Ďalšie zmeny v zákone o sociálnom poistení

Národná rada SR dňa 22.4. 2020 schválila v skrátenom legislatívnom konaní vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zákon bol vyhlásený v Zbierke zákonov SR ako zákon č. 95/2020 Z. z., dňa 25.4.2020, kedy nadobudol účinnosť.
Úplné znenie zákona je dostupné na:
 
Zákon predstavuje súbor noviel vybraných zákonov v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, a to novelu:
  1. zákona o sociálnom poistení,
  2. zákona o službách zamestnanosti,
  3. zákona o starobnom dôchodkovom sporení a 
  4. zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.
 
Z uvedených zákonov sme vybrali informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.
 
1. Odpustenie povinnosti zaplatiť poistné: 
Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie sú povinní zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní.
  • Uzatvorenie prevádzky preukáže zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba čestným vyhlásením, ktoré predloží Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie je povinná zaplatiť poistné.
Vláda môže v súvislosti s krízovou situáciou nariadením vlády ustanoviť aj iné obdobie, za ktoré zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie sú povinní zaplatiť poistné, podmienky, za ktorých nie sú povinní zaplatiť poistné, a spôsob preukázania ich splnenia.
 
Poistné za apríl 2020 alebo aj iné obdobie ustanovené nariadením vlády podľa predchádzajúcich bodov sa na účely § 31 ods. 1 písm. b), ods. 2 a 3 a § 60 ods. 1 považuje za zaplatené. To z dôvodu, aby aj osobám, ktoré nezaplatia odpustené poistné vznikol nárok na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku. Inak povedané: Na účely posúdenia nároku na nemocenské dávky a dôchodkové dávky pri SZČO a na dôchodkové dávky pri zamestnancoch zamestnávateľa uvedeného v § 7 ods. 2 (napr. likvidátor) alebo zamestnancoch, ktorí sú štatutárnym orgánom zamestnávateľa a majú najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, alebo ktorí sú členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a majú najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, sa podmienka zaplatenia poistného (zákonom alebo nariadením) považuje v prípade odpustenia povinnosti zaplatiť poistné za splnenú.
 
Suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a minimálneho dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ alebo bol sporiteľ podľa osobitného predpisu, sa za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, počas ktorého je vylúčená vyššie uvedená povinnosť platiť poistné, dotknutým poistencom neznižuje.
 
2. Podmienky príspevku pre projekty na podporu udržania pracovných miest sa za február 2020 považujú za splnené:
 
Pri žiadosti o príspevok podľa § 54 ods. 1 písm. e) v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa podmienky splnenia daňovej povinnosti, povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne  poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemať voči úradu splatné finančné záväzky za február 2020 považujú za splnené.
 
Rozširuje sa  tým okruh žiadateľov o príspevok v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, realizovaný podľa § 54 ods. 1 písm. e), aj o tých žiadateľov, ktorí:
  • si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plnia aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára), alebo
  • z dôvodu straty tržieb v mesiaci marec 2020 neboli schopní splniť svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za mesiac február 2020; v takýchto prípadoch sa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b) a d) za mesiac február 2020 budú považovať za splnené.
 
3. Povinné príspevky na starobnom dôchodkovom sporení:
 
Povinné príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za svojho zamestnanca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení alebo samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení, nie sú povinní zaplatiť za obdobie podľa § 293ex ods. 1 až 3 zákona o sociálnom poistení, ak spĺňajú podmienky podľa § 293ex ods. 1 až 3 zákona o sociálnom poistení.
 
4. Platenie príspevkov na doplnkovom dôchodkovom sporení:
 
Zamestnávateľ, ktorý platí príspevky za zamestnanca (má uzatvorenú účastnícku zmluvu):
- vykonávajúceho prácu na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu, alebo
- ktorý je umelec vykonávajúci profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnancom, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj,
nie je povinný zaplatiť príspevky vo výške a spôsobom dohodnutými v zamestnávateľskej zmluve (podľa § 13 ods. 3) za obdobie podľa § 293ex ods. 1 až 3 zákona o sociálnom poistení, ak spĺňa podmienky podľa § 293ex ods. 1 až 3 zákona o sociálnom poistení.
 
ZDROJ:

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce