osoby, ktoré ochorenie COVID-19 už prekonali platí pravidlo max. uvoľnenia pravidiel od 22. dňa po zaočkovaní na dobu max. 9 mesiacov,
Zmena - od 15. augusta 2021 bude doklad o zaočkovaní vydaný výlučne osobám zaočkovaným aj druhou dávkou vakcíny (pričom dátum nesmie byť viac ako 270 dní dozadu). Nebude to teda už 22. deň po prvej dávke dvojzložkovej vakcíny.
 • po prekonaní COVID-19 („Genesen“), a to do 180 dní po ochorení preukázanom aj testom a na základe lekárskeho potvrdenia alebo na základe predloženia protilátkového testu nie staršieho ako max. 3 mesiace,  Pre tieto osoby navyše platí výnimka s povinnosti testovania na max. 6 mesiacov,
 • po testovaní („Getestet“), a to PCR testom nie starším ako 72 hodín, AG testom od atestovaného miesta nie starším ako 48 hodín alebo AG-samotest s výsledkom zaregistrovaným v úradnej databáze nie starší ako 24h.
 
Prehľad antiepidemických opatrení po uvoľnení od 1. júla 2021 (možné regionálne odlišnosti):
 • vstup do gastro prevádzok iba osoby spĺňajúce „3G“ pravidlo a povinnú registráciu priamo v prevádzke. Vstup do nočných podnikov iba osoby spĺňajúce „3G“ pravidlo a registráciu (vyťaženosť do 75 %), je potrebné riadiť sa pokynmi pri vchode do priestoru/prevádzok,
 • povinnosť nosenia priliehavej ochrany úst a nosa (FFP2 alebo iná rúška) sa redukuje iba na uzatvorené priestory. a pre personál gastro prevádzok. Je potrebné riadiť sa pokynmi pri vchode do priestoru/prevádzok,
 • pri návšteve gastro, hotelov, podujatí, rekreačných zariadení (napr. zoologické záhrady, tanečné školy), kultúrnych zariadení (s výnimkou múzeí, knižníc a archívov), športových zariadení: je povinnosť spĺňať „3G“ pravidlo, registráciu a nosenie rúška v interiéri,
 • obchody: vstup bez povinnosti preukázať sa splnením jedného z „3G“, ale povinnosť nosenia rúška ale pri zachovaní 10 m2 priestoru na zákazníka,
 • podujatia – od 100 účastníkov musia byť ohlásené, povinnosť splniť „3G“ pravidlo a registráciu,
 • verejná doprava – povinnosť nosiť rúško,
 • FFP2 respirátory sa nahrádzajú rúškami (respirátory ostávajú v povinnosti len v nemocniciach a sociálnych zariadeniach),
 • povinnosť testovať sa platí pre všetky osoby nad 12 rokov (toto usmernenie by malo platiť počas leta). 

Semaforový systém a lokálne opatrenia
UPOZORŇUJEME, že aktuálne sa aj v Rakúsku rozširujú rôzne nebezpečnejšie a často infekčnejšie mutácie koronavírusu, čo môže spôsobiť nepredvídateľné situácie (napr. aj typu dočasných špeciálnych obmedzení v určitých regiónoch Rakúska či ich úplných dočasných karanténnych uzáver).
 
Pre celú krajinu platí tzv. semaforový monitorovací a informačný systém pre občanov. Tento systém zobrazuje na interaktívnej mape Rakúska jednotlivé okresy vo farbách semaforu, kde zelenou sú zobrazené oblasti s najmenším a červenou s najvyšším výskytom nových prípadov COVID-19.
 
Upozorňujeme, že v červene vyznačených okresoch môžu lokálne byť prísnejšie nastavené povinnosti nosiť ochranu úst a nosa (rúško) i prípadne ďalšie opatrenia, ako vo zvyšku Rakúska. Odporúčame preto všetkým pri plánovaní akejkoľvek cesty do Rakúska pozrieť sa, akou farbou je aktuálne vyznačený cieľ alebo ciele cesty v krajine a zohľadniť to pri svojom správaní v mieste pobytu.
 
Podmienky návratu do SR
 
Otázky ohľadom karantény a testovania po príchode na Slovensko odporúčame komunikovať priamo s príslušným úradom verejného zdravotníctva telefonicky alebo emailom na adrese [email protected]
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce