Usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc

V Úradnom vestníku EÚ bolo 16. marca zverejnené Oznámenie Európskej komisie Covid 19 Usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb (2020/C 86 I/01). Nižšie uvádzame základné informácie vyplývajúce z uvedeného oznámenia EK, pričom celé znenie oznámenia môžete nájsť tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:086I:FULL&from=EN
 
Usmernenia sa týkajú nasledovných oblastí:
  1. Preprava tovaru a služieb
  2. Dodávky tovaru
  3. Opatrenia týkajúce sa zdravia
  4. Vonkajšie hranice
  5. Vnútorné hranice
Z uvedených oblastí sme vybrali informácie, ktoré môžu byť v tejto chvíli potrebné a užitočné:
 
I. Preprava tovaru a služieb
Bezprekážková preprava tovaru je kľúčová pre zachovanie dostupnosti tovaru, najmä pokiaľ ide o nevyhnutný tovar, ako sú dodávky potravín vrátane hospodárskych zvierat.
 
Pokiaľ členské štáty zavedú obmedzenia prepravy tovaru a cestujúcich z dôvodov verejného zdravia, malo by k tomu dôjsť len v prípade, že sú tieto obmedzenia:
 
  • transparentné, t. j. zakotvené vo verejných vyhláseniach/dokumentoch;
  • riadne odôvodnené, t. j. musia vysvetliť dôvody a súvislosť s Covid-19
  • primerané, t. j. nepresahujú rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné;
  • relevantné a určené pre príslušný druh dopravy, t. j. obmedzenia ktoréhokoľvek druhu dopravy musia byť prispôsobené danému druhu dopravy, a
  • nediskriminačné
 
II. Dodávky tovaru
Členské štáty by mali najmä zaručiť fungovanie dodávateľského reťazca pre nevyhnutné výrobky, ako sú lieky, zdravotnícke vybavenie, nevyhnutné a rýchlo sa kaziace potravinové výrobky a hospodárske zvieratá. Nijakým spôsobom by sa nemal obmedzovať pohyb tovaru na jednotnom trhu, najmä (no nielen) nevyhnutného, zdravotného a rýchlo sa kaziaceho tovaru, hlavne potravín, ak to nie je riadne odôvodnené.
 
Pracovníci v doprave, a to najmä (ale nielen) tí, ktorí dodávajú nevyhnutný tovar, by mali byť schopní jazdiť cez hranice podľa potreby a ich bezpečnosť by v žiadnom prípade nemala byť ohrozená.
 
Podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín neexistuje dôkaz o tom, že potravina je zdrojom alebo zdrojom prenosu COVID-19 (1).
 
V. Vnútorné hranice
Členské štáty by mali povoliť a uľahčiť prekračovanie hranice cezhraničným pracovníkom, najmä (ale nielen) tým, ktorí pracujú v sektore zdravotnej starostlivosti a potravinárskom sektore, a v oblasti iných základných služieb, aby tak zabezpečili kontinuitu pracovnej činnosti.
 
Celé znenie usmernenia nájdete v prílohe na stiahnutie
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN