Pracovná skupina pre chov hospodárskych zvierat, 20. apríla 2022

Zhrnutie správy zo zasadnutia

Predsedal Hans Peter Schons (DE).

Správa predsedu

Predsedajúci referoval o výzvach, ktorým chov hospodárskych zvierat v súčasnosti čelí – následky pandémie, ťažkosti s logistikou, ruská invázia na UA, rastúce ceny vstupov, zvyšujúce sa požiadavky na dobré životné podmienky zvierat, a pod. Aktuálne nie je pre chovateľov ľahké plánovať budúce aktivity. Tlaky vyvíjajú aj rôzne neziskové ochranárske organizácie a predseda sa zmienil aj o problémoch s vykonávaním nariadenia Komisie (EÚ) 2017/717 týkajúceho sa zootechnických osvedčení, preto bola Komisia vyzvaná na zjednodušenie administratívne zložitého procesu (a prejavila vôľu k ďalšej diskusii).

Na záver informoval o voľbách nového predsedníctva pracovnej skupiny, ktoré sa uskutočnia počas budúceho zasadnutia.

 

Okrúhly stôl o aktuálnych témach členov pracovnej skupiny

Predsedajúci referoval o situácii v DE, kde sa predmetom diskusií stáva aj chov domácich miláčikov – psov a mačiek.

Zástupkyňa EFFAB odporučila preukázať Komisii, že praktiky chovu hospodárskych zvierat sa veľmi líšia od praktík v 70. - 80. rokoch 20. storočia.

Informačný bod k návrhu nariadenia o dodávaní niektorých komodít a produktov spojených s odlesňovaním a znehodnocovaním lesov na trh EÚ a ich vývozu z EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 995/2010

Európska komisia zverejnila návrh nariadenia v novembri 2021 ako súčasť EZD. Legislatívny návrh je teraz predmetom rokovania Rady a Parlamentu. Hlasovanie vo výboroch INTA a AGRI prebehne v máji, v ENVI v júli, plenárne zasadnutie bude hlasovať v septembri. Sekretariát teraz spolupracuje aj s inými organizáciami na príprave svojich pozmeňovacích návrhov. V rámci Rady je téma odlesňovania jednou z priorít súčasného FR PRES, ktoré sa usiluje o prijatie pozície Rady počas zasadnutia 28. 6. 2022. C-C prijali svoju pozíciu vo februári 2022, vzhľadom na odlišné požiadavky pracovných skupín nešlo o ľahký proces. C-C sa zameriava najmä na kontext ťažby dreva a produkciu sóje využívanej ako krmivo pre živočíšnu výrobu v EÚ. C-C požadujú aj zaistenie hladkého prechodu a dostatočného prechodného obdobia, pretože pre množstvo komodít je navrhovaný systém veľmi komplikovaný.

Diskusia:

Predsedajúci doplnil, že návrh nariadenia sa týka dobytka, dreva, palmového oleja, sóje, kakaa a kávy. Upozornil, že európski chovatelia dobytka už teraz čelia mnohým prekážkam a vyjadril svoje nepochopenie, prečo Komisia opäť hodlá veci komplikovať, pritom je pravdepodobné, že v štátoch, kde k problémom skutočne dochádza (napr. Brazília), nedôjde k žiadnej zmene.

Sekretariát vyjadril nádej, že sa podarí zjednodušiť pravidlá pre krajiny s nízkym rizikom odlesňovania.

Informačný bod o aktuálnom stave revízie smernice o priemyselných emisiách 2010/75/EÚ a o tom, ako by to mohlo ovplyvniť produkciu dobytka

Podľa sekretariátu ide o jednu zo zásadných iniciatív Komisie, ktorá môže mať potenciálne veľmi negatívny dopad všeobecne na celú živočíšnu produkciu EÚ.

Dňa 5. 4. 2022 Komisia zverejnila návrh revidovanej smernice o priemyselných emisiách, novinkou je rozšírenie oblasti pôsobnosti smernice – po novom budú do nej zahrnuté všetky poľnohospodárske podniky zaoberajúce sa chovom dobytka, ošípaných a hydiny s viac než 150 dobytčími jednotkami, aktuálne by malo ísť o 150 dospelých kráv, 375 teliat, 10 000 nosníc, 500 prasiat alebo 300 prasníc. Pôvodná legislatíva sa týkala 20 000 podnikov, nová smernica sa bude vzťahovať na 185 000 podnikov.

Sekretariát C-C preto vyzval členské organizácie na zaslanie informácií o potenciálnych dopadoch. Za obzvlášť rizikovú označil zmenu článku 74, ktorá zmocňuje Komisiu na prijatie delegovaného aktu na doplnenie prílohy I a II bez toho, aby toto doplnenie muselo byť prejednané s ostatnými kolegislátormi. Návrh smernice bude predmetom diskusií na aprílových prezídiách. Sekretariát odporučil zamerať lobistické akcie v nadchádzajúcich mesiacoch smerom k Rade a Parlamentu.

Diskusia:

ES reprezentant uviedol, že farmu so 150 kravami nie je možné považovať za poľnohospodársko-priemyselnú farmu, v ES ide o model rodinnej farmy s minimálnym počtom zvierat, aby farma zostala profitabilná. Návrh smernice preto teraz prejednávajú na národnej úrovni.

 

Preprava zvierat – aktuálny stav vo výbore ANIT

Sekretariát referoval o správe vyšetrovacieho výboru ANIT týkajúcej sa vykonávania nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat  počas prepravy, ktorá bola schválená plenárnym zasadnutím Parlamentu v januári 2022. Správa obsahuje mnoho problematických prvkov. Sekretariát upozornil, že nejde o právne záväzný text, ale len o pozíciu Parlamentu, ktorú však Komisia zohľadní pri príprave legislatívneho návrhu, ktorý by mal byť zverejnený na konci roka 2023. Sekretariát upozornil na veľký tlak neziskových organizácií, ktoré požadujú úplný zákaz vývozu živých zvierat do tretích krajín. Komisia nedávno poverila úrad EFSA vypracovaním vedeckého posúdenia podmienok počas prepravy, stanovisko by mal zverejniť medzi júnom 2022 a marcom 2023.

Diskusia:

Predsedajúci upozornil, že väčšina argumentov neziskových organizácií často nie je relevantná, vývoz živých zvierat do tretích krajín je pre EÚ producentov veľmi dôležitý. Informoval aj o novom systéme v DE na sledovanie dodržiavania dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy, odporučil prejednať, či v iných štátoch existujú podobné iniciatívy.

FI reprezentantka uviedla, že vývoz živých zvierat do tretích krajín musí byť umožnený minimálne na chov.

Zástupkyňa EFFAB uviedla, že ochranárske organizácie žiadajú zákaz vývozu všetkých druhov zvierat do tretích krajín, Komisia preto hodlá ponúknuť „aspoň nejaké riešenie“ a zvažuje zavedenie zákazu „iba na prežúvavce“. Dôležité je podľa nej predkladať vlastné návrhy a nielen vyjadrovať svoj nesúhlas.

Predsedajúci uviedol, že nie je dôvod zakazovať prepravu živých zvierat do krajín, ktoré plnia rovnaké podmienky ako EÚ, upozornil aj na kontext vojny na UA, kam by v prípade zákazu vývozu nebolo možné vyvážať zvieratá na obnovu chovov po skončení vojny.

AT reprezentant referoval o prebiehajúcich diskusiách v AT, kde je viditeľná snaha o zvýšenie minimálneho veku zvierat (teliat) na prepravu zo 14 na 21 dní.

Zástupkyňa EFFAB na záver informovala o verejnom vypočutí, ktoré sa konalo v septembri 2021 vo výbore ANIT. Pri tejto príležitosti EFFAB vytvorilo plno materiálov preukazujúcich možnosť zaistenia vhodných podmienok aj pre dlhotrvajúcu prepravu zvierat.

 

SPP a nariadenie o strategických plánoch

Sekretariát informoval o aktuálnom stave procesu reformy SPP, 19 členským štátom už Komisia zaslala hodnotiace listy s pripomienkami a námetmi na zlepšenie. Listy zatiaľ nie sú zverejnené, ako sa pôvodne očakávalo, lebo podľa Komisie majú mať členské štáty najprv možnosť sa s nimi zoznámiť. Niektoré členské štáty (ES, SE) sa však rozhodli listy zverejniť na svojich webových stránkach s cieľom maximálnej transparentnosti procesu.

 

Súbežne pracuje Komisia na sekundárnej legislatíve SPP, sekretariát špecificky zmienil návrh delegovaného nariadenia o integrovanom a kontrolnom systéme (IACS), ku ktorému bude písomná schvaľovacia procedúra členských štátov ukončená 22. 4. 2022. Sekretariát C-C návrh považuje za problematický kvôli novej navrhovanej povinnosti poľnohospodárov zhromažďovať a poskytovať údaje o použití prostriedkov na ochranu rastlín.

 

Sekretariát referoval o balíčku mimoriadnych opatrení, ktorý Komisia vydala v kontexte súčasnej krízy na UA. Medzi opatreniami je možnosť využitia pôdy ležiacej ladom na produkciu akýchkoľvek potravinárskych alebo kŕmnych plodín a využitie krízovej rezervy vo výške 500 mil. eur s možnosťou národného spolufinancovania až do 200 %. Komisia ďalej navrhuje dočasný krízový rámec štátnej podpory na podporu hospodárstva, ktorý sa vzťahuje aj na poľnohospodárov, výrobcov hnojiva a na odvetvie rybolovu.

 

Diskusia:

Predsedajúci informoval o návrhu strategického plánu SPP, ktorý prvýkrát obsahuje dobrovoľnú podporu viazanú na produkciu pre chov oviec a kôz.

IE reprezentant uviedol, že výkonný podpredseda Komisie F. Timmermans a DG SANTE vždy používajú argument, že spotrebitelia sú ochotní priplatiť si za vyššie welfare štandardy, čo podľa nich bude predstavovať aj vyššie ceny pre poľnohospodárov, takéto tvrdenia však nikdy nedoložili. Reprezentant ďalej upozornil, že za súčasnej vysokej miery inflácie sa vlády naopak snažia o zachovanie čo najnižších cien potravín.

Predsedajúci upozornil, že dosiahnutie vyšších výkupných cien poľnohospodárov je dlhodobý proces a aktuálne na nich veľmi negatívne doliehajú vysoké ceny vstupov.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN