Správa z C-C – január 2013

Zoznam použitých skratiek:
SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
C-C – COPA- COGECA
EP- Európsky parlament
EK – Európska komisia
EÚ – Európska únia
ČŠ – Členský štát
SPP – Spoločná poľnohospodárska politika
EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
HLG – Skupina na vysokej úrovni
EKF – Európsky kongres farmárov
DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa
NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia
GMO – Geneticky modifikované organizmy
DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat
PPP – Prípravky na ochranu rastlín
EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve
GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C
LFA – Znevýhodnené oblasti
PRV – Program rozvoja vidieka
DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod
ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy


Zasadanie politického výboru POCC-CCC 10. 01.

         Ak sa naplnia plány írskeho predsedníctva, tak všetky rokovania o financovaní a reforme SPP by mali skončiť do konca júna. Hlavné body reformy by sa mali prejednávať na nadchádzajúcich dvoch zasadaniach Rady a veľa bude záležať aj od spolupráce Rady s EP. Rozhodovanie o rozpočte stále posúva aj rozhodnutia o SPP a preto sa už počíta s prechodným obdobím pre rok 2014, a to nielen pre PP, ale aj pre RV, dokonca je možné, že sa všetko posunie až do roku 2015. Je potrebné hľadať kompromisy. Pre Írsko je stále najväčším problémom vnútorná konvergencia PP.
        Bol predstavený aj návrh kompromisu EP, ktorý ešte ale nie je konečný. Stále sa diskutuje o prevodoch medzi piliermi. Percentá by sa mali pohybovať od 10-15% a to obojstranne. EP podrobne rokoval aj o konvergencii PP, ale stále sa nedosiahlo väčšie vyrovnanie pre pobaltské krajiny. Čo sa týka cukru, navrhuje sa pokračovanie súčasného režimu do roku 2020 a pre vinárov zachovanie práv na výsadbu až do r. 2030. Na EK je tak vyvíjaný stále väčší tlak nielen z ČŠ ale aj zo strany EP. Diskutovalo sa aj o problémoch týkajúcich sa LFA. Čo sa týka návrhu rozpočtu, tak EP nemá možnosť robiť úpravy. Môže ho len prijať alebo odmietnuť.
Postoje EP sa približujú postojom C-C čo sa týka sektorov vína aj mlieka, čo znemená nádej pre ďalšie rokovania.
 

C-C naďalej požaduje od EK nasledujúce body:
 

- Pokračovať v konzistentnej a cielenej politike biopalív EÚ vrátane podpory pre plodiny aj po roku 2020
- Odstránenie 5% stropu pri prídavkoch do konvenčných palív
- Odstránenie viacnásobného započítavania
- Odstránenie dopadov ILUC z oboch smerníc
- Zabezpečenie udržateľných kritérií, ktoré musia byť rešpektované pre všetky typy biopalív vyrobených z odpadov a zvyškov
- Odstránenie podmienky revízie smernice
- Ochránenie existujúcej výrobnej kapacity v súčasnej klauzule o priamych a nepriamych emisiách
- Oddelené definovanie povinných cieľov vyšších ako 10% pre pokročilejšie biopalivá
- Prekalkulovanie referenčných hodnôt emisií CO2 pre fosílne palivá.
 

Čo sa týka ustajnenia prasníc, nedošlo k posunu. Situácia v ČŠ k 1. 1. 2013:
 

5 ČŠ zaviedlo nové ustajnenie úplne.
12 ČŠ odhaduje, že sa priblížili k 100%.
5 ČŠ aplikujú na 90%.
4 ČŠ aplikujú medzi 70-90%.
1 ČZ nemá vypracovaný odhad, ale predpokladá sa napĺňanie na 33%.
Údaje sa budú priebežne aktualizovať.

Závery:

- je možné že reforma SPP nebude schválená včas a v r. 2014 bude tzv. prechodné obdobie
- čaká sa že reforma by mohla byť schválená do júna 2013, avšak všetko závisí od vývoja rokovaní v EP a Rade, ako aj od rokovaní o rozpočte
- návrh smernice o ILUC stále spôsobuje problémy
- Nové štandardy ustajnenia prasníc rešpektuje naplno len 5 ČŠ


MIFID – Trhové nástroje finančného trhu 11.1.

Body o ktorých sa bude diskutovať:
 

- Prehľadnosť a zodpovednosť – jeden z hlavných problémov. EK by mala mať k dispozícii zodpovedajúce informácie a dáta. S tým sa však v rámci reformy SPP nepočítalo. Farmári preto nemajú zodpovedajúce nástroje na riešenie rizík výkyvov cien.
- Vykonávanie MIFID revízie. MIFID – Nariadenie o trhoch a finančných nástrojoch. EÚ má oneskorenie pri zavádzaní návrhov G20. Otázne zostáva, či nové pravidlá sú dostatočné pre riešenie otázok finančných trhov. Diskutuje sa aj o cenových limitoch pozícií. Farmári potrebujú nutne vzdelávací program, aby sa lepšie vyznali v trhoch Futures a hedge fondoch.
Ďalšia otvorená diskusia týkajúca sa cenových rizík a stratégie ďalšieho rozvoja. Využitie finančných nástrojov k zníženiu zásob a skladov.
 

V tomto roku by sa mali zorganizovať ešte dve stretnutia, ktoré sa budú týkať predovšetkým kontrolných systémov a neregulovaného trhu (OTC). Výkyvy v cenách komodít vystavili sektor pozornosti finančníkov, ktorí sektor celé roky ignorovali.

Závery:

- Chýba ekonomická dôveryhodnosť a prehľadnosť nástrojov finančného trhu
- Nebolo doriešené prepojenie fyzických a finančných trhov.

Zasadanie politického výboru POCC – CCC 18.1.

Mimoriadne prezídium C-C sa uskutoční 6. februára. Každá organizácia by mala vyslať čo najviac zástupcov, nakoľko sa počíta s účasťou až 400-500 zástupcov. Cieľom je podporiť silnú SPP a jasne dať najavo všetkým vládam, hlavám štátov a európskym inštitúciám ich dôležitosť. Medzitým sekretariát rozoslal pozvánky na toto mimoriadne zasadanie.
 

Rozdiely v podiele PP na príjmoch farmárov EÚ v rokoch 2007-2011:
 

EÚ-15 – nárast z 28% na 30%
EÚ-12 – Nárast zo 16% na 24%
ČR – nárast z 27% na 39%
SR – nárast z 27% na 50%
Francúzsko – pokles z 32% na 31% s medziročnou variáciou 37%, 45%, 33%.
Holandsko – nárast z 12% na 16%
Dánsko – pokles zo 46% na 42%.

WTO
EÚ vyzvala panel WTO, aby začal riešiť vyhlásenie reštrikcií pri niektorých dovozoch. Upozornil aj na problémy, ktoré majú argentínske spoločnosti pri získavaní dovozných licencií. Komisár De Gucht vyhlásil, že takéto porušovanie pravidiel obchodu je neprípustné a všetko by mal panel riešiť v nastávajúcich mesiacoch. Vývoz EÚ do Argentíny má hodnotu 8,3 mld. Eur a poľnohospodársky vývoz tvorí len 1%. Argentína vyváža predovšetkým poľnohospodárske produkty v hodnote 10,7 mld. Eur.
Rokovalo sa aj o vyhlásení nového generálneho riaditeľa WTO, ktorý by mal nahradiť Pascala Lamyho, ktorého mandát končí 31. augusta. O post sa uchádza 9 kandidátov o ktorých osude rozhodne Generálna Rada WTO.
WTO oznámilo problémy s Ukrajinou, ktorá oznámila, že chce prerokovať svoje záväzky týkajúce sa tarifov pre dovozy, čo je vážny problém pre všetky viacstranné rokovania.
Ukrajina chce takto chrániť viacero sektorov, predovšetkým živočíšnu výrobu. Sekretariát WTO vyzval Ukrajinu, aby nezavádzala žiadne ochranárske opatrenia.
Potravinový reťazec.
Na poslednom zasadaní HLG pre potravinový reťazec dala EK tejto skupine dlhšiu lehotu, a to do jesene tohto roku, aby vypracovala konkrétne návrhy na riešenie problémov. Je potrebné riešiť buď dobrovoľné autoregulácie alebo právny rámec, resp. možnosť kombinovať oboje. Je jasné, že napriek všetkým vyhláseniam, nemá EK dostatok prostriedkov túto otázku vyriešiť. V rovnakom čase by mala byť prijatá zelená kniha o neférových obchodných praktikách a mala by byť zahájená rozsiahla verejná diskusia. C-C je presvedčená, že autoregulácie nebude fungovať a preto dáva prednosť možnosti zavedenia celoeurópskej legislatívy. Ak bud epirjatý dobrovoľný prístup, mal by mať al právny rámec.
Farm Bill.
Rozhodnutie o predĺžení FB z roku 2008 až do septembra 2013 namiesto zavedenia nových pravidiel od januára 2013 bolo považované americkými farmármi za sklamanie. Podľa predstaviteľov NFU toto provizórne riešenie neprinesie optimálne podmienky a väčšina farmárov bude čeliť mnohým nejasným otázkam v priebehu tohto roku. Americký Senát schválil návrh FB už v júni minulého roku, ale neprešiel snemovňou Reprezentatov. Znamená to teda, že v roku 2013 budú farmári fungovať v provizórnom režime.

Závery:

- Mimoriadne prezídium má upozorniť na dôležitosť silného rozpočtu pre SPP.
- Podiel PP na príjmoch farmárov na Slovensku rastie a tým aj závislosť od nich.
- V rámci rokovaní WTO sa stále nedarí dosiahnuť potrebné dohody, ktoré by pomohli lepšie ochrániť trh EÚ.


Zasadanie politického výboru POCC-CCC 25.1.

Zasadanie sa nieslo v znamení prípravy pozícií C-C na schôdzu veľkého poradného výboru pre medzinárodné aspekty v poľnohospodárstve, čo je otázka predovšetkým zahraničného obchodu EÚ a dohody.
Štandardy a obchod s poľnohospodárskymi produktmi:
EÚ má všeobecne prísnejšie štandardy čo sa týka poľnohospodárskych produktov, ako ostatné krajiny. Čo sa týka bezpečnosti, problém zostáva pri dovozoch, kde sa nepoužíva rovnaká mierka pre všetkých. Najproblematickejšie sú štandardy ochrany zvierat, životného prostredia a sledovateľnosť. To všetko znamená pre európskych farmárov nevýhody v konkurencii a vyššie náklady na produkciu.
V rámci WTO sa doteraz neudial žiadny pokrok v tejto otázke a C-C preto chce, aby EÚ pokračovala v snahe o harmonizáciu štandardov. Týka sa to predovšetkým krajín Mercosur. Predovšetkým ide o sledovateľnosť pôvodu mäsa (narodenie, výkrm, porážky, spracovanie), pre prípady novej krízy BSE.
Rokovania DDA (Doha development agenda – rokovania kola Doha)
C-C zdôrazňuje, že by nemalo dôjsť k žiadnej rýchlej dohode o poľnohospodárstve. To by malo byť súčasťou rozsiahleho a zrozumiteľného dokumentu a dohody. Nemalo by dôjsť k žiadnemu jednostrannému odstráneniu vývozných podpôr bez paralelného vylúčenia všetkých vývozných podpôr ostatných krajín. C-C súhlasí s tým, aby vývozné podpory neboli používané na export do najmenej rozvinutých krajín. G20 tiež požaduje aktualizáciu štúdie o štátnych obchodných organizáciách, vývozných kreditoch a potravinovej pomoci.
ASEAN- obchodné rokovania.
Od r. 2007 vyjednáva EÚ s každou krajinou oddelene, pretože zatiaľ neexistuje žiadna dohoda s krajinami ASEAN.
Dohody fungujú so Singapurom, pokračujú rokovania s Malajziou (ďalší rok), Vietnamom a Thajskom.
Hlavným problémom je sektor ryže, kde sa rokuje aj s Indiou.
SPP – akčný plán pre 6. február a mimoriadne predsedníctvo C-C
Toto rokovanie je veľmi dôležité pred predpokladaným rozhodnutím hláv štátov pri rozhodovaní o viacročnom finančnom rámci C-C, ktoré by sa malo uskutočniť 7. – 8. februára.
Hlasovanie vo výbore EP sa tiež hýbe podľa zástupcov C-C správnym smerom:
- zvýšenie možnosti pre ČŠ na prevod prostriedkov z 1. do 2. piliera (EK 10%, C-C 0%, ComAgri 15%)
- zvýšenie pružnosti pre ČŠ na prevody pre špecifické účely (malé farmy 15%, mladí, zviazané platby – 18% + top up na prvých 50 ha) – doplnok k prevodom medzi piliermi – podľa C-C to spôsobí zmenu konkurenčných podmienok.
- Zastropovanie – udržať maximálnu platbu 300 000 Eur.

Závery:
 

- Vysoké štandardy v EÚ znevyhodňujú európskych farmárov, nakoľko tie isté pravidlá neplatia pre dovozy.
- Napriek pokračujúcim rokovaniam s tretími krajinami sa stále nedarí dosiahnuť relevantnú dohodu.
- Názory EP sa približujú názorom C-C v oblasti pohľadu na SPP.

Špeciálna poradná skupina Medzinárodné aspekty poľnohospodárskeho obchodu 28. 01.

Rokovalo sa o štandardoch a obchode a v druhej časti o všetkých bilaterálnych a viacstranných rokovaniach EÚ vrátane WTO, Mercosur a ďalšieho rozširovania.
Štandardy.
Štandardy sú v kompetencii DG AGri, DG Sanco a DG Trade. Spadajú sem: bezpečnosť potravín, označovanie, regulácie životného prostredia, pravidlá pre spracovanie potravín, marketingové štandardy, regulácia biovýrobkov.
Dopad na obchod – výhody:
- zlepšuje dôveryhodnosť pre spotrebiteľov
- informuje spotrebiteľov
- umožňuje obchodu stanovenie cien bez nutnosti inšpekcie produktov
- zlepšuje prístup na trh
Nevýhody: obmedzujú obchod
- vysoká kvalita „možnosť“ vyšších cien
- problém zhodnotiť určité štandardy
- pri postupe bezcolnom alebo mimo kvóty sú štandardy faktorom prístupu na trh
- duplicita požiadaviek
- rôzne štandardy pre rôzne trhy
Vysoké štandardy = vyššie náklady
Riešenie otázky štandardov v dohodách:
- pripravuje sa nová stratégia na zvýšenie spolupráce (konzultácie, mediácia, arbitráž)
- vytvorenie špecifických výberov – ako obchod s Južnou Kóreou
EK vytvára Sprievodcu schém dobrovoľnej certifikácie. V diskusii sa najčastejšie objavili otázky týkajúce sa rozdielov v uplatňovaní štandardov pri domácich produktoch a pri dovozoch, ako aj o tom ako sa EÚ stavia k detskej práci v rozvojových krajinách ako aj o neexistujúcich štandardoch ochrany zvierat alebo postoji ku GMO a hormónom. Bohužiaľ EU nemá prostriedky na vyžadovanie týchto pravidiel ani na ich kontrolu.
Mercosur – prebieha už 9. kolo rokovaní. Nedošlo k posunu. Rokovania blokuje Argentína a Paraguaj.
Kanada – nadchádzajúce rokovanie 6-7. 02. – všetky poľnohospodárske otázky okrem sporných – hovädzie mäso, bravčové mäso, sladká kukurica. Kanada žiada vyššie objemy, ktoré pre EÚ nie sú prijateľné a neponúka nič ako protihodnotu. Pokrok sa dosiahol len u vína a liehovín, či u zemepisných označení.
USA – očakáva sa finálna správa, ale pretrvávajú problémy. Tarify sú nižšie ako v EU, pretrvávajú však otázky týkajúce sa dezinfekcia mäsa a využívania hormónov.
Japonsko – ďalšie stretnutie bude 25. – 26. 03. v Tokiu. Japonské tarify sú vyššie ako tie v EÚ.
India – dosiahol sa určitý pokrok, stále sú však veľké problémy, ktoré sa nedarí riešiť (víno, zemepisné označenia, služby), ak India nezlepší ponuku, rokovania stále budú stagnovať.
WTO – Zástupca EÚ vo WTO urobil prehľad vývoja, ktorý sa dá zhrnúť jednoznačne. Všetkých 8 kôl rokovaní nepriniesli požadované výsledky.

Závery:

- pripravuje sa nová stratégia pre zlepšenie spolupráce.
- EK vytvára Sprievodcu schém dobrovoľnej certifikácie.
- Pokračujú bilaterálne aj multilaterálne rokovania o medzinárodných obchodných podmienkach, zatiaľ však bez priaznivého výsledku pre EÚ.


Zasadnutie politického výboru POCC-CCC 30.1.

V prvej časti sa hodnotila poradná skupina o medzinárodných aspektoch poľnohospodárskeho obchodu, ktorej sa zúčastnila početná delegácia z C-C. Od predchádzajúcich rokovaní došlo k pokroku len čo sa týka dohody so Singapurom. Ide o doložku o ochrane vysokokvalitných potravín. Dohoda by mala byť ratifikovaná na jar, čo dáva nádej, že sa podobným spôsobom povedú rokovania aj s ostatnými krajinami Ázie.
Diskutovalo sa aj o Akčnom pláne EK a Zelenej knihe o neférových praktikách vo vzťahoch B2B (obchod v. obchod), teda medzi podnikmi v rámci potravinového reťazca. Je to znamenie, že EK po rokoch rokovaní sa začína opäť hýbať, na čom má zásluhu aj EP.
Akčný plán.
Na jednotnom trhu je veľké množstvo prekážok, ktoré konštatovala správa EP o monitorovaní obchodu a distribúcie. Okrem toho koncom roka 2012 vydala rada odporúčanie, kde bolo konštatované, že existujú vážne prekážky predovšetkým v sektore obchodu. Obmedzenie a nedostatok konkurenčného priestoru. Akčný plán by mal priniesť výkonnú stratégiu EÚ s nasledujúcimi prvkami a mal by mať priamy dopad na maloobchod a riešiť naznačené problémy.
 

Akcie, ktoré sú naznačené v maloobchodnom akčnom pláne sú:
 

- zvýšiť váhu a silu spotrebiteľov
- rozvinúť dialóg medzi všetkými účastníkmi reťazca, umožniť prístup k prehľadným a dôveryhodným informáciám, čo by malo uľahčiť porovnanie cien, kvality a udržateľnosti produktov a služieb.
- navrhnúť metodiku EÚ pre meranie a komunikáciu celkovej environmentálnej stopy produktov a organizácií
- Zlepšiť prístup k službám a obchodu.
- zavedenie nulovej tolerancie k reštrikciám, ktoré odporujú pravidlám EÚ
- férovejšie a udržateľnejšie obchodné vzťahy v rámci reťazca a to nielen potravinového ale aj nepotravinového.
Zelená kniha bude zverejňovať neférové praktiky v reťazci a bude prijatá v rovnakej podobe ako Akčný plán.
- zabezpečiť lepšie prepojenie medzi obchodom a inováciami.
- Vytvoriť lepšie pracovné prostredie – lepšiu kvalifikáciu a nové metódy pre tréning.
Monitoring a report o pokroku rokovaní má byť pripravený do roku 2015.
Zelená kniha o neférových praktikách ( unfair trading practices – UTPs)
- má monitorovať praktiky, ktoré sa odchyľujú od dobrého obchodného správania a nie sú v súlade s férovou spoluprácou. Do týchto praktík sa započítava aj neochota poskytnúť dostatočné informácie o termínoch kontraktov, možnosti vyžadovať platby za tovary a služby, ktoré nijak neslúžia dodávateľom, ako napríklad nadmerné investície do nových obchodov propagácie produktov, retroaktívne zmeny v kontraktoch a platby za fiktívne služby.
Mimoriadne prezídium 06. 02.
Všetci boli vyzvaní, aby sa mimoriadneho prezídia zúčastnilo čo najviac zástupcov.

Závery:
 

- Podarilo sa dosiahnuť dohodu so Singapurom o vysokokvalitných výrobkoch.
- Akčný plán EK a Zelená kniha EK majú pomôcť v boji s neférovými praktikami obchodných reťazcov

Bioenergie a biotechnológie 31. 01.

Diskutovalo so o pozičnom dokumente C-C k biopalivám. Pozíciu C-C komplikuje to, že nemecká vláda podporuje pozíciu EK. C-C chce, aby sa aj naďalej rozvíjala bioekonomika, čo umožňuje nový „zelený rast“ a ďalšie príležitosti pre farmárov a lesnícky sektor. C-C odmieta návrh EK a žiada úpravu smernice 98/70EC, o kvalite benzínu a naftových palív a takisto aj smernicu 28/2009 o propagácií energie z obnoviteľných zdrojov.
 

V tomto dokumente C-C požaduje od EK:
 

- Pokračovať v cielenej a konzistentnej politike biopalív vrátane podpory pre biopalivá produkované z plodín a ich pokračovania aj po roku 2020.
- Odstránenie 5% limitu prídavkov do konvenčných palív.
- Odstránenie niekoľkonásobného započítavania.
- Odstránenie ILUC efektu a ILUC faktorov z oboch smerníc.
- Zabezpečiť, aby boli rešpektované kritériá udržateľnosti pre všetky typy biopalív produkovaných z odpadov a zo zvyškov.
- Odstránenie dodatku revízie.
- Odstránenie existujúcich produkčných kapacít.
- Definovať oddelený a povinný cieľ vyšší ako 10% pre pokročilé biopalivá.
- Znovu prepočítať emisie CO2 – referencie a ich hodnoty u fosílnych palív.

EÚ by mala aj naďalej podporovať a propagovať lepšiu efektívnu environmentálnu legislatívu v tretích krajinách, aby sa predišlo zmenám vo využití pôdy. Ďalším bodom tu bolo vymedziť výhody biopalív pre farmárov a ich družstvá.
         1. Deficit EÚ bielkovinových plodín
EÚ dováža 70% rastlinných proteínov, ktoré potrebuje, predovšetkým sójovú múčku. Hodnota týchto dovozov je cca 35 mil. t a predstavuje dnes viac ako 12 mld. Eur. Pre každý liter bioetanolu produkovaný v EÚ to predstavuje 1-1,2 kg vedľajšieho produktu pre krmivá zvierat a 60% repkového semena sa zmení na múčku a 40% na olej.
Produkcia biopalív z orných kultúr pestovaných v EÚ umožňuje menšiu potrebu na využitie pôdy na produkciu sóje v tretích krajinách. Proteínové vedľajšie produkty konvenčnej produkcie biopalív predstavujú teraz v EÚ produkciu 4-5 mil. ha sóje.
Závislosť EÚ na krmivách zvyšuje výrazným spôsobom tendenciu cien krmív. Navyše existuje riziko prerušení dodávok. Navyše existuje riziko prerušenia dodávok proteínov z dôvodov nerovnomerného povoľovania GMO. Existuje trvalé riziko relokácie niektorej živočíšnej výroby mimo EÚ. 
        2. volatilita poľnohospodárskych trhov:
Tá sa v posledných rokoch významne zvýšila. EÚ trh sa otvoril a je oveľa viac ovplyvnený globálnymi fluktuáciami. Okrem špekulácií sa čoraz častejšie vyskytujú aj výkyvy počasia (záplavy, sucho).
Tieto výkyvy budú s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať aj do budúcnosti, okrem toho sa všade hovorí, že sa má produkcia potravín podstatne zvýšiť do roku 2050 v závislosti na raste populácie.
Stabilné poľnohospodárske trhy povedú k väčším investíciám v sektore a zvýšenej produktivite, ktorá prinesie lepšie výsledky ak pre potraviny, tak pre biopalivá.
        3. Plné využitie existujúcej kapacity:
Odkedy sa v roku 2009 zaviedlo povinné úhorovanie, 1,5 až 2 m ha ornej pôdy v EU sa neobrábalo. Celkové plochy repky vzrástli z2 na 6,2 mil. ha od začiatku nového storočia. Na bionaftu a využíva 8 mil. t. repkového oleja a produkcia rástla ročne o 5-7 mil. ton za posledných 10 rokov. V roku 2010 bola produkcia 175 mil. ton a predpoveď pre rok 2020 je 240 mil. ton. Iba 10 mil. ton z celkovej produkcie obilia 335 mil. ton sa využíva na bioetanol. V opačnom prípade by sa stali súčasťou zásob. EÚ produkuje dostatočné množstvo obilia a nadbytok sa exportuje. Drvivá väčšina organizácií podporuje pozíciu C-C.
Prakticky všetky prítomné organizácie chceli zmeniť limity, požadujú aj radikálnu zmenu týkajúcu sa ILUC a ich prepočtov. Poliaci vyhlásili, že ich vláda je kategoricky proti celému návrhu EK. Projekt ILUC je v súčasnej podobe neprijateľný. Problém vidia v prejednávaní v EP, kde konštatovali, že poslanci o celej otázke veľa nevedia a že je dosť náročné argumentovať. Väčšina organizácií súhlasí so zvýšením limitu najmenej na 8%, odmietajú ILUC, pritom však nemajú pevnú a oficiálnu pozíciu. Rokovania vo väčšine krajín pokračujú.
Nemecký zástupca podotkol, že septembri čakajú Nemecko voľby a dovtedy vláda pravdepodobne svoj postoj nezmení. Poslanci sa tejto téme vyhýbajú, vláda je pripravená prijať 5%.
Diskutovalo sa aj o zdanení energie.
       - úroveň zdanenia v ČŠ, ktorá sa týka energetických produktov a elektriny
      - jednotná minimálna úroveň zdanenia by mala byť určená na základe dvoch referenčných komponentov, komponentov energie a komponentov odvodených od CO2
- ČŠ môžu vyjadriť národnú úroveň daní buď ako jednotnú daň alebo ako oddelené dane s ohľadom na to, že minimálna úroveň vyjadrená v direktíve je rešpektovaná.
Prezídium navrhuje nižšiu celkovú minimálnu úroveň zdanenia pre biopalivá.
Tieto otázky sú však dosť komplikované aj pre expertov, tak sa účastníci dohodli, že daňoví experti sa musia zaoberať podrobnou analýzou. Írsko prisľúbilo riešenie dokončiť do júla tohto roku, ale vzhľadom k rokovaniam v EP, sa zdá, že riešenie bude zdĺhavejšie. Otázka zdanenia musí byť v Rade schválená jednomyseľne, ale so súčasným návrhom nesúhlasí Nemecko, Veľká Británia a Poľsko. Je teda otázne, či sa podarí do leta dosiahnuť dohodu.

Závery:
 

- C-C má zásadné výhrady k návrhom ILUC.
- Väčšina členských organizácií podporuje pozičný dokument C-C k riešeniu problematiky biopalív, ale diskusie zatiaľ pokračujú na národnej úrovni.


Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, november 2012


 

 

 

©Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce