Komuniké z 38. stretnutia predstaviteľov agrárnych komôr krajín V4

Komuniké z 38. stretnutia predstaviteľov agrárnych komôr krajín V-4, ktoré sa uskutočnilo 14-16. júna 2010 v Kyjeve na Ukrajine

           Predstavitelia Agrárnej komory Českej republiky, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Maďarskej poľnohospodárskej komory, Národnej rady poľských poľnohospodárskych komôr, za prítomnosti zástupcov Agrárnej komory Ukrajiny ako pozorovateľov sa zaoberali súčasnou situáciou na trhoch s hlavnými poľnohospodársko-priemyselnými komoditami, zmenami a transformáciami na trhoch krajín Vyšehradskej štvorky. Vymenili si tiež názory a informácie týkajúce sa poľnohospodárskych pôdnych daní, sociálneho a zdravotného poistenia v krajinách V-4.
          Predstavitelia zúčastnených krajín sa dohodli na nasledovnej spoločnej pozícii: 
1. Predstavitelia agrárnych komôr krajín V-4 sa jednomyseľne vyjadrili, že situácia na trhu s obilninami je stabilná, existujú určité zmeny v oblasti alternatívnych zdrojov energie a zvýšené zásoby vybraných druhov produktov. Účastníci poukázali na klimatické zmeny, ktoré v súčasnosti vplývajú na všetky európske krajiny, zvlášť na poľnohospodárskych producentov. Tieto klimatické problémy, záplavy a poškodenie osevov môžu spôsobiť zásadné zmeny na poľnohospodárskom trhu. Všetci účastníci navrhli v rámci budúcich zmien v politike EÚ vytvoriť špeciálny Rizikový fond, ktorý by kryl všetky finančné straty v dôsledku nepriazne počasia. Účastníci sa zhodli na návrhu, že toto systémové riešenie by malo byť kreované na úrovni EÚ.
          2. Účastníci stretnutia prerokovali Vyhlásenie zo zasadnutia nevládnych poľnohospodárskych organizácií nových členských krajín EÚ z medzinárodnej konferencie "Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky" po roku 2013, ktoré sa konalo dňa 23. marca 2010 v Brne, v Českej republike. Predstavitelia agrárnych komôr krajín V-4 opakovane a naliehavo žiadajú Európsku komisiu a Európsky parlament, aby reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 odstránila rozdiely medzi "novými" a "starými" krajinami EÚ. Rovnaké zaobchádzanie a rovnakú úroveň priamych platieb pre poľnohospodárov v rámci Európskej únie od roku 2014 a zrušenie historických referenčných údajov pre ich výpočet. Pre zachovanie silnej a účinnej spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá nebude zvyšovať podiel národne kofinancovaných platieb.
          3. Predstavitelia agrárnych komôr krajín V-4 prerokovali problematiku hlavných trendov spolupráce medzi účastníkmi "trhu s pôdou" v krajinách V-4 a na Ukrajine. Predstavitelia agrárnych komôr krajín V-4 odporučili Ukrajine, aby využila skúsenosti krajín V-4 týkajúce sa riešenia štruktúry vlastníkov pôdy a vytvorili efektívny a sociálne chránených trh s pôdou. Predstavitelia navrhli využiť skúseností krajín V-4 týkajúce sa odkladu predaja pôdy cudzincom o určité legislatívou stanovené obdobie.
          4. Predstavitelia agrárnych komôr krajín V-4 vyjadrili svoj záujem o rozvoj existujúcich vzťahov medzi vedeckými a vzdelávacími inštitúciami Ukrajiny a krajín V-4. Predstavitelia agrárnych komôr krajín V-4 tiež zdôraznili, že poľnohospodárska veda v súčasnej dobe ukazuje jeden z najsilnejších aspektov v oblasti inovácií a zvýšenia konkurencieschopnosti poľnohospodárskej výroby a to nielen na Ukrajine, ale aj vo svete. Účastníci venovali pozornosť potrebe pokračovať v procese vedy a vzdelávania na vidieku a zlepšenie procesu finančnej pomoci.
          5. Predstavitelia agrárnych komôr krajín V-4 a Ukrajiny uviedli, že približovanie sa Ukrajiny agrárnej politike a požiadavkám WTO a EÚ je veľmi dôležité, rovnako ako formovanie zosúladeného vyváženého systému, ktorý by mal vyváženým nielen pre producentov ale obe strany, a rovnako ohľaduplný k záujmom všetkých dotknutých účastníkov (spotrebiteľov, výrobcov a štátu všeobecne). Predstavitelia agrárnych komôr poukázali na všeobecné zásady iniciácie v rámci projektov EÚ na implementáciu integrácie veľkoobchodných trhoch Ukrajiny a V-4 krajín, ktorý by sa stal zložka väčší projekt integrácie poľnohospodárskych trhov.
          6. Prioritou spolupráce je podpora ukrajinskej snahy o priblíženie sa k Európskej únii. Je preto potrebné zamerať sa na spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva na výmenu informácií a skúseností v oblasti poľnohospodársko-priemyselného komplexu, v oblasti pozemkových úprav a úprav vlastníckych vzťahov k pôde, ako aj v oblasti živočíšnej výroby. Sme pripravení poskytnúť ukrajinskej strane naše skúsenosti z procesu integrácie pri aproximácii právnych noriem v oblasti poľnohospodárstva formou seminárov, výmeny expertov, resp. v rámci realizácie projektov oficiálnej rozvojovej pomoci.
          7. Riadenie rizík vyplývajúcich z klimatických zmien a výkyvy cien platených poľnohospodárom. Účastníci stretnutia sa vzájomne informovali o rozsahu škôd spôsobených povodňami a podmáčaním pôdy v máji a júni 2010 ako dôsledku dlhotrvajúcich dažďov. Účastníci stretnutia uviedli, že opatrenia v oblasti legislatívy a finančných ustanovení už nie sú schopné účinne riešiť straty spôsobené prírodnou katastrofou. Vyzývame z tohto dôvodu Európsku komisiu, aby otázke riadenia rizík venovala zvýšenú pozornosť, nakoľko ohrozujú poľnohospodársku výrobu a rozvoj vidieka v postihnutých oblastiach. Sme tiež svedkami obrovských výkyvov cien platených poľnohospodárom, ktoré ničia európske poľnohospodárstvo. Upriamujeme pozornosť k týmto skutočnostiam a žiadame o urýchlenie prác na systéme nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá pomôže znížiť dôsledky extrémnych vplyvov.

          Z týchto dôvodov zástupcovia žiadajú:
• vytvoriť špeciálny Rizikový fond, ktorý pokryje finančné straty spôsobené nepriaznivým počasím;
• rovnakú úroveň priamych platieb farmárom v rámci EÚ počnúc rokom 2014 a zrušenie historického princípu výpočtu priamych platieb;
• využiť skúseností krajín V-4 týkajúcich sa predĺženia zákazu predaja pôdy cudzincom počas určitého legislatívneho obdobia;
• rozšíriť rozsah vzťahov medzi vedeckými a vzdelávacími inštitúciami na Ukrajine a v krajinách V-4;
• pokračovať vo vedeckom a vzdelávacom procese pre vidiecke oblasti a zdokonaľovaní procesu finančnej podpory;
• Navrhnúť najlepšie riešenie otázok manažmentu riadenia rizík, ktoré ohrozujú poľnohospodársku výrobu a rozvoj vidieka v zasiahnutých oblastiach;
          Zástupcovia poľnohospodárskych komôr V-4 sa dohodli, že ďalšie stretnutie V-4 sa uskutoční v septembri alebo októbri 2010 v Poľsku. 
          Komuniké bolo vytlačené v piatich origináloch v anglickom jazyku a zástupcovia každej zúčastnenej delegácie obdržali jeden kus. Jeden originál bude zaslaný predsedovi COPA/COGECA.
 

V Kyjeve, Ukrajina, 15. júna 2010

Jan VELEBA, prezident Agrárnej komory ČR
Mihaly KUN, viceprezident Maďarskej agrárnej komory
Wladyslaw PIASECKI, podpredseda Národnej rady poľnohospodárskych komôr Poľska
Milan SEMANČÍK, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Dmytro BEREZOVSKYJ, prezident Agrárnej komory Ukrajiny (ako pozorovateľ)

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN