XXIX. Valné zhromaždenie delegátov SPPK

Na zasadnutí sa zúčastnilo 138 delegátov, pozvanie naň prijali viacerí čestní hostia vrátane štátneho tajomníka MPRV SR Jozefa Kamenického, viceprezidenta Agrárnej komory ČR Václava Hlaváčka či predstaviteľov partnerských organizácií, odborných agropotravinárskych inštitúcií a zástupcov médií.
 
V úvode valného zhromaždenia zhodnotil predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík minulý rok v agropotravinárstve.
 
Správa predsedu SPPK o stave agropotravinárstva na Slovensku
 
 
Rok 2015
 
Rok 2015 charakterizovali veľmi dobré úrody obilnín a repky, no vplyv letného sucha sa negatívne prejavil pri ďalších plodinách, ako je cukrová repa, zemiaky, kukurica, sója. Sucho spôsobilo prepad úrod najmä kukurice, v niektorých podnikoch až o 40 %. Rizikovým  faktorom pre podniky v roku 2015 boli nízke ceny surového kravského mlieka a jatočných ošípaných. Rok 2015 do veľkej miery poznačili aj dopady ruského embarga a prebytok komodít na európskom trhu spolu s klesajúcim cenami. Potravinové embargo na ovocie, zeleninu, mäso, mlieko a mliečne výrobky bolo pritom zo strany Ruska predĺžené až do 5. augusta 2016. SPPK sa zasadzuje za ukončenie účinnosti sankcií voči Ruskej federácii. Aj preto predstavitelia agrárnej samosprávy krajín Vyšehradskej štvorky poslali list predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi s požiadavkou na zrušenie embarga.
 
 
Ekonomický vývoj pôdohospodárstva a potravinárstva
 
Pri výnosoch poľnohospodárstva SR na úrovni 2,3 mld. EUR  predpokladáme za rok 2015 opäť stratu. Negatívna tendencia vývoja agrárneho hospodárskeho výsledku v posledných troch rokoch je zarážajúca, pretože v okolitých krajinách vykazuje sektor zisk. V potravinárstve bol vývoj základných ekonomických ukazovateľov v roku 2015 poznačený klesajúcou potravinárskou produkciou. Výnosy potravinárskeho priemyslu za rok 2015 predstavovali 4 miliardy 38 mil. eur, čo je oproti roku 2014 zníženie o 1,6 %. Pridaná hodnota v objeme 732 mil. eur bola oproti roku 2014 nižšia o 0,3 %. Výsledok hospodárenia v potravinárskom priemysle za rok 2015 bol vo výške 161,3 mil. eur. V  porovnaní s rokom 2014 je nižší o 2,5 %.
 
 
Jasným a nespochybniteľným dôkazom úpadku slovenského agrosektora je bilancia zahraničného obchodu. Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až december 2015 bolo pasívne v objeme mínus 1 096,2 mil. eur.
 
Za jeden z najzávažnejších problémov v priamych platbách možno označiť problém viacnásobných deklarácií, kde sme navrhli opatrenia na zamedzenie tohto, vo veľa prípadoch, účelového konania žiadateľov
 
Je potrebné oceniť výraznú aktivitu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá pomohla vyriešiť problematické verejné obstarávanie pri čerpaní finančných prostriedkov z verejných zdrojov.
 
V  roku 2015S SPPK zintenzívnila  riešenie  škôd v poľnohospodárstve spôsobených poľovnou zverou a veľkými šelmami. Komora má zastúpenie  v chovateľských  radách a poradných výboroch. Výsledkom spolupráce so Slovenskou poľovníckou komorou a Slovenskou lesníckou komorou bolo podpísanie memoranda o spolupráci.
 
V agropotravinárskom sektore je pripravených 33 podnikateľských subjektov, ktoré od školského roku 2016/2017 môžu poskytovať praktické vyučovanie  v systéme duálneho vzdelávania. SPPK sa do systému duálneho vzdelávania na stredných odborných školách zapojila najmä certifikáciou podnikateľských subjektov.
 
Týždeň od 12. do 16.10.2015 bol venovaný práci s najmladším spotrebiteľom a to prostredníctvom aktivít III. ročníka týždňa Hovorme o jedle.
 
 
Plány na rok 2016
 
SPPK chce venovať maximálnu pozornosť zmenám legislatívy pre oblasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Samotná Európska únia pripravuje prehodnotenie tejto politiky. Okrem priamych platieb, kde je SPPK iniciatívna a navrhuje riešenie viacnásobných resp. dvojitých deklarácií, vytvára SPPK tlak na finančné posilnenie spolufinancovania PRV na roky 2014-2020 aspoň na úroveň 35 %. „Je nevyhnutné, aby slovenskí poľnohospodári mali tak primerané podmienky, ako sú v okolitých krajinách vrátane štátnej pomoci,“ uviedol počas VZ SPPK jej predseda Milan Semančík.
 
 
 
V roku, keď prvýkrát v histórii samostatného Slovenska budeme predsedníckou krajinou, by sme mali využiť túto šancu a snažiť sa pre našich poľnohospodárov a potravinárov vytvoriť primerané podmienky na podnikanie aj po vzore okolitých krajín.
 
Opätovne musíme navrhnúť prehodnotenie základu dane z pozemkov podľa ceny BPEJ a požadovať objektívne určenie ceny pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu v hospodárskych dvoroch poľnohospodárskych podnikov. Chceme navrhnúť zavedenie opätovnej podpory prostredníctvom tzv. červenej nafty bez komplikovaného systému jej kontroly. Pre rok 2016 opätovne  pripravujeme v októbri  medzinárodnú  konferenciu o nerovnováhe v potravinovom reťazci. Medzinárodné aktivity SPPK zameriavala na prehlbovanie kontaktov s partnerskými poľnohospodárskymi komorami krajín Vyšehradskej štvorky a aj keď SPPK nie je členom COPA, získava aktuálne informácie a udržiava kontakty s jej členmi.
 
Spoluprácu s médiami sa komora snaží orientovať na zlepšenie verejného obrazu poľnohospodárstva a potravinárstva i na zvyšovanie predaja domácej produkcie na vnútornom trhu, čo považujeme za kľúčové. Začiatkom roka sme začali s vydávaním Vestníka MPRV SR, prostredníctvom ktorého chceme prinášať dôležité informácie pre odbornú verejnosť.
 
 
Programové vyhlásenie novej vlády
 
"V programovom vyhlásení novej vlády, kde sa nám podarilo presadiť podstatnú časť našich požiadaviek, sme presadzovali koncepčné ciele  SPPK do roku 2020. Vychádzajú z definície agropotravinárskeho sektora, ktorého hlavným cieľom je budovanie a zachovanie kapacít pre zaistenie produkčného potenciálu v SR a tým aj potravinovej bezpečnosti štátu", uviedol vo svojej správe predseda SPPK Milan Semančík.
 
 
Hlavné témy diskusie VZ SPPK
 
Alarmujúca situácia v sektore prvovýroby mlieka bola snáď najdiskutovanejšou témou VZ SPPK a asi aj najemotívnejšou. Podpredseda SPPK a zároveň predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek uviedol, že mnohí chovatelia zažívajú situáciu, s akou sa počas ich praxe doteraz nestretli. „Ešte 120 eurová cena obilnín je stále menšie zlo ako 23 centová cena mlieka. Ministerke pôdohospodárstva sme už odovzdali všetky naše návrhy na riešenie krízy. Ide o viaceré opatrenia na národnej aj európskej úrovni. Musí sa nimi zaoberať aj Európska komisia, lebo ten problém vyvolala ona. Súčasné riešenie mliečnej krízy je ale aj v rukách národných štátov. Nie ten bude vyrábať mlieko v Európskej únii, kto je šikovnejší, ale ten, ktorého viac podporí vlastný štát. My nie sme o nič menej šikovnejší, než poľnohospodári z okolitých krajín,“ dodal A. Pastorek.
 
Počas diskusie sa delegáti dotkli aj ďalších citlivých oblastí súčasného agropotravinárstva – ako je napríklad odbytová kríza a prepad nákupných cien ošípaných, problém ANC oblastí či problém presadenia sa kvalitných slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov.
 
 
Delegáti XXIX. VZ SPPK schválili Správu Dozornej rady SPPK o činnosti a hospodárení Úradu SPPK v roku 2015, rozpočet Úradu SPPK na rok 2016, návrh Dozornej rady SPPK na zvýšenie členských príspevkov od 1. januára 2017, návrh na doplnenie člena Predstavenstva SPPK či návrh nového volebného poriadku SPPK.
 
 
Pozrite si aj krátky zostrih z XXIX. Valného zhromaždenia delegátov SPPK

 
 
Článok budeme aktualizovať o súhrn uznesnesení XXIX. Valného zhromaždenia SPPK.
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce