Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

NOVELA ZÁKONA O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA

Zákon č. 535/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (12. 11. 2013), čiastka 88, číslo 353/2013.

 

Do 31. januára 2014 sú spotrebitelia pohonných hmôt, to znamená osoby, ktoré nakúpia minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo f)(1) zákona v daňovom voľnom obehu a tento minerálny olej skladujú v skladovacom zariadení, ktorého objem je 15 000 litrov a viac, povinní oznámiť colnému úradu

a) identifikačné údaje a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom oznamovateľa,

b druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,

ak budú minerálny olej skladovať v skladovacom zariadení s objemom 15 000 l a viac aj po 1. marci 2014.

 

Následne colný úrad tieto osoby zaradí do evidencie spotrebiteľov pohonných látok (do 28. februára 2014) a vydá im potvrdenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok.

 

Táto oznamovacia povinnosť nadväzuje na § 25b zákona, ktorý nadobudne účinnosť 01. marca 2014 a ktorý okrem iného ustanoví, že:

 

„Osoba, ktorá na daňovom území nakúpi v daňovom voľnom obehu na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) a tento minerálny olej skladuje v skladovacom zariadení, ktorého objem je 15 000 litrov a viac (ďalej len „spotrebiteľ pohonných látok“), je povinná oznámiť colnému úradu najneskôr pred prvým umiestnením tohto minerálneho oleja do skladovacieho zariadenia

a) identifikačné údaje,

b) adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom oznamovateľa,

c) druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.“( §25b ods. 11)

 

Za nesplnenie povinnosti podľa § 25b ods. 11 zákona uloží colný úrad podľa § 42 zákona pokutu 10 000,- €.

 

 „Colný úrad zaradí spotrebiteľa pohonných látok do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a vydá potvrdenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa oznámenia.“( §25b ods. 12)

 

„Ustanoví tiež povinnosti spotrebiteľa pohonných látok, ktorý je povinný:

a) skladovať v skladovacom zariadení samostatne minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f); skladovacie zariadenie musí byť overené a vybavené vhodným overeným meracím zariadením umožňujúcim pri príjme a výdaji merať množstvo minerálneho oleja a nádrž, v ktorej je skladovaný minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), musí byť v súlade s osobitným predpisom[1] a s technickými normami[2]

b) nakupovať pohonné látky len od distribútora pohonných látok alebo od registrovanej osoby,

c) predložiť pri prvom odbere pohonných látok distribútorovi pohonných látok alebo registrovanej osobe potvrdenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok,

d) oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov, t.j. identifikačných údajov do 30 dní odo dňa jej vzniku a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom oznamovateľa, druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry do 15 dní odo dňa ich vzniku.“ (§25b ods. 13)

 

V dôvodovej správe k novele zákona sa uvádza, že novela zákona bola prijatá s cieľom eliminovať daňové úniky na spotrebnej dani z minerálneho oleja, preto sa  ustanovuje, aby obchodovanie s motorovým benzínom, motorovou naftou a LPG (ďalej len „pohonné látky“) bolo pod kontrolou správcu dane od ich uvedenia do daňového voľného obehu až po ich predaj konečnému spotrebiteľovi (napr. na čerpacích staniciach). Okrem toho sa stanovuje, že skladovacie zariadenia na skladovanie pohonných látok:

– musia byť uspôsobené tak, aby spĺňali podmienky z pohľadu požiarnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia,

– boli vybavené vhodným overeným meracím zariadením umožňujúcim pri príjme  a výdaji merať preukázateľným spôsobom prijaté, odobraté a skladované množstvo pohonných látok.

 

(1) § 6 ods. 1

a) motorový benzín (napr. STN EN 228 automobilové palivá, bezolovnatý benzín) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 s obsahom biogénnej látky

1. do objemu ustanoveného v osobitnom predpise – (t.j. Príloha č. 1 k zákonu č. 309/2009 Z. z. v z.n.p.)

2. v objeme ustanovenom v osobitnom predpise – (t.j. Príloha č. 1 k zákonu č. 309/2009 Z. z. v z.n.p.)

 

d) plynový olej (napr. STN EN 590 automobilové palivá, nafta) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 s obsahom biodiesla

1. do objemu ustanoveného osobitným predpisom – (t.j. Príloha č. 1 k zákonu č. 309/2009 Z. z. v z.n.p.),

2. v objeme ustanovenom v osobitnom predpise – (t.j. Príloha č. 1 k zákonu č. 309/2009 Z. z. v z.n.p.).

 

f) skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00

1. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako pohonná látka
2. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako palivo

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce