Pracovná skupina pre SPP - november 2018

SPP po roku 2020
 
Aktualizácia časového plánu pre prijatie legislatívnych návrhov SPP 2020
 
Spravodajcovia budú prezentovať návrhy správ EP dňa 21. novembra 2018. Pozmeňovacie návrhy sa budú dať odoslať do 3. decembra 2018. Ak bude zaslaných niekoľko tisíc návrhov, hrozí oneskorenie procesu prijatia správ. Vzhľadom na to Copa a Cogeca nepredpokladajú, že by sa o návrhoch SPP stihlo v AGRI hlasovať vo februári 2019, najskôr bude hlasovanie možné v marci 2019. Copa a Cogeca budú pracovať na ďalších pozmeňovacích návrhoch, mali by byť hotové okolo 26. novembra 2018. Tým sa rokovanie určite presunie i pod rumunské predsedníctvo, ktoré sa začne 1. januára 2019.
 
Pozícia  a príspevky pracovných skupín Copa a Cogeca k SPP
 
Sekretariát zrekapituloval základné aspekty pozície Copa a Cogeca, ktorá bola prijatá v septembri 2018 a upozornil na to, že niektoré pozície pracovných skupín boli prijaté už v priebehu roka 2017, teda pred zverejnením legislatívnych návrhov k SPP.
 
Hovädzie mäso: podpora udržania špecifickej podpory pre sektor v rámci I. piliera doplnenej o podporu z II. piliera a v rámci exportu uľahčenie prístupu na tretie trhy
 
Mlieko a mliečne výrobky: podpora zachovania opatrení na riadenie situácie na trhu – verejnej intervencie a  súkromného skladovania (aj pre maslo) a zavedenia nástrojov riadenia rizík na úrovni výrobcov aj spracovateľov
 
Ovce:  nutnosť zastavenia trendu klesajúcej produkcie a zavedenie opatrenia proti útokom šeliem na ovce
 
Rozvoj vidieka: odmietnutie krátenia rozpočtu pre II. pilier, odmietnutie vylúčenia ANC platieb z 30% viazaných na environmentálne opatrenia v rámci II. piliera, podpora družstiev a výrobcov.
 
Rovnosť žien: snaha o posilnenie roly žien v poľnohospodárstve napr. prístupom k pôžičkám, znalostiam a skúsenostiam
 
Víno: snaha o obnovenie národných podporných programov popri strategických návrhoch pre SPP a predĺženie miery spolufinancovania pre odvetvové intervencie a družstvá
 
Olivy: podpora pestovateľov v horách a súkromného skladovania
 
Ekologické poľnohospodárstvo: podpora zachovania opatrenia v rámci II. piliera na podporu ekologického poľnohospodárstva, podpora zaistenia ekonomickej životaschopnosti a rovného prístupu k tréningu a poradenstvu
 
Ryža: podpora zachovania súčasných podpôr v rámci priamych platieb
 
Tabak: podpora zavedenia opatrení na adaptáciu zmien klímy a generačnej obmeny
 
Med: podpora zachovania a posilnenia trojročných národných programov, v rámci II. piliera podpora opatrení súvisiacich s investíciami aj AEKO opatreniami
 
Ovocie a zelenina: skupina vo všeobecnosti spokojná s návrhmi Komisie, obavy len z  posilnenia subsidiarity a z návrhu nových pravidiel týkajúcich sa povinných výdavkov za operačné programy pre životné prostredie a výskum
 
Zemiaky: členské štáty v odvetvových typoch intervencií môžu rozšíriť operačné programy na organizácie výrobcov v iných odvetviach v rámci I. piliera, ale nie na zemiaky čerstvé a chladené
 
Proteínové plodiny: podpora návrhu Komisie o zachovaní 2% platieb VCS pre proteínové plodiny
 
Cukor: snaha o reguláciu importu z tretích krajín, posilnenie podpory pre sektor v EÚ, problémom Copa a Cogeca je vylúčenie cukru z operačných programov
 
Bravčové mäso a Hydina a vajcia: u oboch podpora zavedenia opatrenia s cieľom posilniť konkurencieschopnosť daných sektorov, nutnosť zaistiť koherenciu s ostatnými súvisiacimi politikami, podpora výskumu a rozvoja, investícií a inovácií
 
Kone: podpora zachovania podpôr v rámci II. piliera pre ANC (LFA) oblasti
 
Kvety: podpora posilnenia propagácie a rozvoja fytosanitárnej prevencie a  investícií
 
Predstavenie pozmeňovacích návrhov Copa a Cogeca z októbra 2018
 
Pozmeňovacie návrhy boli vypracované na základe pozície Copa a Cogeca k SPP prijatej v   októbri 2018. Podľa Copa a Cogeca by mala byť povinná definícia skutočného poľnohospodára, takisto uprednostňujú povinné zastropovanie iba na princípe dobrovoľnosti a redistributívne platby by tiež mali byť iba dobrovoľné. VCS platby by mali byť zachované na 13 + 2%,  ANC platby by mali zostať zahrnuté v 30% pre AEKO opatrenia v II. pilieri.  V rámci I. piliera požadujú 60% pre základnú podporu pre udržateľnosť príjmov (BISS).
 
Eric Andrieu (spravodajca pre SOT) do svojho návrhu zapracoval všetky návrhy Copa a Cogeca týkajúce sa sektorových opatrení, kdežto Esther Herranz García (spravodajkyňa pre strategické plány) vo svojich návrhoch reflektovala iba niektoré požiadavky.
 
Podľa sekretariátu nebude možné, aby boli všetky inštitúcie schopné dohodnúť sa včas a aby bola nová legislatíva pripravená k implementácii do 1. januára 2021, preto je nutné pripraviť scenár pre prípadné prechodné obdobie.
 
Diskusia k Strategickým plánom
 
Strategické plány (Esther Herranz García, EPP, ES):  navrhuje odložiť implementáciu na 1. januára 2023, posilniť podporu pre ženy a zapojenie žien do poľnohospodárskej činnosti, v definícii skutočného poľnohospodára sa obracia k definícii v rámci Omnibusu, odmieta krátenie rozpočtu, zastropovanie by malo byť povinné, ale hornú hranicu by si mohli nastaviť členské štáty samy, redistributívne platby by mali byť limitované iba na 25% priamych platieb, podporuje zachovanie VCS platieb na 13 + 2%.
 
Horizontálne otázky (Ulrike Müller, ALDE, DE):  odmieta krátenie rozpočtu, podporila zmenu predkladania pozmeňovacích aktov, aby do nich mohol zasahovať aj Európsky parlament, výkonnosť SPP by mala byť posudzovaná každé 2 roky.
 
SOT (Eric Andrieu, S&D, FR): čo sa týka vínnej révy, navrhuje prieskum v polovici obdobia (2023) s cieľom posúdiť fungovanie systému, ten by mohol byť využívaný aj po roku 2030. Systémy zemepisného značenia by mali byť chránené proti nekalým praktikám s právomocou členských štátov viesť vyšetrovanie aj v ostatných členských štátoch. Navrhuje zaviesť verejnú intervenciu pre ovce a zverejňovanie identity spoločností predávajúcich do verejnej intervencie.
 
Diskusia k eko-schémam
 
Schémy pre klímu a životné prostredie (eko-schémy) budú podľa návrhu Komisie spadať pod opatrenia v I. pilieri, ich navrhnutie by malo byť povinné pre všetky členské štáty, pre poľnohospodárov by ich využívanie malo byť dobrovoľné. Platby by mali ísť tým, ktorí sa rozhodnú ísť nad rámec minimálnych stanovených požiadaviek a vyplácané na ročnej báze. Sekretariát uviedol, že pre BISS podporu navrhuje 60% z obálky pre priame platby, a ak by šlo ešte 15% na eko-schémy, 2% pre mladých poľnohospodárov a 3% na sektorové opatrenia, bolo by „obsadených“ už 80% z obálky pre priame platby. (Herranz García dokonca navrhuje 70% pre BISS, teda by bolo „obsadených“ až 90% a to bez VCS podpôr.) Do eko-schém by mohlo podľa Copa a Cogeca patriť precízne poľnohospodárstvo, certifikačné schémy, ukladanie uhlíku na trávnatých plochách s cieľom znížiť obsah emisií, zdokonalenie nasakovania vody, zameranie  sa na praktiky prospešné pre včely a pre voľne žijúce zvieratá, atď. Sekretariát upozornil na vývoj s ohľadom na požiadavky nevládnych environmentálnych organizácií, ktoré sú veľmi ambiciózne.
 
Diskusia:
 
BE – nutnosť zamerať sa na poľnohospodárske podniky so spoločnou rastlinnou aj živočíšnou výrobou
 
ES – návrh zahrnúť do eko-schém aj poľnohospodárske postupy zamerané na ochranu pôdy (preservation farming)
 
CZ – návrh na zmenu v prípade extenzívnej živočíšnej výroby, podpora poloextenzívnej/intenzívnej živočíšnej výroby
 
DK – eko-schémy by mali byť usporiadané do skupín podľa toho, pre aký sektor/región sú  použiteľné
 
IE – náklady na implementáciu eko-schém by mali byť minimalizované
 
IT – národná pozícia je proti eko-schémam
 
AT – ak sa zavedú eko-schémy, kde nebude možné kofinancovanie, zníži sa objem prostriedkov dostupných pre poľnohospodárov
 
Copa a Cogeca požiadala členské organizácie o zaslanie príkladov dobrej praxe, pomocou ktorých by sa mohlo argumentovať v rámci Civilných dialógov.
 
Diskusie pri okrúhlom stole o eko-schémach prebehnú 12. novembra a 10. decembra 2018.
 
Príprava na rokovanie Civilného dialógu Európskej komisie k SPP po roku 2020
 
V rámci CDG prebehnú voľby nového predsedu a podpredsedov, Copa a Cogeca podporili kandidatúru Jannesa Maesa na pozíciu predsedu CDG pre SPP (CEJA), Henriho Bricharda na post viceprezidenta (FNSEA) a Jana Plaggea na pozíciu druhého viceprezidenta (IFOAM). Vzhľadom na to, že Komisia neposlala žiadne prezentácie na zajtrajšie CDG, diskusia k bodom Strategické plány, Nová zelená architektúra, Eko-schémy, Výkonnosť a indikátory, Kontrolný systém, sankcie a využívanie technológií, AKIS a Nástroje riadenia rizík sa nebude konať.
 
Rôzne
 
CZ sa opýtala na pozíciu Copa a Cogeca ohľadom definície skutočného poľnohospodára a možného rizika prepojenosti podnikov. Copa a Cogeca uviedla, že sa bude téme venovať, v ES sa už niečo podobné deje, stanovený prah je na 20%.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce