Zhodnotili sme Predsedníctvo SR v Rade EÚ

Na prvom zasadnutí Skupiny I - Zamestnávatelia v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore v rámci programu hodnotili zástupcovia Slovenska historicky prvé predsedníctvo v Rade EÚ. Predseda skupiny pán Jacek Krawczyk pozval na zasadnutie v januári zástupcov viacerých organizácií, v rozprave vystúpil podpredseda AZZZ SR Roman Karlubík, zástupca RÚZ Miroslav Kiraľvarga a zástupkyňa SPPK Jarmila Dubravská.
 
Pán Roman Karlubík, podpredseda AZZZ SR, vystúpil ako prvý.  Upriamil pozornosť na začiatok fungovania pohraničnej stráže, či ratifikáciu klimatickej dohody z Paríža. Počas nášho predsedníctva bola ukončená dohoda CETA, vďaka prijatým právnym aktom a stratégiám bola posilnená energetická bezpečnosť EÚ a bol schválený aj rozpočet EÚ na rok 2017. Veľmi dôležitou oblasťou v rozpočte bolo vyčlenenie finančných prostriedkov  pre riešenie  nezamestnanosti mladých (navýšenie o 500 mil. EUR). Slovensko pokračovalo v boji s daňovými rajmi na európskej úrovni. Počas druhého polroku sa podarilo Slovensku zrušiť  geobloking, keď si niektoré služby nemohli objednať všetci občania EÚ (uviedol príklad nedostupnosti služieb pre občanov Slovenska). Podpredseda AZZZ SR zdôraznil, že sme riešili migračnú krízu a prišli sme s mnohými návrhmi. Dnes už aj slovenskí zamestnávatelia požadujú od vlády SR  rozšírenie trhu s pracovnými silami vo vybraných profesiách. Aj keď je na Slovensku nezamestnanosť na úrovni 9 %, máme už dnes nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v niektorých profesiách a bude teda potrebné, aby tieto pracovné miesta boli obsadené pracovníkmi z iných krajín, ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky.
 
Druhým hosťom, ktorý vystúpil a hodnotil naše predsedníctvo, bol pán Miroslav Kiraľvarga. Zdôraznil, že Slovensko sa veľmi svedomito pripravovalo na  predsedníctvo, naša príprava trvala viac ako dva roky. Výsledkom nášho snaženia bolo napríklad zrušenie poplatkov za roaming od 1. júla 2017.  Od roku 1995 neboli úpravy v legislatíve pre oblasť nekalých praktík a Slovensko sa zaoberalo aj touto oblasťou, na základe čoho v decembri Rada ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva EÚ schválila materiál, ktorý bude základom  k spoločnému postupu v boji proti nekalým obchodným praktikám na celoeurópskej úrovni. V oblasti životného prostredia predstaviteľ RÚZ Miroslav Kiraľvarga vyzdvihol ratifikáciu klimatickej dohody. Okrem našich úspechov však triezvo zhodnotil aj oblasti, kde sa nám nedarilo. Počas nášho predsedníctva sa nám  napríklad v oblasti obchodovania s emisiami nepodarilo  ovplyvniť systém a nepodarilo sa nájsť politickú vôľu na uzatvorenie kompromisu. Súčasný návrh prideľovania kvót bezodplatným spôsobom nepovažuje Slovensko za vhodný. Zástupca RÚZ zhodnotil aj konferenciu, ktorá bola zameraná na obehové hospodárstvo a konala sa v septembri v Košiciach.
 
Za pôdohospodárstvo vystúpila Jarmila Dubravská. Vystúpenie bolo zamerané na riešenie hlavných tém. Okrem boja s nekalými obchodnými praktikami, kde v ďalšom období dôjde vďaka Slovensku k zmenám a opäť by sa mali vytvoriť transparentné podmienky pri predaji komodít, boli riešené ďalšie významné odborné oblasti, ako napríklad  rastlinolekárstvo, veterinárna oblasť, ale aj lesné hospodárstvo (deklarácia o lesoch), či rybné hospodárstvo (kvóty) a akvakultúra. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora počas predsedníctva pravidelne informovala o rokovaniach v EHSV a organizovala podujatia. Jedným z nich, ktoré bolo finančne podporené zo strany EHSV bolo  podujatie Potravinárstvo a obchod (konferencia organizovaná 12. októbra v Bratislave) a organizovaná návšteva PVOD Kočín Šterusy. Na slovenské predsedníctvo nadväzuje Malta, ktorá bude pokračovať v prioritách.
 
Po zhodnotení predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, pokračovali v prítomní podľa programu rokovania. Členovia skupiny sa zaoberali súčasnou situáciou vo Veľkej Británii a Brexitom.
 
V poslednej časti rokovania vystúpila Ulrike Ramber-Koller, predsedníčka UEAPME (organizácia združujúca remeselníkov, malých a stredných podnikateľov). Upozornila na malé a stredné podniky, ich problémy a prínosy v oblasti zamestnanosti. Zdôraznila nevyhnutnosť  pomoci bankového sektora malým a stredným podnikateľom. Zdôraznila, že podľa nej nie sú rovnaké pravidlá v oblasti podnikania, pričom je veľká regulácia pri tradičných podnikoch, ale pri väčších podnikoch existujú pravidlá ktoré ich zvýhodňujú. Zaoberala sa balíkom opatrení v systéme obehového hospodárstva a balíkom smerníc o odpade. Diskusiou k vystúpeniu bolo rokovanie ukončené.  

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN