Novela zákona o potravinách

Dňa 25. mája 2022 bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Predmetný vládny návrh bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania v máji 2021.

V mene SPPK bolo v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnených 11 zásadných pripomienok a následne na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady boli vznesené 4 zásadné pripomienky. V zmysle rozporových konaní so všetkými pripomienkujúcimi subjektmi bol predložený vládny návrh prepracovaný Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. V priebehu II. čítania v NR SR boli predložené 2 poslanecké pozmeňujúce návrhy, a to od pani poslankyne J. Halgašovej a pána poslanca M. Fecka. Dokumenty, ktoré boli predložené do NR SR a pozmeňujúce návrhy nájdete na nasledovnom linku: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=840.

V prílohe na stiahnutie nájdete schválené znenie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudne účinnosť 1. júla 2022.

Zároveň si dovoľujeme uviesť najzásadnejšie zmeny:

  • umožňuje sa predaj potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti (ďalej len „DMT“),
  • za bezpečnosť potravín po DMT zodpovedá prevádzkovateľ,
  • takéto potraviny musia byť oddelene umiestnené od ostatných potravín a miesto predaja musí byť zreteľne označené konkrétnymi údajmi o tom, že ide o potraviny, ktorým uplynul DMT, že chuťové parametre môžu byť zmenené a aj o informácii o poslednom znížení predajnej ceny,
  • takéto potraviny sa budú môcť predávať najviac 45 dní od uplynutia dátumu minimálnej trvanlivosti, pričom prevádzkovateľ bude povinný ponúknuť takéto potraviny aspoň jednej charitatívnej organizácii, ktorá je oprávnená nakladať s potravinami po uplynutí DMT,
  • prevádzkovatelia nebudú musieť dodržiavať podiel poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených na Slovensku v rámci propagačných letákov, avšak budú povinní uvádzať percentuálny podiel slovenských výrobkov z celkovej ponuky na ktorejkoľvek strane propagačného letáku,
  • zavádza sa povinnosť zverejňovať svoje rozhodnutia bez časového obmedzenia pre zvýšenie transparentnosti úradných kontrol potravín. Umožní sa tým verejná kontrola či uplatňovanie námietok od kontrolovaných subjektov (poslanecký pozmeňovací návrh p. Halgašovej),
  • zaviedol sa systém ochrany potravinovej bezpečnosti štátu, na základe ktorého bude môcť agrorezort určiť zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritickú hodnotu ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej sebestačnosti Slovenska (pozmeňovací návrh p. Fecka),
  • podnikatelia, ktorí umiestňujú určené komodity na trh, budú povinní dvakrát ročne k 31. júlu a k 31. decembru elektronicky oznámiť ministerstvu pôdohospodárstva stav svojich skladových zásob (pozmeňovací návrh p. Fecka),
  • podnikatelia, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorí budú chcieť vyviezť do iného členského štátu alebo do tretej krajiny komoditu v množstve viac ako 400 t za kalendárny mesiac, budú povinní elektronicky oznámiť túto skutočnosť ministerstvu (pozmeňovací návrh p. Fecka). 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce