Odporúčania týkajúce sa používania prístupu proporcionality v rámci hodnotenia rizík rezíduí pesticídov

Predmetná technická správa reflektuje výsledok diskusií a záverov, ktoré sa dosiahli na stretnutí odborného posudzovania rezíduí pesticídov (peer review meeting) a maximálnych hladín rezíduí, pokiaľ ide o princípy a usmernenie pre uplatňovanie koncepcie proporcionality v metodikách hodnotenia rizika používaných na európskej úrovni na odhadovanie hodnôt MRL pre pesticídy. Okrem toho boli do predmetného dokumentu zahrnuté praktické skúsenosti s používaním prístupu proporcionality, ktorý získal EFSA. Špecifické prípady, na ktoré sa v plnom rozsahu nevzťahujú všeobecné zásady koncepcie proporcionality uvedené v usmernení OECD a ďalšie odporúčania sú uvedené v správe. Tento výstup nevylučuje vypracovanie ďalších technických správ o tejto téme s cieľom objasniť ďalšie aspekty koncepcie proporcionality, ktoré sa používajú v súvislosti s hodnotením rezíduí pesticídov v potravinách.
 
Viac informácií nájdete v prílohe na dole uvedenom odkaze na stánku úradu EFSA:
Link na web EFSA - publikácia
 
Recommendations on the use of the proportionality approach in the framework of risk assessment for pesticide residues
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN