168. zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie

168. zasadnutie sekcie sa uskutočnilo 14. marca 2017 v budove Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli, Belgicku. Rokovanie viedol predseda sekcie Brendan Burns.
 
Program rokovania:
 
1.             Schválenie návrhu programu rokovania
2.             Schválenie zápisnice zo 167. schôdze, ktorá sa konala 6. februára 2017
EESC-2017-00238-00-00-PV-TRA
3.             Príhovor predsedu sekcie
4.             NAT/701 – Liehoviny, COM(2016) 750 final, EESC-2017-0058-00-00-PA-TRA
Spravodajca: Peter Schmidt (DE – II), Expert: Horacio González Alemán
5.             Predstavenie stanoviska Hospodárskej, sociálnej a environmentálnej rady na tému Agroekológia – pani Cécile Claveirole – spravodajkyňa, členka Hospodárskej, sociálnej a environmentálnej rady
6.             Predstavenie správy pracovnej skupiny pre poľnohospodárske trhy (AMTF) – pán Helfried Giesen, člen AMTF
7.             Predstavenie stanoviska REX/482 – Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov – Jan Simons, spravodajca
8.             Rôzne
9.             Potvrdenie dátumu nasledujúcej schôdze sekcie: streda 5. apríla 2017.
 
Návrh stanoviska NAT/701 – Liehoviny
Spravodajca predstavil technický  návrh stanoviska.
 
K stanovisku sa vyjadrili viacerí členovia, a to vrátane členov pracovnej skupiny, ktorí stanovisko pripravovali. Oblasť liehovín je veľmi dôležitá pre tieto mnohé krajiny, preto je potrebné predísť problémom medzi členskými krajinami. Je potrebné, aby boli pripravené  jasné pravidlá o alkohole, zabezpečená ochrana prostredníctvom označení a následná kontrola. Z vystúpení členov vyplynulo, že v tejto oblasti podniká  veľa malých výrobcov, v návrhu stanoviska sa dosiahol kompromis pri označovaní, takže náklady budú aj pre menších výrobcov znesiteľné.
 
Spravodajca reagoval na diskusné príspevky. V nových pravidlách je upozornenie na poľnohospodárstvo, nakoľko alkohol je súčasť poľnohospodárstva. Dôležitá transparentnosť.
 
Predstavenie dodatku:
Návrh stanoviska bol so zmenou sekciou schválený.
 
Predstavenie stanoviska Hospodárskej, sociálnej a environmentálnej rady na tému Agroekológia – pani Cécile Claveirole
- spravodajkyňa, členka Hospodárskej, sociálnej a environmentálnej rady predstavila stanovisko,
- význam agroekológie pre regionálnu produkciu, ochranu biodiverzity,
- produkcia kvalitných potravín,
- záber do štyroch oblastí: sociálnej (zamestnávanie, výskum ukázal, že je potrebný veľký počet ľudí, je potrebné, aby v regiónoch na vidieku zostávali obyvatelia a pracovali tam), ekonomický efekt, environmentálny efekt a oblasť zdravých potravín,
- stanovisko pripravené 23. novembra 2016,
- všetci, ktorí sú v systéme agroekológii potrebujú výsledky výskumu (intradisciplinárny výskum), stále vhodné politické prostredie bez veľkých zmien, spoluprácu s ostatnými organizáciami,
- SPP vhodná pre systém agroekológie,
- potrebná prax,
- potrebné systémy finančnej podpory,
- bola zorganizovaná výstava vo Francúzsku, kde boli predstavené výstupy z agroekológie.
 
Diskusia:
 
K téme sa vyjadrilo viacero členov, pričom bola požiadavka na stanovenie priorít, aby bolo jasné, čo sa má urobiť  v súčasnom období. V prípade, ak nebude dostatok pôdy, je potrebná intenzifikácia, nie je možné zasahovať do chránených oblastí. Odznela otázka, aby je vzťah  SPP a agroekológie. Koncept agroekológie sa využíva často, je to však ťažko definovať, aktuálne aj v Belgicku. Je otázne, či a ako sa agroekológia dokáže vyrovnať so štandardmi, ale aj s dohodami o voľnom obchode.
 
V oblasti agroekológie chýba vzdelávanie, chýba rozdelenie, potrebné informovať spotrebiteľov, potrebné uvádzať pozitívne príklady, nielen pre zdravie obyvateľov, ale aj ekonomické príklady.
 
Zároveň je potrebná diskusia s farmármi, o tradičnom spôsobe hospodárenia, mladí ľudia sa snažia zmeniť spôsob života, mnohí mladí sa vracajú naspäť do vidieckych oblastí, potrebná ich podpora,
 
Ekologické projekty sú najviac rozvinuté mimo EÚ, až 80 % produktov v biokvalite sa do EÚ dováža, dovezené produkty ničia trh, nie je istota, či tieto dovezené produkty spĺňajú reálne požiadavky legislatívy EÚ.
 
Spravodajkyňa reagovala na diskusiu:
 
- agroekológia je odpoveďou na plytvanie potravín,
- ak sa nebude plytvať potravinami, existujú výskumy, že agroekológia nás všetkých uživí,
- treba produkovať lepšie, nie je to limit,
- produkcia musí byť dostupná v regiónoch,
- návrat k overeným systémom, napríklad pri chove návrat zvierat na pastvu,
- produkovať efektívnejšie v poľnohospodárstve,
- existuje medzinárodná definícia agroekológie,
- SPP musí reagovať na kvalitnú produkciu, ak nie, je to problém,
- potrebné opäť nadviazať vzťah medzi produkciou, farmármi a spotrebiteľmi,
- nie je možné na všetky diskusné príspevky reagovať,
- nie je všetko, čo sa dnes v poľnohospodárstve využíva zlé, ale napríklad zvyšujúca spotreba pesticídov je negatívna.
 
Predstavenie správy pracovnej skupiny pre poľnohospodárske trhy (AMTF) – pán Helfried Giesen, člen AMTF
Zlepšenie trhu – správa Improving market outomes, posilnenie postavenia farmárov v reťazci.
 
Spôsob prípravy správy:
- Mandát,
- SPP,
- záchranná sieť,
- odviazanie platieb od produkcie,
- oblasti: transparentnosť, manažment rizík, budúcnosť, využitie kontraktov, neférové obchodné praktiky, spolupráca výrobcov, prístup k financiám,
- potrebná regulácia na úrovni EÚ – transparentnosť na trhu, nekalé obchodné praktiky, spolupráca výrobcov (súťažné právo) – potrebná bezpečnosť,
- potrebné podmienky v oblasti manažmentu rizík, budúcnosti, využitie zmlúv, prístup k financiám,
- rozšíriť oblasť podpory pri rizikách, stanovenie kvality a lepších podmienok pre poľnohospodárov, potrebné rozšíriť prístup farmárov k platbám (financiám),
- nekalé obchodné praktiky – odporúčanie riešiť na úrovni EÚ, potrebný spoločný postup – vrátane legislatívy a rôznych dobrovoľných iniciatív,
- transparentnosť na trhu – na trhu sa nachádzajú nevyplnené miesta, nie sú dostupné všetky údaje, avšak údaje za poľnohospodárov teda náklady sú k dispozícii,
- budúcnosť – nedostatok likvidity, hedžingové obchody, potrebná pracovať s bankami,
- otázka zmlúv,
- prístup k financiám,
 
Diskusia:
 
Pán Cormer – financovanie, veľa medzinárodných spoločností, ktoré získavajú finančné prostriedky na úkor poľnohospodárov,
Pán Tiainen – koncentrácia obchodu, využívajú dobrovoľný systém vo Fínsku,  niektoré časti potravinového reťazca nefungujú,
Pani Dubravská – nominantka SPPK v EHSV – poďakovanie za správu, na ktorej sa podieľal aj dnes už  nebohý Igor Šarmír, obsahuje veľmi veľa faktov, správa je rozsiahla, ale nie je možné na všetko reagovať, upozornenie na volatilitu, postavenie poľnohospodárov, požiadavka na zavedenie povinného informovania v rámci reťazca – supermarkety robia politiku,
Pán Mira – 12 % nezamestnanosť vo vidieckych oblastiach, potrebné nájsť riešenia pre všetkých poľnohospodárov,
Pán Schmidt – v správe chýba oblasť reťazca, bolo by potrebné upozorniť, že v reťazci sú aj iné slabé články, potrebné zahrnúť do správy, potrebné priať také opatrenia, aby boli posilnení tí ktorí sú najslabší,
Pán Wilms – príklad o spôsobe platieb, v obchode peniaze sú okamžite k dispozícii, ale poľnohospodári sa k nim dostanú po niekoľkých mesiacoch,
Člen pracovnej skupiny reagoval na diskusiu.  
 
REX/482 – Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov
Predstavenie návrhu stanoviska spravodajcom.
 
Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 5. apríla 2017.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce