Parlament zaviedol strop dane z pozemkov podľa kompromisného návrhu SPPK

Bratislava (snc) - S účinnosťou od 15. októbra 2014 zaviedla Národná rada (NR) SR maximálny strop dane z pozemkov na 5-násobok jej ročnej sadzby. Tá predstavuje 0,25 % zo základu, určeného vynásobením výmery zdaňovanej pôdy a jej hodnoty, obsiahnutej v prílohách zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Stropovanie zdanenia sa týka ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov, trvalých trávnatých porastov, lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníkov s chovom rýb a ostatných hospodársky využívaných vodných plôch.

Návrh novely prerokoval parlament na základe iniciatívy poslancov, ktorí si vo vzťahu k dani z pozemkov osvojili posledný kompromisný návrh Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Najväčšia samosprávna organizácia v agropotravinárskom komplexe dlhodobo poukazovala na neúnosnosť súčasnej právnej úpravy, ktorú niektoré obecné zastupiteľstvá doslova zneužívali na stanovovanie neúmerne vysokých ročných sadzieb dane z pozemkov. Tým nevhodne ovplyvňovali podnikateľské prostredie a vytvárali až príliš veľké rozdiely v zdaňovaní rovnakej alebo porovnateľnej poľnohospodárskej pôdy v rôznych katastroch. Vo svojich prieskumoch SPPK zistila, že vďaka takýmto postupom prekročila v niektorých obciach ročná sadzba dane z pozemkov až 6-percentnú hranicu z jej zákonom určeného základu, čo bolo naozaj neúnosné.

Novelizovaný zákon už takéto praktiky neumožní, pretože maximálne zdanenie vymenovaných druhov pozemkov určuje na 1,25 % základu dane. Všade tam, kde už v súčasnosti tento limit prekračovali, budú teda musieť obecné zastupiteľstvá daňové zaťaženie pôdy znížiť. Ak sa podarí bez problémov zavŕšiť aj ostatné fázy legislatívneho procesu novely, vrátane jej podpisu prezidentom republiky a uverejnenia v Zbierke zákonov, nová právna úprava začne byť účinná od polovice októbra. V takom prípade ju budú musieť obecné zastupiteľstvá rešpektovať už pri schvaľovaní všeobecne záväzných nariadení pre miestne dane a poplatky za komunálne a drobné stavebné odpady, ktorými určia ich sadzby pre budúci rok. Zavŕšilo by sa tak niekoľkoročné úsilie SPPK o riešenie tejto problematiky, čo by najviac ocenili tí poľnohospodári, ktorí boli nútení v predchádzajúcich rokoch platiť neúmerne vysokú daň za obhospodarovanú pôdu. Zároveň však budú chránení aj všetci ostatní pred jej prípadným dramatickým zvyšovaním v budúcich rokoch.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce