Najčastejšie otázky a odpovede k vyhláške MPRV SR o oznamovacej povinnosti a nahlasovaní vývozu komodít

Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva, ktorá určuje náležitosti oznamovacej povinnosti o skladových zásobách a vývoze komodít do zahraničia, vyvolala v poľnohospodárskych kruhoch veľký rozruch. Znenie vyhlášky a zverejnené formuláre, kde sa údaje nahlasujú, priniesli množstvo otázok, na ktoré bolo nutné ihneď odpovedať. Poľnohospodárom totiž pre nevyplnenie údajov hrozia vysoké pokuty. Na mnohé špecifické otázky ani dnes nepoznáme zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jasné odpovede. Ponúkame vám však najčastejšie sa opakujúce otázky od členov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Vyhláška č. 258/2022 Z. z.  je vykonávacím predpisom k zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ktorá ustanovuje zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít (ďalej len „komodita“) a kritickú hodnotu ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu, vzory oznámení o množstve svojich skladových zásob komodity a vzor oznámenia o plánovanom vývoze komodít.

Do zoznamu komodít, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu, boli zaradené nasledovné komodity: pšenica, raž, jačmeň, ovos, kukurica, sója, repka, slnečnica a pekárske kvasinky.

V zmysle vyhlášky č. 258/2022 Z. z. sa rozlišujú tri druhy oznámenia, a to dva druhy oznámenia o skladových zásobách komodít a jedno oznámenie pre účely plánovaného vývozu. Oznámenia sa podávajú prostredníctvom elektronických formulárov zverejnených na webovom sídle MPRV SR.

 1. Na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť?

Povinnosť oznamovať svoje zásoby sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov v prípade, že umiestňujú na trh komoditu určenú vyhláškou č. 258/2022 Z. z.. Definícia pojmu „umiestnenie na trhu“ je uvedená v čl. 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 - podľa nej umiestnenie na trhu znamená skladovanie potravín na účely predaja, vrátane ponúkania na predaj alebo akúkoľvek inú formu prevodu, či už bezplatnú alebo odplatnú a predaj, distribúciu a iné formy prevodu samy o sebe.

 1. Je potrebné nahlasovať aj pšenicu mäkkú?

Áno, v zmysle usmernenia MPRV SR je potrebné nahlasovať aj skladové zásoby mäkkej pšenice. Podľa informácií SPPK bude kód mäkkej pšenice do prílohy č. 1 vyhlášky č. 258/2022 Z. z. i formulára MPRV SR doplnený.

 1. Aký je rozdiel medzi pšenicou s kódom 1001 11 a 1001 19?

Kód 1001 11 sa používa pre osivovú pšenicu a kód 1001 19 sa používa pre tvrdú pšenicu.

 1. Aký je rozdiel medzi kódmi s koncovkou 10 a 90?

V prípade, že koncovka kódu obsahuje číslicu 10, ide o osivovú komoditu. Kódy s koncovkou 90 sa používajú pre všetko ostatné.

 1. Je potrebné nahlasovať aj tzv. nulový stav zásob na sklade?

Áno, v zmysle usmernenia MPRV SR sa nahlasuje aj nulový stav.

 1. V prípade vývozu rôznych druhov komodít za hranice SR spočítava sa ich množstvo pre účely oznamovacej povinnosti?

Každá jedna komodita sa hodnotí osobitne, t. j. ohlasovacia povinnosť vzniká len v tom prípade, ak z jedného druhu komodity plánujete vývoz v objeme viac ako 400 t za kalendárny mesiac.

 1. V prípade vývozu jednej komodity v rôznych termínoch sčítava sa to?

Množstvo vyvezenej komodity sa sčítava za jeden kalendárny mesiac. Sčítava sa však iba množstvo z rovnakého druhu komodity. To znamená, že ak napríklad začiatkom mesiaca september plánujete vyviezť 250 ton pšenice a koncom septembra ďalších 300 ton pšenice, vzťahuje sa na vás oznamovacia povinnosť.

 1. Ako pružne bude MPRV SR reagovať pri vydaní povolenia na vývoz komodity?

MPRV SR nevydáva povolenie na vývoz komodity do iného štátu. V zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov platí oznamovacia povinnosť, nie je teda potrebné žiadne povolenie. Ak budú zistené skladové zásoby príliš nízke, MPRV SR navrhne ďalšie kroky, napr. navrhne Štátnym hmotným rezervám výkup takýchto komodít.

 1. Pri nahlasovaní skladových zásob je potrebné zaokrúhľovať na celé číslo v tonách alebo sa uvádza presná hodnota aj s desatinnou čiarkou?

Pri vypĺňaní formulára je potrebné matematicky zaokrúhliť stav skladových zásob na celé číslo.

 1. V prípade odoslania formulára s chybnými údajmi je možné zaslané údaje opraviť?

Áno. MPRV SR rozšírilo formulár o možnosť podania opravného formulára.

 1. Na akú adresu je potrebné zaslať vyplnený formulár?

Vyplnený formulár nezasielate poštou ani formou e-mailu nikomu. Je to automatický systém, a teda po vyplnení formulára stačí kliknúť na tlačidlo „odoslať“.

 1. Má Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora prístup k zaslaným údajom?

Nie, SPPK nemá prístup k vyplneným formulárom.

Formuláre boli vytvorené MPRV SR, rovnako tak MPRV SR spravuje tieto formuláre, pričom údaje z neho spracúva Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum.

O spomenutej vyhláške sa viac dočítate TU.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce