Povinná komunikácia s finančnou správou elektronickými prostriedkami od 01.01.2014

Povinná komunikácia s finančnou správou elektronickými prostriedkami od 01.01.2014

 

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

V zmysle § 14 daňového poriadku a prechodného ustanovenia § 165b ods. 3 daňového poriadku platí, že od 01.01.2014 má povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe (zlúčená daňová a colná správa):

a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, 

c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní.

d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

 

Podanie urobené elektronickými prostriedkami sa v tomto prípade realizuje podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku :

  1. prostredníctvom elektronickej podateľne podľa § 33 ods. 2[1] daňového poriadku,  alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy a musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby, ktorá ho podáva,
  2. ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančného riaditeľstva a uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Dohoda obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania elektronického podania a spôsob preukazovania doručenia.

 

Zároveň platí, že prílohy k podaniu môžu tieto subjekty doručovať aj inak ako elektronickými prostriedkami.

 

Ak spoločnosť nie je platiteľom DPH a nezastupuje ho daňový poradca/advokát/iný zástupca, môže aj naďalej komunikovať so správcom dane v písomnej podobe.

 

Finančné riaditeľstvo uvádza bližšie informácie k elektronickej komunikácii tu. Uvádzame tiež, že po kliknutí na odkaz a zobrazení webovej stránky, nájdete na ľavej lište bližšie informácie k postupu pre zavedenie elektronickej komunikácie s finančnou správou.

 

 

[1] § 33 ods. 2: „Elektronická podateľňa, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo, je spoločná pre finančnú správu. Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.“

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce