Lesnícka škola v Banskej Štiavnici

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica

História školy

Stredná odborná škola lesnícka bola založená v roku 1919. Najskôr ako stredná lesnícka škola, neskôr v roku 1922 Štátna vyššia lesnícka škola. Bola to vlastne prvá stredná lesnícka škola na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.  Až v r. 1951 vznikli štátne vyššie lesnícke školy v Liptovskom Hrádku a Humennom.[1] Škola prevzala budovy lesníckeho odboru bývalej vysokej školy (pôvodne Baníckej a lesníckej akadémie – lesníckeho ústavu), školské polesie v Kysihýbli a botanickú záhradu v Banskej Štiavnici. Škola riadila aj vzniknutý Výskumný ústav a pokusnú stanicu v Kysihýbli (až v roku 1929 bol vytvorený samostatný  výskumný ústav v Banskej Štiavnici).

Prví absolventi opustili brány školy v r. 1923. Škola prešla v priebehu trvania rôznymi obmenami názvu napr. Lesnícka technická škola 1952, Stredná lesnícka technická škola 1961,  Stredná lesnícka škola 1986, Stredná odborná škola lesnícka 2008. V období rokov 1958 – 1963 bola uskutočnená výstavba študentského domova, ktorý po niekoľkých rekonštrukciách funguje dodnes.  V r. 1970 vzniklo pri škole aj Stredné odborné učilište v Banskej Štiavnici. V šk. r. 1973/74 bolo zavedené aj pomaturitné štúdium (dvojročné doplnkové odborné vzdelávanie s podobným zameraním ako postgradudálne štúdium. Od roku 1997 bolo zavedené Vyššie odborné štúdium.

Škola aj naďalej pokračuje vo vzdelávaní študentov v oblasti lesníctva a experimentálne v bioenergetike.

 

Personálne zabezpečenie

Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi.  Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činností sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore a v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.

Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program, je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.    

Plnenie kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.

 

Materiálne a technické vybavenie

SOŠL má k dispozícii tri odborné učebne, dve počítačové učebne a dve jazykové učebne.

Súčasťou SOŠL sú školské lesy, ktorých lesné porasty, lesnícke a poľovnícke zariadenia (lesné sklady, lesné škôlky, zariadenia na prikrmovanie a lov zveri) slúžia ako demonštračné objekty pre praktické vyučovanie študentov SOŠL. Školské lesy sú vybavené príslušnou technikou pre ťažbu, približovanie, manipuláciu a odvoz dreva (motorové píly, univerzálne a špeciálne kolesové traktory, ťažné kone, nákladné auto a pod.), ako aj na vykonávanie prác v lesných škôlkach, či pri pestovaní a ochrane lesa.

Súčasťou školských lesov je školská strelnica s komplexným vybavením pre nácvik guľovej a brokovej streľby a trenažér pre nácvik ťažbových a približovacích techník a technológií.

Medzi účelové zariadenia školy tiež patria prevádzkované zariadenia pre chov a výcvik dravých vtákov, s voliérami a prístreškami pre dravcov, zariadenia pre chov a výcvik poľovných psov, zariadenia pre chov koní (ťažné a jazdecké) a tiež zariadenia pre chov a lovenie rýb.

Súčasťou školy je aj Botanická záhrada, ktorá slúži ako demonštračný objekt a zariadenie pre vykonávanie praktického vyučovania žiakov. V jej areáli je umiestnená meteorologická stanica, na ktorej sa vykonávajú pravidelné meteorologické merania a slúži tiež ako demonštračný objekt pre študentov.

Škola disponuje modernými software pre vyučovanie programov požívaných v lesníckej prevádzke (WebLES, LGIS, LHP – TAX, SORTAP, LANDEP, TOPOL BASIC a pod.) a tiež viacerými modernými software a prístrojmi, ktoré sa využívajú v rámci vyučovacieho procesu (laserová strelnica, SYBILA – simulácia rastových procesov, elektronické a laserové výškomery a pod.).

 

Vybavenosť prístrojmi, strojmi a zariadeniami

V súčasnosti škola disponujetýmito prístrojmi a zariadeniami napr:

Strelnica – skytová, guľová, bežiaci terč;
Trenažér pre výučbu vedenia motorových vozidiel;
Moderné taxačné prístroje – výškomery, diaľkomery napr. Vertex, Nikon Forrestry , Hec, Silva, Leiss, Suunto, GPS - Garmin

 

Ubytovacie kapacity

Škola má k dispozícii vlastný Školský internát, ktorý slúži na ubytovanie, stravovanie, voľnočasové aktivity. Ako hlavná sa tu vykonáva výchovná činnosť. K dispozícii sú aj učebne a trenažér pre výcvik vedenia motorových vozidiel.  Na školskom internáte  prebieha postupná rekonštrukcia izieb (r. 2010, 2011, 2012) na bunkový systém. Ubytovacie priestory vyhovujú všetkým hygienickým požiadavkám. Ubytovacia kapacita je 240 lôžok. Školská jedáleň má celodennú prevádzku od 6.00 hod. do 19.00 hod. Podávajú sa raňajky, obedy, večere, pričom je možnosť výberu z dvoch jedál v rámci obeda. Kapacita hotových jedál je max. 760.

 

Spolupráca s praxou

Škola je členom rôznych profesijných asociácií, napr. Asociácie pôdohospodárskych škôl Slovenska, Združenia pracovníkov stredných poľnohospodárskych, lesníckych a potravinárskych škôl a školských hospodárstiev SR, Združenia zamestnávateľov v lesnom hospodárstve, Slovenskej poľovníckej komory, Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenského klubu sokoliarov, Združenia chovateľov koní, Združenia arborét, botanických záhrad na Slovensku a Slovenskej lesníckej komory.

Škola zabezpečuje styk so všetkými zamestnávateľmi v lesníctve a pozná ich potreby. Pracuje s odbornými konzultantmi nielen z praxe (Lesy SR, š. p., Vojenské lesy, Mestské a obecné lesy), ale aj z Ministerstva pôdohospodárstva, z Technickej univerzity vo Zvolene, z Národného lesníckeho centra vo Zvolene  a s konzultantmi zo  Štátnej správy LH a poľovníctva – Krajských lesných úradov a Obvodných lesných úradov. Cez konzultantov je zabezpečená spätná väzba a prepojenie s praxou.

 

Stredná odborná škola lesnícka
Akademická 16
Banská Štiavnica 96901
tel: +421456911131-32
e-mail: [email protected]
web: http://soslbs-1.webnode.sk/

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN