Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 12. mája 2022

Zhrnutie správy zo zasadnutia:

Predsedal Henri Brichart (FR).

 

Informácie od členských štátov ohľadom okamžitých opatrení prijatých Komisiou kvôli vojne na UA

Sekretariát C-C informoval o liste, ktorý zaslal komisárovi pre poľnohospodárstvo J. Wojciechowskimu, v ktorom žiadal okrem krátkodobých, aj dlhodobé opatrenia, vrátane povolenia výnimiek z pravidiel greeningu. Komisia 23. 3. 2022 zverejnila oznámenie o zaistení potravín a posilnenie odolnosti potravinových systémov, ktoré zahŕňa niekoľko mimoriadnych krátkodobých opatrení. Členské štáty sa musia do konca júna rozhodnúť, ako krízové finančné prostriedky využijú. (Detailné prehľady rozhodnutí členských štátov sú priložené v samostatných prílohách k zápisu v českom jazyku.)

 

Výmena názorov na nevyhnutné krátkodobé až strednodobé opatrenia SPP s ohľadom na dopady vojny na UA

Podľa sekretariátu by bolo potrebné presadiť aj strednodobé opatrenia, čo bolo komisárovi zdôraznené aj na aprílových prezídiách. Ide predovšetkým o  umožnenie výnimiek v rámci strategických plánov, napr. posilnenie flexibility pri AEKO opatreniach v II. pilieri, výnimky z programových plánov v II. pilieri a väčšiu flexibilitu pri vyplácaní platieb. Sekretariát vyzval členské organizácie na poskytnutie informácií o ďalších nástrojoch alebo opatreniach na zmiernenie dopadov krízy.

Diskusia:

DE reprezentant informoval o plánovanej žiadosti DE ministerstva o možnosť ročného odkladu vykonávania štandardu DPEP 7, čo ale podľa poľnohospodárskych organizácií v DE nie je dostatočné. Žiadajú, aby nebol uplatňovaný ani štandard DPEP 8.

RO reprezentant zdôraznil, že poľnohospodárske organizácie V4, krajín troch morí, aj IT žiadajú odklad nových pravidiel SPP o 1 rok.

 

Informácia o aktuálnom stave budúcej sekundárnej legislatívy SPP

Sekretariát upozornil, že obdržal iba veľmi obmedzenú spätnú väzbu (ale väčšinou pozitívnu) k revidovanému návrhu delegovaného aktu o obsahu výkonnostného rámca SPP a poskytovania informácií na monitorovanie a hodnotenie. Komisia zahájila verejnú konzultáciu (do 23. 5. 2022) k delegovanému aktu k zálohovým platbám na odvetvové intervencie v rámci strategických plánov  SPP.

 

Informácie o zákone o obnove prírody

Stratégia EÚ v oblasti biologickej rozmanitosti do roku 2030 stanoví konkrétne akcie, ktoré sa do roku 2030 majú realizovať: vytvorenie širšej celoeurópskej siete chránených oblastí na pevnine aj na mori, zavedenie opatrení umožňujúcich nevyhnutnú transformačnú zmenu, zavedenie opatrení umožňujúcich riešiť globálne výzvy v oblasti biologickej rozmanitosti.

Sekretariát informoval, že legislatívny návrh mala Komisia zverejniť 14. 12. 2021, potom 23. 3. 2022. Posledný spomínaný dátum zverejnenia je 22. 6. 2022.  Legislatíva by mala vychádzať z existujúcich smerníc 92/43/EHS, 2009/147/ES a 2000/60/ES.  Právne záväzné ciele EÚ majú prispieť k obnove významnej oblasti poškodených ekosystémov a ekosystémov bohatých na uhlík do roku 2030. Dosiahnuté majú byť prostredníctvom národných plánov na obnovu prírody, ktoré budú musieť členské štáty predložiť Komisii do 2 rokov od vstupu novej legislatívy do platnosti. Komisia plány posúdi, ich plné vykonávanie sa očakáva 2026/2027, pričom budú revidované každých 10 rokov až do roku 2050.

Do nových pravidiel by mali byť zahrnuté aj definície „priaznivý stav“ a „dobrý stav“ z hľadiska ochrany, pričom za priaznivý sa bude považovať, pokiaľ údaje o populačnej dynamike dotknutého druhu naznačia, že sa druh dlhodobo udržuje ako životaschopná zložka biotopov a prirodzená oblasť jeho rozšírenia sa ani neznižuje, ani sa v dohľadnej dobe nezmenší. Označenie dobrý stav bude závisieť od posúdenia biotopu alebo druhov podľa smerníc o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúceho vtáctva.

Do médií unikol pracovný návrh legislatívy, ktorý zahŕňa ciele obnovy pre oblasti využívané v poľnohospodárstve a lesníctve:

  • rašeliniská –  cieľom bude návrat do priaznivého alebo dobrého stavu: 30 % plochy do roku 2030, 50 % do 2040, 70 % do 2050
  • agro-ekosystémy –  situácia sa bude líšiť v každom členskom štáte, vzťahovať sa bude na historické senné lúky, trávne porasty upravené na intenzívnejšiu produkciu a na ktoré sa vzťahuje príloha I smernice o biotopoch. Cieľom bude návrat do priaznivého alebo dobrého stavu: 30 % plochy do 2030, 60 % do roku 2040 a 90 % do roku 2050
  • lesy – cieľom bude návrat do priaznivého alebo dobrého stavu: 30 % plochy do roku 2030, 60 % do 2040, 90 % do 2050

 

Sekretariát analyzoval finančné dopady týchto navrhovaných cieľov (najväčšie dopady by boli v ES, FR a FI):

 

Celkovo na úrovni EÚ 27 pôjde o 64,249 mld. eur, prínosy cieľov však budú pre poľnohospodárov a lesníkov minimálne. Na financovanie cieľov bude musieť každý členský štát navrhnúť kombináciu z dostupných fondov.

V rámci Viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 2021-2027 sú k dispozícii prostriedky na podporu biologickej rozmanitosti  v rámci 8 programov/fondov v celkovej výške takmer 100 mld. eur.

Sekretariát pripravuje návrh stanoviska C-C k pripravovanému legislatívnemu návrhu Komisie a komunikačnú kampaň pre najvyšších predstaviteľov Komisie.

 

Aktualizované informácie o analýze a porovnanie prvkov zelenej architektúry a podpory pre mladých farmárov

Sekretariát pripravil komplexné porovnanie navrhovaných opatrení a intervencií a pridelených finančných prostriedkov v strategických plánoch v jednotlivých členských štátoch. (Aktualizované informácie sú obsahom rozsiahlej prezentácie, ktorá je priložená k zápisu v českom jazyku.)

Niektoré porovnania zo spomínanej prezentácie:

  • porovnanie úrovne základnej priamej platby na hektár v jednotlivých členských štátoch:

  • percentuálne vyčlenenie na ekoschémy na roky 2023-2027:

  • alokované prostriedky v rámci II. piliera na ciele v oblasti životného prostredia, klímy a dobrých životných podmienok zvierat:

  • celková výška prostriedkov na „zelené opatrenia“, kombinácia ekoschém v I. a AEKO opatrení v II. pilieri:

  • celková alokácia podpôr pre mladých poľnohospodárov:

Analýza a porovnanie listov Komisie s pripomienkami k strategickým plánom SPP členských štátov:

Prezentácia IE:

IE reprezentant referoval o obsahu hodnotiaceho listu, v ktorom Komisia vyjadrila pochybnosti o schopnosti návrhu IE strategického plánu prispieť k plneniu cieľov v oblasti životného prostredia, biodiverzity a klímy. Komisia napr. vyzvala IE na posilnenie ambícií v oblasti rozšírenia plochy v ekologickom režime (IE cieľ predstavoval 7,5 %), ochrany rašelinísk, vresovísk a slatín. Takisto vyzvala IE na posilnenie podpory spotreby potravín rastlinného pôvodu. Posilnenie žiada aj pri plnení štandardov DPEP a pravidiel pre ekoschémy. IE plánuje odpovedať do júna 2022.

 

Prezentácia AT:

Komisia okrem iného odporučila AT posilniť ambície v oblasti znižovania používania pesticídov, AT by malo aj lepšie preukázať príspevky strategického plánu na plnenie environmentálnych a klimatických cieľov. AT pri DPEP 5 a 6 plánuje rozšíriť opatrenia aj na oblasti, ktoré majú svahovitosť viac ako 15 %, čo pre Komisiu nie je dostatočné. Pri DPEP 7 AT plánovalo zaviesť komprehensívne striedanie plodín, čo je pre Komisiu tiež nedostatočné. Ohľadom ekoschém Komisia nesúhlasila iba s medziplodinami v súvislosti so štandardom DPEP 6, ohľadom agro-environmentálnych opatrení podporila AT v ďalšom znížení dobytčích jednotiek na úroveň 1,4. Vyzvala aj na prijatie dodatočných intervencií na podporu lesných ekosystémových služieb. AT plánuje odpovedať do júna 2022, usiluje sa ale o minimalizáciu zmien strategického plánu.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN