Správa z C-C – júl 2015 (28. týždeň)

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

FVE – Federácia veterinárov v Európe

BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat

RK – rozvojové krajiny

PPP – prípravky na ochranu rastlín

SME – malé a stredné podniky

PDO- chránené označenie pôvodu

PGI- chránené zemepisné označenie

MMF – viacročný finančný rámec

EUPPA – Združenie európskych spracovateľov zemiakov

Europatat - (Európske obchodné združenie pestovateľov zemiakov)

ESA - European Seed Association

PO – Organizácie výrobcov

SCD – Skupiny civilného dialógu

 

Copa-GEOP - výkonný výbor 6. 7.2015

 

Výkonný výbor GEOP, ktorý má 8 členov, najskôr vyhodnotil  seminár v
Bruseli, ktorý bol prvou časťou cyklu seminárov o nedeklarovanej či ilegálnej práci, kontrolách a prípadnej harmonizácii, ktorá sa v najbližšom období prirpavuje. Pre jesenný seminár, ktorý má byť doplnením a pokračovaním bruselského seminára, je zatiaľ stanovené provizórne vybrané miesto konania a tým má byť Lisabon. Seminár by sa mal konať v prvej polovici októbra a na tejto schôdzi sa rokovalo  o novom dotazníku, ktorý má slúžiť nadväzne na prvý, s väčším dôrazom na národné príklady. Na prvý dotazník odpovedalo priamo 17
krajín, ostatní účastníci urobili prehľady na seminári. Druhou otázkou bolo, či sa majú robiť závery pre DG employ už po druhom seminári, to sa stane, ak bude dostatočné množstvo dát a informácií, inak sa bude hodnotiť priebežne, ale hlavný záver by mal byť až po seminári na jar 2016. Výbor sa dohodol, že bude lepšie mať čiastočné závery na konci každého seminára a na ich základe robiť prepojenie a nadväznosť.

Z posledného seminára boli najväčšie problémy s detašovanými pracovníkmi. Aj keď sa to oficiálne príliš netýka poľnohospodárskeho sektora, problémy sú s týmto fenoménom vo Francúzsku, ale aj v Taliansku. Problém sa týka najmä  spracovateľských sektorov mäsa ovocia a zeleniny, konzervární a bitúnkov v Nemecku, Francúzsku, Španielsku. Tento problém existuje, sú tu rozdiely, koľko (aké percento) je deklarované a koľko ich v jednotlivých krajinách pracuje na čierno.

Po sektore dopravy, stavebníctva a hotelových služieb a pohostinstiev, kde je táto forma najviac rozšírená, je  požiadavka, aby sa zistila skutočná situácia v poľnohospodárstve a táto forma zamestnania bola hlavnou otázkou pre jarný seminár. Ide o to, aby mali organizácie dostatočnú dobu na zhromaždenie potrebných dát a dôkazov. To vedie rovnako k rokovaniu ako vykonávať inšpekcie, pretože súčasné formy nie sú dostatočne pružné a nereagujú dostatočne rýchlo na rýchle zmeny vo formách zamestnanosti v mnohých krajinách EÚ.
O inšpekciách nie je príliš veľa informácií, väčšinou sú zastarané. Ďalším bodom by tu mali byť okrem kontrol tiež rôzne formy sankcií, ktoré sa v krajinách uplatňujú a ako záver  by mala dať Komisia odporúčania.

V diskusii sa tiež jednalo o tom, že by celý priebeh mal mať skôr pozitívny charakter, odporúčania s kladnými národnými príkladmi. Seminár, ktorý sa bude konať 16. a 17. októbra v Lisabone, program by mal byť rozoslaný do konca júla a upravený dotazník (o ňom bola väčšina diskusie) bude rozoslaný začiatkom septembra, po potrebných úpravách
a doplneniach.

Chris by na seminár chcel pozvať belgickú komisárku pre zamestnanosť, konečný zoznam rečníkov a vedúcich jednotlivých bodov bude známy do konca júla.

Národné príklady - opäť za každú krajinu asi 10 minútový príspevok. Chris ďalej povedal, že už na minulú schôdzu pozval bývalého prezidenta EÚ Van Rompay, ktorý už predbežne potvrdil účasť na záverečnom seminári v Bruseli na budúci rok.

Otázkou tu bola tiež účasť expertov z OECD a ich štúdie.

Hlavné body druhého dotazníka a úpravy na ktorých sa výbor dohodol sú uvedené nižšie.

Hlavným bodom pružnosť nástrojov na boj s čiernou prácou sú:

- Pružnosť pri zamestnaneckých kontraktoch

- Regulácia sezónnych prác

- Aké kroky sú vo vytváraní týchto kontraktov

- Najlepšia prax na národnej úrovni

- Aktivity a iniciatívy, ktoré robia sociálni partneri v boji s čiernou prácou (kolektívne zmluvy, dohody s odbormi, spoločné vyhlásenia).

1. Je tu špeciálna legálna regulácia pre zamestnanecké kontrakty v poľnohospodárstve?

2. Kontrakty: sú tu rôzne typy kontraktov (na plný úväzok ,, na čiastočný, prechodné, iné typy kontraktov).

Tu bolo ešte celé množstvo doplňujúcich otázok, ktoré boli nakoniec zlúčené.

3. Regulačné limity pre fixné kontrakty.

4. Sezónne práce.

5. Je vo vašej krajine okrem prechodnej práce, tiež možnosť pracovať pre viac ako jedného zamestnávateľa? Práca pre konzorcium, kde je možné deliť sa o prácu s viacerými firmami.

6. Administratívne požiadavky pri nábore pracovníkov (komunikácia, kedy začínajú, aké formy registrácie.

7. Administratívne požiadavky pre zamestnávateľské vzťahy - aké formy dokumentov, aké sú požiadavky na sociálne zabezpečenie ?

8. Zamestnanosť a administratíva spojená so vzťahmi k daňovým úradom - kto zodpovedá

9. Otázky ochrany v rámci kontraktov, povinnosti zamestnávateľa, ako sú ošetrené problémy strojov a ich použitie v rámci kontraktov.

10. Úloha spoločného vyjednávania v poľnohospodárstve - ako funguje vo vašej krajine:

- Národné kolektívne dohody, lokálne dohody, spoločné dohody v práci.

- Ich trvanie (1 alebo viac rokov)

- Platy sú regulované spoločnými dohodami? (Na akej úrovni)

- Pracovná doba je regulovaná kolektívne dohodou?

- Ako sú tu zapojení sociálni partneri, a či majú špecifické iniciatívy v boji s čiernou prácou.

- Funguje tripartita?

Predovšetkým v prvej časti dotazníka je predpokladané množstvo úprav (zjednodušenie), v tomto návrhu je všetko príliš rozsiahle, je potrebné mať možnosť jasných odpovedí, ak to nie je možné, potom tu má byť možnosť vysvetliť lepšie situáciu na príklade.

 

CCC- družstevný koordinační výbor 7.7.2015   

Na výbore nebol po dlhej dobe generálny sekretár (mal rokovania vo Fínsku), a tak skupinu viedol Paulo Gouveia spolu s predsedom skupiny Pofferi.

Paulo v úvode informoval o ďalších seminároch a konferenciách týkajúcich sa PO´s a družstiev, ktoré sa konajú v nových členských krajinách. Bol na seminári v Nových Sadoch (Srbsko), kde táto otázka bola hlavným bodom programu a pozície družstvá v rámci potravinového reťazca. Paulo povedal, že seminár bol veľmi dobre pripravený a následne informoval o podobnom seminári, ktorý bude v Prahe 3. septembra za účasti ministra poľnohospodárstva ČR Jurečka. Seminár má na starosti predseda ZS, Martin Pýcha a bude sa konať spoločne so slovenskými kolegami. Zúčastniť by sa malo okolo 150 ľudí.

Následne v priebehu jesene budú ešte 3 semináre v Poľsku, zatiaľ je potvrdená Varšava
a Krakov, o treťom mieste ešte nie je rozhodnuté.

Sú to semináre špecificky pripravené pre jednu alebo dve krajiny s rovnakými
štruktúrami, v Prahe bude okrem sektora mlieka (ten je prakticky všade na programe) tiež sektor ovocia a zeleniny, prípadne PO´s v sektore obilia či živočíšnej produkcie.

Cogeca tiež pripravuje stretnutie s poslancami v EP o probléme PO's, stretnutie sa má uskutočniť v rámci rokovaní COMAGRI (poľnohospodársky výbor EP), kde sa majú zástupcovia Cogeca zísť s predstaviteľmi jednotlivých politických frakcií EP a tiež s De Castro, ktorý tento výbor viedol v minulom období a má tu stále dosť veľký vplyv.

Takisto Slovinsko má záujem organizovať podobný seminár v októbri / novembri.

Aj Gruzínsko sem podalo žiadosť na úvodný seminár o PO's, ktorý by sa mal uskutočniť v rámci EÚ projektu s cieľom zmeniť pohľad na družstvá a zvýšiť ich atraktivitu na Kaukaze.

Juan Corbalan, zástupca španielskych družstiev v Bruseli tu mal príspevok o vykonávaní zákona č. 13/2013, ktorý sa zaoberá integráciou družstiev. Tento proces ide pomaly, začal už skôr ako prišiel zákon, ale bolo tu konštatované, že od roku 2006, kedy začalo pozorovanie sa zvýšila koncentrácia len o 4,8 %, teraz má Španielsko 3 844 poľnohospodárskych družstiev. Najviac ich je v Andalúzii (714), čo predstavuje 21 % všetkých družstiev, v 6 hlavných regiónoch ich je 76 % a družstvá predstavujú niečo vyše 30 % celkového poľnohospodárskeho obratu Španielska. Najviac družstiev je tradične v sektore ovocia, zeleniny a olív. Priemerný obrat družstiev vzrástol z 6,2 m na 6,7mm za rovnakú dobu (ale je to stále veľmi nízky obrat), v čase krízy pomáhajú družstvá zvyšovať zamestnanosť.

Otázkou tu zostáva, či nejaký zákon pomôže stimulovať integráciu. Distribúcia, kde 5 najväčších družstiev predstavuje vyše 60% obratu, 72% družstiev má len obrat do 5m €.

Len 4 najväčšie majú obrat 500 – 1 Mld €.

Družstevný sektor trvalo rieši: nerovnováhu v FC, stále väčšie výkyvy cien, tlak distribúcie
v čase krízy na znižovanie cien.

Asociačná priority: veľkosť, obrat, asociácie družstiev, PO's, zahrnutie i privátnych spoločností, kde družstvá majú cez 50 % podielov, kontrola.

Vláda vyčlenila 50 m € na plány pre družstvá v rámci RV. A v rámci existujúceho zákona je zaistená špecifická ochrana družstiev. Tento rok sa ustanovili družstvá v sektore oviec a aj pre nich je vyhradená časť zo špecifického programu v rámci RV.

Lisette Roodeburg, poradkyňa z NCR mala príspevok z riadenia a správy družstiev.

NCR predstavuje platformu v Holandsku - pôsobí ako centrum znalostí pre družstvá od 2014 pôsobí na všetky typy družstiev. Poľnohospodárskych je tu 2000 z celkového počtu vyše 4000 družstiev. Celkom zastupujú 166 000 členov.

Najväčšie: sú v produkcii - 63% agro

                Operácie a stroje - 11%

Všetci zamestnanci sú organizovaní cez asociácie. Majú platný kódex správania  od roku 2005, prvé revízie v 2011, tento rok druhá. Nie je to záväzné - všetko je dobrovoľné.

NCR monitoruje dodržiavanie každé 2 roky, zverejňuje výsledky, ale zatiaľ neuvádza organizácie, ktoré ich nedodržiavajú.

To sa môže zmeniť, pretože práve v rámci tohtoročnej revízie začali debaty, do akej miery funguje dobrovoľný záväzok, bez postihov.

Štruktúry a ich modely majú 4 typy, stále sa najčastejšie vyskytuje typ tradičné s 4 vrstvovým vedením. Ale stále viac družstiev prechádza na viac operatívne typy vedenia, kde sa jedná len o troj-vrstevnaté alebo dvoj-vrstevnaté vedenie (výkonné a dohliadajúci). Uvažuje sa
o vypracovaní rovnakých pravidiel pre všetkých 4000 družstiev, aj keď budú mať stále voľnosť rozhodnutia, ktorý typ vedenia budú chcieť.

Riadenia na EÚ úrovni:

Paulo Gouveia tu urobil prehľad o stave pripravovanej brožúry, ktorá má vyjsť do konca roka a ktorá predstavuje dostupné údaje o riadení družstiev v EÚ. Práve holandský príklad je tu uvádzaný ako vhodný na sledovanie, ale nie je jediný, príkladov z rôznych členských krajín je tu viac a ďalej sú tu uvedené rôzne možnosti (opcie) pre ďalší vývoj, ako príklady sú tu návrhy na zmeny zákonov v Španielsku a Portugalsku.

Podromos k tomu dodáva, že v publikácii do dnešného dňa dalo výrazné príspevky 6 organizácií a pripravilo pre sekretariát prehľad svojich kódov rokovania:
Škótsko, Holandsko, Pallervo (Fin), dánske družstvá, Boerenbond (Be) a francúzske družstvá. Z týchto príspevkov vytvorí sekretariát syntézu.

Aké formy riadenia: z tretiny sú tretinové a z 2/3 majú zložky volené a profesionálne.

Čo je zaujímavé, že sú tu príspevky aj od družstiev z UK, aj keď NFU nikdy nechcela s družstvami spolupracovať. NFU vedie politickú líniu konzervatívnej strany a tvrdí, že družstvá podporujú robotnícke strany.

Celkovo bude tento prehľad vydaný ako brožúra, konečná verzia má mať 40-50 strán. Bude prezentovaná na Business fóre začiatkom decembra, kde bude Konečná verzia.

Európske družstvá - spoločne urobili spolu s Cogeca stretnutie v EP k plánu Juncker.

Čínske družstvá prišli so žiadosťou o spoluprácu, pôvodne pre všetky družstvá, ale teraz dávajú prednosť poľnohospodárskym. Táto otázka bude prerokovaná na prezídiu Cogeca, za EÚ tu má byť asi 20 členov z toho viac ako polovica farmári. Na prezídiu sa má jednať o prípadných nákladoch spojených s touto asociáciou a majú dôjsť k rozhodnutiu do začiatku septembra. Číňania plánujú prvé stretnutie na november v Pekingu.

9. Rozvrh schôdzí pre 2016 - ešte stále provizórny návrh.

10. Správa o konania konferencie Big Data. V diskusii sa jednalo predovšetkým o možnej úlohe pre družstvá, ako správcov dát pre malých farmárov, mnoho krajín má už dnes konzorcia (prekvapivo grécky príklad). Fíni to využívajú predovšetkým v lesnom sektore
a uvedené tu bolo aj využitie dronov na sledovanie a mapovanie, ktoré sa veľmi rýchlo šíri za posledné 3 roky.

Správa zo sekretariátu je na Agriinfo. Po letnej prestávke má byť nový CCC začiatkom septembra (zatiaľ 9.9.2015).

 

POCC-CCC mesačné 8.7.2015

Po schválení agendy a zápisnice z poslednej schôdze oznámil Pekka obchodné udalosti posledných týždňov ako v Európe, tak v Ázii a v USA.

Prvá zo sérií rokovaní bola na Expo v Miláne, spolu s talianskou organizáciou Coldiretti.

V rovnakej dobe rokoval vice-prezident Sinclair so zástupcami Japonska, poľnohospodárskych organizácií a to má pokračovať ešte budúci týždeň v rámci prezídia Copa. Pekka sa ďalej zúčastnil spoločnej schôdze Ecosoc a fínskych organizácií vo Fínsku, kde sa jednalo o opatrenia spojené s ruským embargom a jeho vplyve na ceny na vnútornom trhu EÚ.

Ďalšie stretnutie s kanadskou zástupkyňou sektora mlieka, o nej Pekka vyhlásil, že má veľmi agresívny postup v hájení záujmov ich exportu a to bude asi veľmi problematické pre ďalšie rokovania s Kanadou. Má to byť tiež jeden bodov z rokovania na jesennej konferencii EÚ / NA. K otázke Japonska povedal Arnaud, že podľa posledných správ, chcú všetci zástupcovia dokončiť rokovania tento rok, ale je to stále v závislosti na ich dokončení dohody s USA.

TTIP - budúci týždeň ďalšie kolo, kde opäť hlavným bodom bude prístup na trh. Z EP sa ozvalo veľa kritických pripomienok k týmto rokovaniam a znovu sa ukazuje, že EP sa bude snažiť presadzovať niektoré zmeny, ktoré sa Komisii veľmi nepáčia. To samozrejme prinesie určité predĺženie všetkých rokovaní, pretože následné kolá schvaľovania budú dlhšie než predtým.

Arnaud ďalej povedal, že ako USA tak Kanada majú vo svojej poľnohospodárskej časti veľký záujem predovšetkým o sektor mlieka a hydiny. Aj keď ďalší vývoj závisí dosť na jesenných voľbách v Kanade. Dodal, že sa rozbehli rokovania s Mexikom, ktoré má veľký záujem
o dovoz bravčového mäsa. Na jesenné prezídium bude pozvaná Komisárka obchodu, aby informovala ako o bilaterálnych rokovaniach, tak aj o rokovaniach WTO.

Juan dodal, že sa množia aj reakcie rôznych sektorov, ako sektoru kukurica, po reakciách sektora ovocia zeleniny a vína, pri rokovaní s USA  je to najviac sektor mlieka, mäsa, hormóny a GMO.

RV a finančné nástroje. Príspevok tu mal NIVELINOM Noevo z DG Agri.

V rámci EAFRD sa tu jednalo hlavne o 3 nástroje:

- Pôžičky

- Záruky

- Navýšenie kapitálu.

Do jesene sa má schváliť väčšina programov, ale konštatoval, že doterajšie nástroje v rámci rozvoja vidieka fungovali skôr slabo, na to sa sústredí pozornosť pri nových programoch. Tiež formy hodnotenia sú pomalé, trvajú 3-6 mesiacov než sú známe výsledky. V novej fáze sa má k predbežnému hodnoteniu pristúpiť hneď po začatí, aby sa mohli robiť potrebné korekcie ak to bude potrebné. O rozpočte pre 2015-2020 povedal, že sa zdvojnásobí a zároveň je tu požiadavka na zvýšenie výkonnosti nástrojov. Zo 161 mld € verejných financií je daná najväčšia časť na investície (74 mld €). V mnohých krajinách EÚ sa na jeseň urobia workshopy, pre október a november je to Viedeň a Riga a následne majú byť národné konferencie vo všetkých hlavných mestách EÚ.

Ruské embargo. Predĺžilo, zatiaľ žiadna zmena ani v zložení produktov.

Niektoré výnimky sú hlásené pri triangulačnom obchode, ale to sú len veľmi malé objemy.

Rusko má snahu vytvoriť podmienky pre zvýšenie domácej produkcie a to má vplyv aj na stav zahraničných investícií. Kritika tu prichádza opäť zo všetkých strán, belgický zástupca hovorí, že zatiaľ sa Komisia sústredila len na mlieko, ovocie a zeleninu, úplne sa zabudlo na bravčové mäso, súkromné skladovanie nefunguje, má to veľký vplyv na vnútorný trh EÚ. Hľadanie alternatívnych trhov si vyžiada oveľa viac času a investícií a ceny bravčového mäsa majú vplyv aj na ostatné sektory mäsa, ako ukazujú správy z Francúzska (Bretónsko), kde cez 30% výrobcov je pred uzavretím prevádzok.

Problémy tu majú prakticky všetky sektory, rozdiel pre USA a Kanadu a EÚ je v tom, že pre Ameriku je to len politické embargo, pre EÚ sem Rusko pridalo ešte sanitárne embargo.

Zástupkyňa Estónska hovorí, že teraz vyhlásilo Rusko tiež zákaz na dovoz rýb ako z Estónska tak z Lotyšska, pre obidve krajiny strata trhu s 80 000 t rýb bude veľmi problematická.
Rusko, ako v mnohých ďalších prípadoch hovorí, že vinou sú kontroly a zlé hygienické podmienky, ale tým spochybňujú celý kontrolný systém EÚ.

7. Jonathon Stoodley, Generálny sekretariát Komisie - zmeny v inštitucionálnych
a administratívnych opatreniach - lepšie opatrenia.

Predseda Komisie Juncker necháva preskúmať všetky regulácie, skúma sa, či sú súčasné pravidlá dostatočné, ich fungovanie, ako sa vykonali ich prevody do národných legislatív. Juncker k tomu už skôr povedal, že Komisia sa musí viac sústrediť na efektivitu pravidiel, pretože tam býva najviac sťažností. Tu má byť prvým krokom zníženie administratívnej záťaže. Pán Stoodley spolupracoval už predtým s výborom Stoiber, ktorý sa celé roky snažil dať odporúčanie na zníženie administratívnej záťaže, ale o výsledku sú isté pochybnosti. Teraz sa pripravujú nové nástroje a iný spôsob vyhodnotenia s verejnými konzultáciami ktoré sa budú týkať všetkých oddelení Komisie. Celý priebeh bude sledovať a hodnotiť tieto dopadové štúdie, 3 nezávislí zástupcovia mimo Komisie a 3 členovia sekretariát Komisie.
Následne sa pripravujú zmeny pre HLG skupinu Administratívne zaťaženie. Má tu byť nová platforma z členských krajín a podobne ako doteraz aj zástupcovia organizácií ako C/C. Bude  na jednej strane sledovaný vládny prístup, a okrem toho druhá časť NGO a profesionáli, kedy obidve skupiny budú skúmať výkonnosť legislatívy a potom odovzdajú závery výkonnému výboru, kde by sa mali spojiť.

Do diskusie sa pridáva, ako v mnohých ďalších procesoch tiež EP (lisabonská dohoda), ktorý chce byť tiež zapojený oveľa viac než doteraz. A to opäť prinesie síce väčšie diskusie, ale celý proces rokovania a schvaľovania sa predĺži. Podľa vyhlásenia predsedu Juncker to má byť predovšetkým dlhodobý výhľad projektov. Zástupcovia C/C tu boli skeptickí, všetci bez rozdielu trvdia, že všetky návrhy išli proti producentom, že sa dbá ďaleko viac na záujmy NGO než na potreby spoločnosti. NGO zasahujú do všetkého, nepoznajú problémy produkcie, navrhujú vždy veľmi zjednodušené riešenia. Otázkou tu teda je, ako zabezpečiť nezávislosť takého výboru a výsledky objektívne.

Celý proces zaberie veľmi veľa času (FIN 36 mesiacov). Pre Španielov sú už dnes problémy
s interpretáciou výsledkov, a tu vidia príliš veľa komplikácií na úrovni EÚ.

To je motív prakticky všetkých zástupcov, komplexnosť a interpretácia na národnej
úrovni, veľa regulácií a nariadení nie je prepojených navzájom, čo vedie často k protichodným výsledkom. Ako sa nový výbor vyhne týmto chybám a problémom.

Stoodley pripúšťa, že delegované akty sú dôsledkom nezhody interpretácie medzi Radou
a Komisiou, ale aj EP, kde každá zo skupín má trochu inú interpretáciu a iné záujmy. Tu sa musí tiež nájsť riešenie, ako lepšie previazať spoluprácu týchto 3 inštitúcií.

6. CAP stav v limitných dátach pre aplikáciu pomoci.

Tu je to problém predovšetkým Talianska, ktoré nakoniec dostalo jeden mesiac navyše
a taliansky zástupca na schôdzi povedal, že práve dostal správu, že sa vláda a Komisia dohodli na limite 10.7.2015, kedy bude všetko dokončené a odovzdané.

Národné plány RV - schválené celkom 56 a to plne v 19 krajinách, zostáva schváliť ďalších 62 plánov. Doterajšie schválenie sa týka 64 % celkového rozpočtu RV.

8. Fitness check - Natura. Má byť dokončený do 24.7.2015

C/C tu uviedla vyhlásenie na ktorom sa všetci zhodujú, že doterajšia úroveň ochrany
stačí, technicky tu nie je žiadna nová potreba.

9. Cirkulárna ekonomika.

Do sekretariátu zatiaľ prišli len 2 odpovede a to z Talianska az Fínska.

30/6 bola konferencia, ale tá sa sústredila predovšetkým na odpad, plytvanie a lepšie využitie zdrojov.

Belgický zástupca tu požaduje dodatok o rozšírenie o zvieracie zvyšky, to spadá do lepšieho využitia zdrojov. Teraz je to stratou a ešte sa platí za deštrukciu.

Predpokladá sa, že decembrové prezídium bude v Paríži v súvislosti so Svetovou klimatickú konferenciou, pozvánky urobí spoločne FNSEA, APCA a poisťovne (poľnohospodárske).

Program bude rozoslaný začiatkom septembra.

 

Pracovná skupina Olejniny, proteínové kultúry, obilie a sušené krmivo 9.7.2015

Dopoludňajšiu časť riadil pán Rousseau a tu bola tiež návšteva zástupcu poľnohospodárskeho oddelenia Číny, ktorý mal takmer hodinový príspevok o stave sektora olejnín v Číne
a vyhliadkach sektora.

Zástupcovia členských krajín vo väčšine potvrdili predložené čísla o produkcii, plochách a o výhľade na tento rok. Celkový prehľad urobil zástupca francúzskych olejárov Philippe Dussert. Výhľady, ktoré urobil, ukázali, že oproti prvým odhadom začiatkom jari sa tieto (aspoň európske) znížili ako u odhadov celkovej úrody, tak pri výnosoch.

Tu boli obzvlášť kritickí Briti, ktorí síce dosiahli určité výnimky pre použitie PPP u repky, ale celkovo sa ich výhľady znížili o takmer 15%.

Philippe prezentoval prehľad o sektore a v závere sa sústredil na produkciu etanolu v USA, kde sa produkcia v priebehu mája dosť podstatne znížila. Producenti vraj očakávajú nižšie marže, a to v celej jarnej časti. Trh reaguje dosť rozdielne na správy z posledných týždňov. Očakáva sa, že produkcia etanolu nedosiahne minuloročnú úroveň, pričom sa očakáva  export okolo 800 miliónov galónov. Ceny ako kukurice, tak sóje sú podstatne nižšie, než sa počítalo, pri kukurici sú priemerné ceny o 20 % nižšie a pri sóji je to o 36 % menej.

Stabilná je situácia pri proteínových kultúrach, kde sa očakáva prakticky rovnaký stav ako v minulom roku. Očakávalo sa stretnutie so zástupcom čínskej ambasády. Čína je stále dominantným hráčom na svetovom trhu olejnín, špeciálne pri sóji, kde odoberá cez 65% svetového exportu, a to predstavuje viac ako 30 % celkovej US produkcie. Nákupy boli vo výške 75,6 mt pre tento rok sa počíta s ďalším miernym navýšením na 77,3 mt a budúci rok s 82, 2 mt. Domáca čínska produkcia sóje ale klesá, sú tu určité politické obmedzenia a tiež nižšie výnosy. Celkové plochy olejnín v Číne sa majú tento rok znížiť o 2,2% na celkovo 23,4 m ha. A s tým súvisí predpoveď domácej produkcie oleja o 2,6%. Na trhu sóje sa ukazuje stále väčší tlak juhoamerických krajín na trhu USA.

Čína pestuje hlavné olejniny - produkcia v tomto poradí:

Sója, repka, slnečnica, semená bavlny, arašídov. Táto produkcia  za posledných 5 rokov klesla o viac ako polovicu, produkcia u ostatných kultúr  je  viac menej stabilná.

Štát kupuje trvalo veľké množstvo olejnín, a to u sóji ako aj repky.

Poľnohospodárske podpory:

Celková politika je na stimuláciu produkcie obilia aj olejnín, predovšetkým cez finančné stimuly, vrátane PP založené na ploche, ďalej podpory na vstupy, stroje a na semená. Vlani tieto podpory boli vo výške 26,2 mld $.

Priame podpory pre sóju majú pokračovať aj na budúci rok, a to sa týka predovšetkým severovýchodných oblastí Číny. Produkcia olejnín je určená prevažne na olej pre potravinárske účely a určité objemy sú vyvážané do južnej Ázie.

U repky je neistota čo sa týka vládnych programov pomoci, a tak sú obavy, že tohtoročná produkcia a produkcia na budúci rok, bude nižšia než predtým. Vláda dáva podporu tým farmárom, ktorí využívajú neobrobenú pôdu pre produkciu olejnín, aby znížili tlak na produkciu obilia.

Spotreba mäsa a bielkovín na hlavu je dosť rozdielna medzi mestami a vidiekom, tento rozdiel robí teraz okolo 26 kg. Na vidieku je tiež nižšia spotreba mlieka a mliečnych produktov o viac ako 5 kg.

Ďalšie body ako neonikotinoidy ILUC, boli rovnaké ako na popoludňajšom rokovaní, kde bolo viac poznámok.

Tejto časti predsedal Max Schulman a bola tu tiež krátka predloha správy od zástupcov sektora sušené krmivo. Skupina Obilie, olejniny a sušené krmivo, ako je totiž terajšia zloženie v rámci civilného dialógu stanovené, robí opäť starosti ako určiť zodpovedajúci počet zástupcov pre túto celodennú schôdzu. Následne na sekretariáte bola ešte schôdzka k reakciám na nové návrhy z Komisie ohľadom možností (ale to bude vyžadovať veľmi operatívne rozhodnutia) ako ďalej disponovať počtom  miest, ktoré NGO neobsadili, ale kde dáva Komisia zatiaľ len možnosť sa rozhodnúť do 24 hodín. Skutočne  pozitívny prístup k producentom.

 

Produkcia a trh s obilím v EÚ:

UK - očakáva nižšie výnosy a pri pšenici tiež nižšie plochy (-10%). Jačmeň nárast
o 2,8 %, ovos zmenšuje sa produkcia, pokračujúce sucho.

Portugalsko: zber dobrý, lepší než vlani, ale horšia kvalita. Vynikajúci sladovnícky jačmeň (cez 15% proteínov), vysoké výnosy a dobré ceny, proti vlaňajšku dvojnásobné.

Španielsko: rôzna produkcia podľa regiónov, v prípade kukurice sa očakáva tento rok až o 40% nižšie výnosy, veľa škodcov v strede a na juhu krajiny. Tiež veľké škôdy spôsobené krúpami. Ostatné druhy obilnín - očakáva sa priemerná úroda, aj keď je tento rok menej plôch (vplyv zelenania). Najviac škodcov bolo zaznamenaných v Andalúzii a chýba PPP. Ceny pšenice sú teraz 146 € (predtým 166 €), väčšina farmárov odkladá predaj.

Rumunsko: nový zástupca.

Jačmeň - dobré výsledky pri zimných odrodách pri jarných nejasné.

Pšenica - pokles výnosov tento rok odhad 3,5 - 3,8 t/ha hrozí ďalšie sucho. Na väčšine územia chýba voda. Zimné odrody majú lepšie výsledky ako jarné.

Rakúsko: čísla dobré, nie sú potrebné opravy, ale majú obavy, že horúčavy v posledných 10 dňoch môžu mať značný vplyv na konečné výsledky. Kvalita zatiaľ veľmi dobrá.

Írsko: veľmi studená jar a navyše veľmi suchá. Jačmeň jarný odrody slabšie, ale nie je veľa chorôb. V prípade pšenice je poznať nárast plôch, celková produkcia sa očakáva okolo 800 000 t.

Lotyšsko: studená jar, zimné odrody dobré, chýba slnko.

Švédsko: podobná situácia - studená a vlhká jar, odhady stále rovnaké.

Belgicko: zber začal minulý týždeň, zatiaľ veľmi dobrý, pre ostatné kultúry chýba voda. Tiež kvalita dobrá, tento rok bez chorôb.

Nemecko: pomerne dobrý stav, chladná jar a málo zrážok, teraz začalo opäť obdobie veľkých horúčav (až 40 stupňov). Očakáva sa úroda o 8,5 % nižšia ako vlani (45,7 mt), vlani to bolo cez 52 mt. V prípade pšenice aj jačmeňa budú tento rok nižšie výnosy, kultúry sú stresované suchom a chladom na jar a teraz veľkými teplotami.

Tiež pri repke bude nižšia úroda -6%, je viac chorôb a škodcov.

Poľsko: Všetko sa oneskorí, na jar bolo chladné počasie, odhady sú nižšie ako vlani. Jačmeň trpí, je napadnutý  škodcami, slabý stav  ozimín . Stav v krajine - viac kukurice - menej obilia.

Taliansko: nižšie plochy pšenice, dobrý obsah aj kvalita.

Za sektor sušené krmivá urobil prehľad generálny sekretár asociácie Eric Guillemont.

Prehľad bol za sušené alebo granulované krmivá, kde zaznamenaná produkcia za 2014 bola 3,4 mt. Rok 2014 predstavoval veľmi dobré výsledky, výhľady pre 2015 sú horšie.

Tiež výhľady spracovanie nie sú príliš optimistické, v Nemecku boli zatvorené dve
továrne, a táto kapacita bude tento rok citeľne chýbať.

Španieli tento rok majú problémy so suchom.

Francúzsko hlási pre tento rok produkciu rovnako o 15-20% nižšiu, kvalita je o niečo lepšia ako vlani.

Podobný stav hlásia Taliani. V UK je produkcia veľmi malá, väčšinu krmív dovážajú.

Eric hovorí, že na trhu hrajú stále väčšiu úlohu Číňania, ktorí dovážajú čoraz viac krmív, ale tam robí Európe konkurenciu USA, majú nižšie ceny. Eric ďalej zdôraznil, že EÚ direktívy sektora škodia, bránia jeho rozvoju. Tento rok sú ceny opäť nízke, je tu cítiť vplyv krízy živočíšnej produkcie.

Španieli mali vysoké zásoby cez 20 000 t za posledné dva roky, a väčšiemu exportu bráni nízka kvalita. Postupne prechádzajú na lucernu, ale európske odrody trpia a sú menej kvalitné ako americké. Tí majú cez 100 rôznych druhov upravených na miestne podmienky.

Taliani hlásia, že sa zmenila skladba, vlani sa prešlo viac na produkciu semien a trh takisto má zmeny, postupné prechody na lucernu, odber je z arabských krajín az Číny.

EÚ musí zlepšiť štandardy kvality, aby uspela v exporte.

CAP - delegované akty - podobne ako u olejnín aj tu bol rovnaký prehľad. Komisia robí prehliadku všetkých regulácií (cez 200) a ako Daniel hovorí, nie je tu zatiaľ žiadny časový tlak, preskúmanie potrvá dlhšiu dobu.

Francúzi tu tieto akty kritizujú, CAP má byť spoločná, ale dnes je tu vidieť postupný prechod k národným politikám. Španieli k tomu dodávajú, že to robí problémy aj v regiónoch, pretože každý chce mať špecifické úpravy.

Intervenčný systém - tu chce Komisia viac menej zachovať súčasný systém, u obilia nebol použitý od roku 2009. Tu sa majú ešte zlepšiť procedúry a urýchlenie vybavovania a ďalej:

- Štandardy kvality u pšenice a jačmeňa - bude treba ich meniť? S ohľadom na skladovanie.

- Ako pristúpiť k novým druhom (rast % proteínov)

- Je dostatočná kapacita skladov?

- Operátori

- Zrýchliť cash flow

- Náklady na dopravu - lepšie riadenie

- Odpredaj zásob - v rôznych členských štátoch

- Znížiť počet reguláciou - všeobecné pravidlá pre sektory

- Špecifiká pre obilie

Skladovanie - 20 000 t - má byť každej krajine alebo len v jednej

Pre lepšie podmienky skladovania tu musí byť dobrá infraštruktúra a zásoby musia byť rýchlo mobilizovateľné.

Intervencie - aké množstvo je tu relevantné a ako ovplyvní kvalitu skladovaného obilia - vlhkosť.

Komisia uvádza, že okolo 20 000 t je dobrý pomer pre väčšinu krajín, pre veľké by tento kritický bod mal byť podstatne vyšší.

Intervenčná cena - je to politické rozhodnutie, má fungovať ako bezpečnostná sieť, ale väčšina si myslí, že to dnes neplatí.

 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, júl 2015

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce