Otázky a odpovede

V súvislosti so Systémom plošného monitorovania (AMS) a na základe požiadavky vedenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinrskej komory sa uskutočnilo stretnutie s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou za účelom poskytnutia relevantných informácií pre poľnohospodárov. Nižšie uvádzame otázky, ktoré sme dostali od členov SPPK a odpovede z PPA, ktoré boli prezentované na tomto stretnutí a následne poskytnuté prostredníctvom emailu.

Otázky a odpovede:

1. Otázka SPPK: V prvej verzii AMS systém upozorňoval,  že úhor nie je úhor, ale trávy na ornej pôde – je tento problém odstránený? Zároveň údajnou chybou bola nehomogenita porastu a výskyt divého maku. Takéto zloženie porastu je pre tieto plodiny bežné a je sprievodným znakom plnenia podmienok (okrem iného nepoužívania POR), preto sa domnievame, že tieto znaky už nie sú vyhodnocované ako podozrenie na nezrovnalosť.

Odpoveď PPA: Úhor bude vyhodnocovaný samostatnou službou, ktorej výsledky aktuálne analyzujeme. Nasadenie výsledkov monitoringu úhorov do GSAA je predbežne nastavené na 15.9.2023. Aktuálne smerujeme k nastaveniu semaforu tak, že úhor prejde do oranžovej farby vtedy, keď bude vykazovať vysokú pravdepodobnosť inej, ako pre úhor prípustnej plodiny. Taktiež sa nevyhneme monitoringu na úrovni homogenity, nakoľko úhor je spomedzi ornej pôdy najnáchylnejší na zarastanie náletovými kríkmi a drevinami a práve nehomogenita plochy je indikátorom možnej problematickej plochy.

 

2. Otázka: Ako má žiadateľ poslať fotografiu porastu, kde má byť ozimina, keď táto ozimina tam nie je napríklad už od 1.7.? Bude žiadateľ vyzývaný, aby fotograficky alebo dokladovo spätne zdokumentoval plnenie nejakej podmienky? Keďže spätne žiadateľ nedokáže vytvoriť fotografiu, bude akceptovaný napr. print-sceern knihy honov alebo aký iný doklad má žiadateľ dodať?

Odpoveď: Pri ornej pôde s plodinou inou ako úhor sa môže oranžová farba vyskytnúť len v prípade identifikácie nehomogenity alebo v prípade identifikácie plochy bez porastu. Tu nám určite stačí aj fotografia plochy s aktuálny skutkovým stavom. Po nahratí fotografie prijímateľom skúmame aj ďalšie zdroje informácií ako manuálne prezeranie satelitných scén alebo letecké mapy, kde vieme verifikovať minulý stav plochy.

 

3. Otázka: Pri pastevnej ekoschéme si systém mýlil kosenú a pasenú plochu, neobhospodárenú plochu a pod.. Je tento problém odstránený?

Odpoveď: V oblasti identifikácie agrotechnických operácií na TTP je systém pre kampaň 2023 už zastabilizovaný. Na základe výsledkov prebiehajúcej kontroly kvality neevidujeme chybovosť na neprípustnej úrovni. Je potrebné rešpektovať, že systém AMS je plne automatizovaný, z čoho vyplýva, že istú mieru chybovosti môže a bude vykazovať.

 

4. Otázka: Ktoré typy podmienok (možno BISS, viazané platby, Ekoschémy, biopásy) bude v roku 2023 vyhodnocovať AMS?

Odpoveď: Vyhodnocovať monitoringom budeme intervenciu BISS a na to priamo naviazané intervencie (ANC, Mladý farmár, REDP). V prípade TTP však berieme do úvahy, že celofarmová ekoschéma a biotopy upravujú v súlade s legislatívou podmienky intervencie BISS a to bude v monitoringu aj zohľadnené. To znamená, že v prípade prítomnosti nadstavbových intervencií na TTP budeme monitorovať dodržanie tomu adekvátneho dátumu agrotechnickej operácie.

 

5. Otázka: Máme za to, že AMS je v ostrej prevádzke a bude použitý pre vyhodnocovanie podmienok žiadateľov pre rok 2023.

Odpoveď: Áno, fungovanie AMS je legislatívnou podmienkou kampane 2023, pričom na úrovni legislatívy sú jasne definované minimálne požiadavky na monitoring intervencií pre rok 2023. To znamená, že nereagovanie na oranžovú plochu v GSAA úpravou žiadosti v súlade so skutkovým stavom alebo nahratím geotagovanej fotografie do 15.10.2023 môže mať vplyv na rozhodnutie k priamym platbám.

 

6. otázka: Kedy PPA rozhodne, či budú výsledky AMS použité pre kampaň 2023?

O tomto bolo rozhodnuté od vydania záväznej legislatívy k novej SPP. Výsledky prvého verejného behu z 13.7. boli prepočítané s ohľadom na pripomienky aj zo strany prijímateľov a upravené výsledky boli v GSAA zverejnené 1.8.2023. Aktuálne je v GSAA zverejnená už tretia aktualizácia výsledkov nasadená 11.8.2023, ktorá bola vyhodnocovaná už aj na podklade júlových satelitných scén.

 

7. otázka: Ak PPA rozhodne, že nepoužije výsledky AMS, tak ktoré podmienky budú akým spôsobom a v akom období kontrolované fyzicky obhliadkou alebo fyzickým meraním alebo meraním prostredníctvom dronov alebo DPZ?  

Odpoveď: Táto možnosť v súčasnosti s ohľadom na platnú legislatívu neprichádza do úvahy.

 

8. otázka: Musí žiadateľ vyhotovovať geotagované fotografie?

Odpoveď: V prípade, že prijímateľ nesúhlasí s výsledkom monitoringu, ktorý na jeho ploche identifikoval potenciálnu chybu, má možnosť zaslať dodatočný dôkaz v podobe geotagovanej fotografie. V rokoch 2023 a 2024 je využitie geotagovaných fotografií dobrovoľnou možnosťou reakcie popri úprave žiadosti v súlade s reálnym stavom hospodárenia. Od roku 2025 bude využitie geotagovaných fotografií povinné.

 

9. otázka: Aký postup použije žiadateľ a PPA, ak žiadateľ z objektívnych príčin (nedisponovanie potrebnou technikou, absencia signálu z bezpečnostných dôvodov, atď.) nemôže vytvoriť geotegované fotografie?

Odpoveď: Absencia signálu je zo skúsenosti pri kontrolách možná napríklad pri vojenských obvodoch alebo pri hraniciach s Ukrajinou. Takéto prípady budeme riešiť individuálne, ak sa nám takýto žiadatelia ozvú. Nedisponovanie potrebnou technikou je zatiaľ síce hojne spomínaný problém, avšak do dnešného dňa sme nenarazili na konkrétnu odozvu od prijímateľa, ktorého by sa tento problém týkal. Naša skúsenosť s prijímateľmi je naopak taká, že cestu k smartfónu si nájdu skrz rodinu alebo susedov a neprezentujú to ako problém. V prípade problémov ohľadne samotného vyhotovenia a nahratia fotografií veľmi ústretovo s prijímateľmi komunikujeme cez emaily a telefón. Samozrejme individuálne problémy budeme riešiť v prípade, že sa nám takýto prijímateľ ozve.

 

10. otázka: Máme za to, že nie je správne, aby žiadateľ zmenil žiadosť, resp. názov plodiny podľa predikovanej plodiny, ak na pozemku má reálne plodinu, ktorá je uvedená v žiadosti a ak systém AMS nesprávne identifikoval plodinu alebo podmienku.

Odpoveď: S týmto sa plne stotožňujeme. V podstate by nám takýto krok deformoval štatistiku a možnosti ďalšej kalibrácie systému. V takomto prípade má žiadateľ možnosť využiť nahratie geotagovanej fotografie.

 

11. otázka: Dovoľujeme si požiadať Vás o jednoznačný výklad ohľadom podávania žiadostí o úpravu. Tá žiadosť má dva stĺpce a to S (stiahnutie) a D (doplnky a zmeny). Je rozdielny výklad v podávaní príloh. Niektorí zamestnanci PPA hovoria, že ak podávam zmenu, resp. doplnenie, tak mám doložiť relevantnú prílohu schémy, iní zase, že nie. To isté hovoria pri stĺpci D – (čiastočné stiahnutie). Je nutné to jednoznačne upresniť, nakoľko sa môže stať, že farmár stiahne nejaký KD, či jeho výmeru a nedá prílohu, považuje sa to vraj za stiahnutie celej schémy.

Odpoveď: Prijímateľ má k dispozícii aktuálnu príručku, z ktorej vyplýva, že ak prijímateľ vykonáva doplnenie schémy (ak to termín dovoľuje), musí priložiť predmetnú špecifikáciu ako pri podaní JŽ, ak si ju daná podporná schéma vyžaduje.

V prípade, ak ide o stiahnutie celej podpornej podschémy (napr. zelenina pri ekológií, je to čiastočne stiahnutie v rámci schémy Ekologické poľnohospodárstvo), prijímateľ vypĺňa špecifikáciu viď výňatok z príručky. To isté platí aj pri doplnení podschémy (prijímateľ môže využiť jednu špecifikáciu, nakoľko administrátor podľa IACS vie určiť, ktorá podschéma je sťahovaná a ktorá dopĺňaná, ak to termíny umožňujú). Ak by nedošlo k priloženiu špecifikácie, predpokladáme, že prijímateľ požaduje stiahnutie celej ekológie vrátane všetkých podschém (samozrejme, administrátor a následne IACS vykonáva kontrolu, či je súlad medzi úpravou, resp. aktuálnym stavom v GSAA a v JŽ).

V prípade, ak dochádza len ku stiahnutiu napr. jedného KD (čiastočne stiahnutie) pri schéme BISS, predmetná schéma špecifikáciu nemá, preto prijímateľ žiadnu ani nevypĺňa. Vykoná úpravy v GSAA (vykoná podanie) a zaškrtne v Žiadosti o úpravu S-čiastočne stiahnutie (strana B-1u). Na strane B-10u zaškrtne požadované prílohy a vyplní dátum predloženia v zmysle príručky.

Po nahratí Žiadosti o úpravu administrátorom do IACS všetky zmeny vykonané prijímateľom natečú do príslušného modulu (k dátumu, ktorý prijímateľ uviedol v Žiadosti o úpravu), kde ich administrátor vyhodnotí.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce