Legislatívne zmeny v systéme elektronického výberu mýta s účinnosťou od 01. januára 2014

Uvádzame, že tieto informácie vychádzajú zo znení právnych predpisov, ktoré do dnešného dňa neboli vyhlásené v Zbierke zákonov, čo znamená, že nenadobudli platnosť, pričom majú vstúpiť do účinnosti 01. januára 2014:

 1. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválený dňa 27.11.2013 NR SR.

 2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z  ............... 2013, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, schválený dňa 18.12.2013 Vládou SR

 3. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v platnom znení.

 

Schválené zmeny sa týkajú výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise,1) okrem motorových vozidiel kategórie M1,2) a okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1,2) N1,3) M1G,4) a N1G,5)

1) Príloha č. 1 časť B bod 2,3 a 5 zákona č. 725/2004 Z. z.

2) Príloha č. 1 časť B bod 2 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z.

3) Príloha č. 1 časť B bod 3 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z.

4) Príloha č. 1 časť B bod 2 písm. a) a bod 5 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z.

5) Príloha č. 1 časť B bod 3 písm. a) a bod 5 písm. a) a b) zákona č. 725/2004 Z. z.

 

Od 01. januára 2014 sa systém výberu mýta vzťahuje na užívanie:

 1. vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest - spoplatnené mýtom,
 2. vymedzených úsekov ciest I. triedy (súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami, nesúbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami a ostatné cesty I. triedy) - spoplatnené mýtom a
 3. všetky úseky ciest II. triedy a ciest III. triedy – zatiaľ spoplatnené nulovou sadzbou.

 

Zoznam vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy,  ktoré možno užívať s úhradou mýta, má byť uvedený vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (zatiaľ nebola sprístupnená)

 

Od nového roka teda dochádza k rozšíreniu existujúcej siete vymedzených úsekov ciest o všetky úseky ciest II. a III. triedy, ďalšie úseky ciest I. triedy, a to aj o úseky v intravilánoch miest a obcí, za ktoré sa má platiť mýto. Pritom cieľom právnej úpravy je vylúčiť zo spoplatnenia tých, ktorí majú v obci zdroj alebo cieľ a primárne sa zamerať len na vozidlá tranzitujúce cez obec. Nastavenie systému má zároveň eliminovať motiváciu vozidiel obchádzať vymedzené úseky ciest v intraviláne súbežnými komunikáciami, ak neprejdú celý vymedzený úsek, t.j. všetky jeho podúseky.

 

Povinnosti prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla od 01. januára 2014

Aby mohol prevádzkovateľ vozidla od 1. januára 2014 užívať vymedzené úseky ciest s elektronickým výberom mýta musí mať uzavretú zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest, ktorú uzatvára so správcom výberu mýta alebo poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta.

Bližšie informácie ako postupovať je možné nájsť tu.

 

Ďalej je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný:

 1. umiestniť a uviesť vo vozidle, pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest, do činnosti palubnú jednotku vrátene jej príslušenstva v súlade s týmto zákonom a tak, aby umožňovala získanie údajov potrebných na výpočet mýta a na výkon kontroly,
 2. používať palubnú jednotku v súlade so zákonom a takým spôsobom, aby umožňovala získanie údajov potrebných na výpočet mýta a na výkon kontroly,
 3. oznámiť správcovi výberu mýta alebo poskytovateľovi Európskej služby elektronického výberu mýta bezodkladne pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest každú zmenu zaregistrovaných technických údajov vozidla potrebných na výpočet mýta a jeho vyúčtovanie, zmenu evidenčného čísla  zaregistrovaného vozidla a zmenu zaregistrovaných údajov o prevádzkovateľovi vozidla.

 

Vodič vozidla je povinný:

 1. správne a úplne zadať do palubnej jednotky technické údaje vozidla potrebné na výpočet mýta a jeho vyúčtovanie,
 2. poskytnúť správne a úplne údaje pre výpočet mýta náhradným spôsobom,
 3. pre jazdu podľa § 6 upravujúceho náhradný výber mýta využiť len  vymedzené úseky ciest  a  obdobie, ktoré sú určené v potvrdení o úhrade mýta,
 4. predložiť na výzvu príslušníka Policajného zboru doklad vozidla,  podľa ktorého je možné určiť alebo overiť  technické údaje vozidla,
 5. predložiť na výzvu príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly potvrdenie o úhrade mýta,
 6. sprístupniť na výzvu príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly palubnú jednotku a údaje v palubnej jednotke.

 

Povinnosť platby mýta má prevádzkovateľ vozidla a na mieste v čase výkonu kontroly úhrady mýta aj vodič vozidla. Vodič vozidla nesmie užívať vymedzené úseky ciest bez úhrady mýta.

 

Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom bola splnená povinnosť

 1. úhrady mýta,
 2. umiestnenia palubnej jednotky vo vozidle a jej uvedenia do činnosti, 
 3. správneho a úplného zadania technických údajov o vozidle do palubnej jednotky, ktoré sú potrebné na výpočet mýta a jeho odúčtovanie.

 

Oproti súčasnej právnej úprave, sa zavádza zľavový systém na odjazdené km po presiahnutí určitého počtu km v príslušnom roku a  každoročná úprava sadzieb mýta podľa indexu spotrebiteľských cien, pričom táto úprava môže byť nielen smerom nahor ale aj nadol.

 

Ten kto bude užívať vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta sa dopustí priestupku, za  ktorý sa uloží pokuta vo výške stopäťdesiatnásobku nedoplatku mýta, najviac však 2 250 eur  a v blokovom konaní vo výške stonásobku nedoplatku mýta, najviac však do výšky 1500 eur. Ak nie je možné určiť výšku nedoplatku mýta, uloží sa pokuta vo výške 1 500 eur.

 

Priestupku sa zároveň dopustí aj ten kto:

 • nemá vo vozidle palubnú jednotku vrátene jej príslušenstva pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest v súlade s týmto zákonom a tak, aby umožňovala získanie údajov potrebných na výpočet mýta a na výkon kontroly - pokuta vo výške 2250 eur a v blokovom konaní vo výške 1500 eur,

 • odmieta úhradu mýta pri vyzvaní kontrolou poverených osôb na mieste v čase kontroly - pokuta vo výške 3000 eur a v blokovom konaní vo výške  2000 eur,

 • neoprávnene manipuluje s palubnou jednotkou alebo do nej neoprávnene zasahuje - pokuta vo výške 2250 eur a v blokovom konaní vo výške 1500 eur,

 • palubnú jednotku vo vozidle umiestni  alebo ju používa v rozpore s ustanovením zákona § 9 ods. 2 písm. a) a b) - pokuta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur,

 • nezadá do palubnej jednotky správne a úplné technické údaje o vozidle potrebné na výpočet mýta a jeho odúčtovanie - pokuta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur,

 • poskytne nesprávne alebo neúplne údaje pre výpočet mýta náhradným spôsobom  podľa § 6 - pokuta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur,

 • nepredloží na výzvu príslušníka Policajného zboru: doklad o vozidle podľa ktorého je možné určiť alebo overiť  technické údaje vozidla, či potvrdenie o úhrade mýta - pokuta vo výške od 100 eur do 1 000 eur a v blokovom konaní vo výške od 50 eur do 600 eur

 • nesprístupni údaje v palubnej jednotke príslušníkovi Policajného zboru alebo osobe poverenej výkonom kontroly - pokuta vo výške od 100 eur do 1 000 eur a v blokovom konaní vo výške od 50 eur do 600 eur,

 • neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov - pokuta vo výške od 100 eur do 1 000 eur a v blokovom konaní vo výške od 50 eur do 600 eur,

 • neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo na účely dohľadu nad posudzovaním podľa § 22 - pokuta od 5 000 eur do 100 000 eur.

 

Ak sa zistí opätovné porušenie povinnosti  do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty,  uloží  sa tomu, kto sa porušenia dopustil, pokuta vo výške dvojnásobku maximálnej sadzby.

 

Okrem toho sa prevádzkovateľ vozidla dopustí správneho deliktu na úseku výberu mýta, ak:

 • užíva alebo umožní užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlom bez úhrady mýta, pokuta vo výške od 5 000 eur do  15 000 eur,

 • nesplní povinnosti umiestniť a uviesť vo vozidle palubnú jednotku a uviesť ju do činnosti v súlade so zákonom, pokuta vo výške od 3 000 eur do 10 000  eur,

 • neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov, pokuta vo výške   od 3 000 eur do 10 000  eur.

 

Palubná jednotka

Inštalácia palubnej jednotky je nevyhnutným predpokladom užívania vymedzených úsekov ciest, pričom akceptovateľná je iba palubná jednotka vydaná správcom výberu mýta alebo ním poverenou osobou alebo poskytovateľom európskej služby elektronického výberu mýta. Každá palubná jednotka je priradená a zaregistrovaná iba k jednému vozidlu a ako taká je neprenosná. Ku každému vozidlu, ktoré užíva vymedzené úseky ciest je teda nutné priradiť osobitnú palubnú jednotku. Podrobnosti o inštalácii a umiestnení pritom ustanovuje návod na inštaláciu a umiestnenie. Podmienky nakladania s ňou a jej používania môžu zakotviť okrem tohto návrhu zákona, prípadne vykonávacieho predpisu  aj všeobecné obchodné podmienky.

 

Ak počas jazdy po vymedzených úsekoch ciest dôjde k poruche alebo poškodeniu palubnej jednotky, vodič vozidla odstaví vozidlo na najbližšom mieste umožňujúcom bezpečné odstavenie vozidla a oznámi poruchu alebo poškodenie palubnej jednotky poskytovateľovi palubnej jednotky.

 

Ak prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zistí po skončení jazdy chybu v nastavení palubnej jednotky, bezodkladne oznámi poskytovateľovi palubnej jednotky údaje potrebné na správny výpočet mýta.

 

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný bezodkladne oznámiť krádež, stratu, zničenie alebo poškodenie palubnej jednotky, ktoré má vplyv na jej správne fungovanie počas jazdy po vymedzených úsekoch ciest poskytovateľovi palubnej jednotky. Poskytovateľ palubnej jednotky vloží oznámenie o krádeži alebo strate palubnej jednotky do elektronického mýtneho systému a zablokuje palubnú jednotku bezodkladne po prijatí oznámenia.

 

Ak bola palubná jednotka po krádeži alebo strate použitá neoprávnenou osobou, prevádzkovateľ vozidla, ku ktorému je palubná jednotka priradená, uhradí mýto v plnej výške vypočítanej podľa záznamov v elektronickom mýtnom systéme za obdobie od okamihu krádeže alebo straty až po vloženie oznámenia o krádeži alebo strate do elektronického mýtneho systému. 

 

1) Príloha č. 1 časť B bod 2,3 a 5 zákona č. 725/2004 Z. z.
 
2. Kategórie vozidiel M - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich sa členia na
a) kategória M1 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, 
b) kategória M2 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg, 
c) kategória M3 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg.

 
Pri rozhodovaní o zaradení vozidla do kategórie M a N sa považuje za miesto na prepravu osôb miesto pre osobu sediacu, ležiacu, stojacu alebo miesto s trvalými úchytkami ukotvenia sedadla, pričom nie je rozhodujúce, či sedadlo na tomto mieste je alebo nie je umiestnené.
 
3. Kategórie vozidiel N - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru sa členia na
a) kategória N1 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg, 
b) kategória N2 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg, 
c) kategória N3 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg.

 
V prípade ťažného vozidla určeného na spojenie s návesom alebo prívesom so stredovou(ými) nápravou(ami) sa za hmotnosť na účel klasifikácie vozidla považuje hmotnosť ťažného vozidla v prevádzkovom stave zvýšená o hmotnosť zodpovedajúcu najväčšiemu statickému vertikálnemu zaťaženiu prenášanému na ťažné vozidlo návesom alebo prívesom so stredovou(ými) nápravou(ami) a prípadne o najväčšiu hmotnosť nákladu ťažného vozidla.
 
5. Terénne vozidlá (symbol G)
a) vozidlá kategórie N1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 000 kg a vozidlá kategórie M1 sa považujú za terénne vozidlá, ak

 
- je najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava konštruovaná tak, že môžu byť poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný, 

- sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením, ktorým sa dosiahne podobný účinok, a ak vypočítaná stúpavosť sólo vozidla je najmenej 30 %.

Okrem toho musí byť splnených aspoň päť z nasledujúcich šiestich požiadaviek:

- predný nájazdový uhol je najmenej 25o, 
- zadný nájazdový uhol je najmenej 20o, 
- prechodový uhol je najmenej 20o, 
- svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 180 mm, 
- svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 180 mm, 
- svetlá výška medzi nápravami je najmenej 200 mm, 

b) vozidlá kategórie N1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 2 000 kg alebo kategórie N2 a M2, alebo M3 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 12 000 kg sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď všetky ich kolesá poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný, alebo ak sú splnené nasledujúce tri požiadavky:
 
- najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný, 
- sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením s podobným účinkom, 
- vypočítaná stúpavosť pre sólo vozidlo je najmenej 25 %, 

 
c) vozidlá kategórie M3 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg alebo vozidlá kategórie N3 sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď všetky ich kolesá poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný, alebo ak sú splnené nasledujúce požiadavky:
 
- najmenej polovica kolies je poháňaná, 
- vozidlo je vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo zariadením s podobným účinkom, 
- vypočítaná stúpavosť pre sólo vozidlo je najmenej 25 %, 

- a z nasledujúcich šiestich požiadaviek sú splnené najmenej štyri:
predný nájazdový uhol je najmenej 25o, 
zadný nájazdový uhol je najmenej 25o, 
prechodový uhol je najmenej 25o, 
svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 250 mm, 
svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 300 mm, 
svetlá výška medzi nápravami je najmenej 250 mm, 
d) kombinované označenie.
 
Symbol "G" sa kombinuje so symbolom "M" alebo "N". Napríklad vozidlo kategórie N1, ktoré sa môže používať ako terénne vozidlo, sa označí symbolom N1G.

 

V Bratislave  19.12.2013

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce