Zmeny zákona o dani z príjmov

V zbierke zákonov SR bolo v roku 2019 vyhlásených niekoľko noviel zákona o dani z príjmov, ktoré nadobúdajú účinnosť 01.01.2020 (ide o novelu č. 228/2019 Z. z.315/2019 Z. z.,319/2019 Z. z.301/2019 Z. z.,316/2019 Z. z.233/2019 Z. z.).
 
S účinnosťou od 01.01.2020 platí napr. :
  1. Znížená sadzba dane z príjmov vo výške 15 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu pre právnické osoby, ktoré dosiahli za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur. Znížená sadzba sa bude uplatňovať už za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020. Použije sa i v prípade osobitného základu dane pri presune majetku daňovníka alebo podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia (tzv. exit tax alebo daň na odchode). V prípade platenia preddavkov na obdobie, počas ktorého ešte nebude jasné, či podmienka obratu bude splnená a výška sadzby dane tak nebude dopredu známa, sa použije pre výpočet preddavkov sadzba dane 21 %.
  2. Zmena pri výpočte hranice platenia preddavkov – mení sa dolná hranica pre platenie preddavkov. Podnikatelia, ktorých daň nepresiahne 5 000 eur, nebudú mať povinnosť platiť preddavky. Pri prekročení tejto hranice do výšky 16 600 eur budú povinne štvrťročné preddavky a po prekročení hornej hranice 16 600 eur mesačné preddavky.
  3. Rozšírenie oslobodenia od dane – oslobodené od dane budú aj príjmy poskytnuté ako:

 

  1. suma vynaložená zamestnávateľom na vzdelávanie zamestnanca, pričom ak ide o zvyšovanie stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, musí byť splnená podmienka trvania pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru zamestnanca u tohto zamestnávateľa, alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa; toto oslobodenie sa nevzťahuje na sumy vyplácané zamestnancovi ako náhrada za ušlý zdaniteľný príjem,
  2. hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu a suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu.  

4.  Vyšší príspevok zamestnávateľa na nájomné bývanie od roku 2020 – vo výške 100 eur (pôvodne 60 eur). Ide o príspevok pre zamestnancov od zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke. 

 
Zákon o dani z príjmov v znení účinnom od 01.01.2020 je dostupný na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20200101.html

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce