V. ročník týždňa HOVORME O JEDLE

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. pri príležitosti Svetového dňa potravín organizujú v poradí už 5. ročník týždňa HOVORME O JEDLE, ktorého aktivity sa konajú v aktuálnom týždni od 16. do 20. októbra 2017 a sú určené pre žiakov a učiteľov základných škôl na celom Slovensku. 
 
 
Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. Aktivity V. ročníka týždňa Hovorme o jedle sa sústredia aj na plytvanie potravinami, ktoré je celosvetovým problémom prejavujúcim sa vo všetkých článkoch poľnohospodársko-potravinárskeho reťazca, od poľa až po spotrebiteľa.
 
Do 5. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE sa zaregistrovalo celkovo 472 základných škôl. Spomedzi nich sa do súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE prihlásilo 305 základných škôl, do výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE 406 škôl a do literárnej súťaže PREČO POTRAVINY NEPATRIA DO KOŠA 200 škôl.
 
 
1. Súťažno-vzdelávacia aktivita HOVORME O JEDLE

Na každý pracovný deň sú vyhlásené dve denné témy, celkovo 10 vyhlásených denných tém súťaže. Prvá z tém sa týka konkrétnej potravinovej skupiny, podľa potravinovej pyramídy a druhá je zameraná aj na základné vedomosti a zručnosti žiakov v oblasti pôvodu potravín, označovania potravín, významu potravín pre zdravý rozvoj ľudského tela a objavovania významu potravín pre regionálny rozvoj, rast zamestnanosti a ochranu životného prostredia.
 
Škola sa do súťaže zapojí tak, že k vyhlásenej dennej téme vymyslí a zrealizuje rôzne aktivity v rámci triedy/školy a vypracuje z nich súťažný príspevok. Aké aktivity škola zrealizuje, záleží len na kreativite a fantázii žiakov a učiteľov. Hlavnými hodnotiacimi kritériami súťaže sú nápaditosť, originalita a precíznosť spracovania témy.
 
 
 Deň
1. Téma
2. Téma
Pondelok
(16.10.2017)
Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky
Plytvanie potravinami
Utorok
(17.10.2017)
Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov
Odkiaľ jedlo pochádza
Streda
(18.10.2017)
Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek
Dodržiavaj pitný režim
Štvrtok (19.10.2017)
Mäso, hydina, ryby, vajcia
Sleduj informácie na obale potravín – Značka kvality SK
Piatok (20.10.2017)
Cukry a tuky z domácich surovín
Jedz a hýb sa
 
 
Každá vyhlásená denná téma bude mať svojho víťaza, ktorý získa finančnú cenu v hodnote 330 eur na nákup vecných cien podľa vlastného výberu, pričom vybrané vecné ceny musia byť využiteľné pre školu v oblasti vzdelávania o potravinách a výžive. Udelená bude aj cena „najaktívnejšia škola súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle“.

Zároveň bude udelená „Cena UniCredit Bank“. Získa ju jeden z najaktívnejších triednych kolektívov tých škôl, ktoré sa zapoja do minimálne ôsmych vyhlásených denných tém a umiestnenia sa v zlatom pásme hodnotenia. Triedny kolektív bude vylosovaný počas slávnostného vyhodnotenia aktivít týždňa Hovorme o jedle. Finančnú cenu vo výške 400 eur môže víťazný kolektív využiť na spoločnú triednu aktivitu súvisiacu s potravinami a výživou.     
 
2. Výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE

Druhou aktivitou V. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE je výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci I. a II. stupňa základných škôl. Výtvarné práce môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií: kategória I: žiaci 1.- 4. ročníka základných škôl alebo kategória II: žiaci 5.- 9. ročníka základných škôl. Výtvarné práce na témy totožné s prvými vyhlásenými dennými témami súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle (uvedené vyššie) môžu byť vytvorené akoukoľvek výtvarnou technikou vo formátoch A3 alebo A2.
 
 
3. Literárna súťaž PREČO POTRAVINY NEPATRIA DO KOŠA

Treťou aktivitou V. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE je literárna súťaž PREČO POTRAVINY NEPATRIA DO KOŠA.  Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci II. stupňa základných škôl, ktorí prostredníctvom svojej školy zašlú esej alebo úvahu k vyhlásenej téme súťaže „Prečo potraviny nepatria do koša“. Súťaží sa v dvoch kategóriách: kategória I: žiaci 5.- 6. ročníka základných škôl a kategória II: žiaci 7.- 9. ročníka základných škôl.
 
Odborné a praktické odborné exkurzie

Žiaci a učitelia základných škôl môžu počas týždňa Hovorme o jedle navštíviť aj poľnohospodárske a potravinárske podniky a stredné odborné školy s potravinárskym zameraním. V rámci exkurzií si pozrú, ako vyzerá chov zvierat, pestovanie rastlín či výroba potravín v konkrétnych prevádzkach a v priestoroch stredných odborných škôl. Zároveň si vyskúšajú výrobu potravín vlastnými rukami.  
 
Hravou formou o význame potravín a zdravom životnom štýle
 
„Dlhodobo presadzujeme názor, že práve oblasť potravín a výživy je nedostatočne podchytená v rámci učebných osnov základného školstva. Zanedbali sme výchovu celej jednej generácie našich spotrebiteľov, a to treba napraviť. Pozitívne vnímame, že spotrebitelia si viac pýtajú slovenské potraviny od slovenských výrobcov. Ale musíme spoločnosť naučiť, prečo si zákazník v obchode má kúpiť slovenský jogurt alebo vajíčka od slovenského výrobcu. Preto sa aj takýmto spôsobom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora snaží, aby sa deti o témach spojených s najzákladnejším fungovaním ľudského tela, o význame potravín a výžive, dozvedeli počas vyučovania čo najviac a najlepšie hravou, súťažnou formou,“ povedal pri príležitosti otvorenia týždňa HOVORME O JEDLE na pôde ZŠ Sokolíkova ul. 2 v Bratislave podpredseda SPPK Dušan Janíček.
 
 
„Zdravotníctvo sa nestará len o chorých, ale podporuje aj zdravých a motivuje ich, aby boli aktívni a viac sa hýbali. Projekt HOVORME O JEDLE sme podporili, pretože deti hravou formou učí byť zodpovedným za ich zdravie. Verím, že to žiakov podnieti v tom, aby sa zdravo stravovali a hýbali sa nie len v škole, ale aj mimo nej. Ak budú so sebou spokojní po fyzickej stránke, budú sa lepšie cítiť aj pri učení a pri každej inej činnosti. Život bude jednoducho krajší a plnohodnotnejší,“ priblížil pozitíva projektu Róbert Ochaba z Úradu verejného zdravotníctva SR.
 
„Naši učitelia sa postarali o pestrý týždeň aktivít pre deti. Dnes sme začali s chlebom a cestovinami, ale dbáme aj o aktívnu diskusiu o plytvaní potravinami. Deti chceme naučiť, aby svoje desiaty nevyhadzovali do koša. Každý deň si spoločne majú možnosť vytvoriť zdravú desiatu už pri vchode do školy. Rovnako sa budeme snažiť, aby sa viac hýbali. Regionálne zdravotníctvo tak bude mať s nami v budúcnosti minimum práce,“ povedala na domácej pôde Daniela Ďurkovská, riaditeľka ZŠ Sokolíkova ul. 2 v Bratislave.
 
 
 
Spojenie súťaže s Národným potravinovým katalógom
 
5. ročník projektu Hovorme o jedle prichádza práve v čase, keď vzniká Národný potravinový katalóg. Ten ponúkne verejným obstarávateľom, ktorí nakupujú  potraviny za štátne zdroje, čerstvé produkty vo vysokej kvalite s garantovanými výživovými hodnotami, vysokou flexibilitou dodávok a za primerané ceny.
 
„Veríme, že o rok sa do 6. ročníka projektu Hovorme o jedle zapoja už aj tie školy, ktoré budú nakupovať čerstvé potraviny práve od lokálnych slovenských výrobcov a pre žiakov základných škôl budú variť zdravé obedy výhradne zo slovenských surovín,“ dodal Dušan Janíček.
 
 
Veľká vďaka patrí partnerom
 
V. ročník týždňa Hovorme o jedle sa realizuje pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornú garanciu prevzali Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Únia hydinárov Slovenska, Slovenský cukrovarnícky spolok a Únia potravinárov Slovenska.
 
Projekt finančne podporili Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s., Mliečny fond - ktorý vytvorili Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka za účelom financovania informačných a propagačných aktivít pri podpore spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku, Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trnava, Apimed, Pekáreň Drahovce a.s. a Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Madunice.  
 
  

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN