Pracovná skupina pre zdravie a pohodu zvierat, 20. mája 2021

Predsedal Miguel Ángel Higuera (ES).
 
Diskusia o návrhu pozície a prílohe týkajúcej sa dobrých životných podmienkach zvierat počas prepravy
 
Sekretariát predstavil hlavné časti návrhu pozície, ktorá predstavuje politický horizontálny dokument, netýka sa špecificky jednotlivých odvetví živočíšnej výroby. Návrh bol predložený na prerokovanie o ďalšom postupe.
 
V diskusii SK reprezentant upozornil, že dokument nereflektuje situáciu pri preprave kráv a teliat, kvôli ktorým poľnohospodári  často čelia kritike. Zaujímal sa, či sa pripravuje aj pozícia špecificky k preprave dobytka.
 
Predsedajúci uviedol, že ide zámerne o všeobecnú pozíciu, pretože po spomenutí špecificky jedného odvetvia by hneď boli zahájené debaty o ostatných odvetviach.
 
DE reprezentantka navrhla odlišnú štruktúru – úvod by mal zdôrazňovať rolu prepravy (zaistenie zásobovania a trhové príležitosti) a 3 ďalšie časti pojednávajúce o hlavných dôvodoch prepravy zvierat: na porážku, na prácu na farmách a na predaj (a vývoz). Pripomienky pošle aj písomne.
 
PL reprezentant tiež označil tému prepravy kráv a teliat za veľmi dôležitú tému, ale vyjadril sa, že dokument by mal naozaj zostať na čisto politickej horizontálnej úrovni. Dokument zahŕňa maximum informácií o vývozoch do tretích krajín, upozornil však, že situáciu za hranicami EÚ poľnohospodári ovplyvniť nemôžu, to je v kompetencii Európskej komisie.
 
CZ reprezentant spomenul, že v CZ je veľmi dôležité zachovať prepravu jednodňových kuriatok, predsedajúci navrhol, aby táto téma bola predmetom špecifického dokumentu pre hydinu.
 
IT reprezentantka upozornila na problémy pri preprave veľkých zvierat  na dlhé vzdialenosti na porážku, čomu treba venovať väčšiu pozornosť.
 
Predseda súhlasil, že proti tomu protestuje množstvo mimovládnych organizácií, ale poľnohospodárom musia zostaťotvorené možnosti rozhodovania, kam chcú svoje zvieratá vyvážať a kde nechať poraziť.
 
PL reprezentant upozornil, že v prípade zákazu vývozu živých zvierat  na porážku by ich chovatelia prišli o dôležité trhy, ktoré ihneď zaplnia producenti zo Severnej a Južnej Ameriky. Upozornil, že treba vyzvať Komisiu, aby iniciovala vznik miest v najväčších prepravných koridoroch, kde by sa prepravcovia mohli o zvieratá postarať. V PL také miesta už existujú.
 
IE reprezentant vzhľadom na geografickú polohu IE ocenil, že dokument neobsahuje žiadne časové limity. Upozornil, že IE vyváža 80 % zvierat mimo EÚ a na vývoze sú závislí.
 
NL reprezentantka podporila poznámku IE o časovom limite a informovala, že niektoré politické strany NL majú v programe požiadavku zákazu prepravy dlhšej ako 1, 4 alebo 8 hodín.
ES reprezentant odporučil pripraviť argumenty na prepravu do tretích krajín.
 
FI reprezentantka odporučila zamerať  sa na využitie nových znalostí a ďalšie zlepšovanie podmienok, k čomu sa pripojil aj CZ zástupca. Ten upozornil na fakt, že poľnohospodári prepravujú svoje zvieratá a živočíšny genetický materiál, ide o významné finančné prostriedky, preto sami majú záujem o najvhodnejšie podmienky počas prepravy.
 
Diskusia o návrhu pozície o označovaní dobrých životných podmienok zvierat
Téme označovania dobrých životných podmienok zvierat sa intenzívne venovalo DE predsedníctvo. Na začiatku roka 2021 prebehlo rokovanie predsedníctiev dotknutých pracovných skupín C-C na tému prijatia možného návrhu oficiálnej pozícíe, ale stanoviská  jednotlivých odvetví sú fragmentovanejšie než pri preprave zvierat. Predsedovia pracovných skupín sa stále nedohodli.
 
Predsedajúci informoval aj o zasadnutí podskupiny EÚ platformy pre označovanie dobrých životných podmienok zvierat, členom skupiny je 1 expert za Copa a 1 expert za Cogeca. Ďalšie zasadnutie skupiny sa uskutoční 22. 6. 2021. Komisia paralelne zadala vypracovanie externej štúdie, ktorá má zistiť povedomie a dopyt spotrebiteľov a  aktuálnu situáciu ohľadom dobrovoľných systémov označovania, ich náklady a prínosy. Správa by mala byť publikovaná v júni 2021.
 
V diskusii odznel návrh FI reprezentantky, že by mala byť vytvorená všeobecná pozícia C-C k označovaniu dobrých podmienok zvierat a navrhla vytvoriť dočasnú pracovnú skupinu. Návrh podporil aj PL reprezentant.
 
IT reprezentant upozornil, že v IT už zahájili národnú iniciatívu, malo by ísť o získanie dôvery spotrebiteľov.
 
FR a DE tiež informovali o národných inicatívach, počas diskusií sa vyskytlo mnoho konfliktov, výrazné zmeny by mohli dokonca ohroziť činnosť mnohých chovateľov.
 
Predseda na záver zhrnul, že sa o dosiahnutie pozície treba aspoň pokúsiť, tému prejednáva už aj skupina pre potraviny.
 
Pozícia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat pre rôzne odvetvia
Špecifická stratégia pre odvetvie živočíšnej výroby sa prejednáva v jednotlivých pracovných skupinách, najväčší pokrok dosiahla skupiny pre bravčové mäso, kde bol už dokument schválený a je pripravený na predloženie skupine POCC/CCC a prezídiám. Dokument obsahuje 3 hlavné kapitoly: kastrácia prasiat, voľné ustajnenie prasníc a skracovanie chvostíkov.
 
V skupine pre hydinu a vajcia sa nedosiahol až taký pokrok, prvý návrh bol rozoslaný 21. 5.
 
Aktuálny stav občianskej iniciatívy Koniec doby klietkovej
Sekretariát upozornil na občiansku iniciatívu Koniec doby klietkovej, ku ktorej by Komisia mala zverejniť stanovisko 2. 6., plenárne zasadnutie Parlamentu by malo o nej diskutovať 10. 6. Sekretariát vyzval na lobbistické akcie.
 
Zákon o zdraví zvierat
Nové nariadenie o nákazách zvierat sa používa od 21. 4. 2021, Komisia pri tejto príležitosti usporiadala konferenciu, na ktorej sa zúčastnil predsedajúci. Prisľúbil rozoslať prezentáciu o obsahu konferencie členom pracovných skupín písomne.
 
Sekretariát navrhol usporiadať samostatný okrúhly stôl k problematike veterinárnych liečiv na prelome júna a júla.
 
Africký mor ošípaných (AMO) a vysoko patogénna vtáčia chrípka (HPAI)
V Číne sa pravdepodobne začína druhá vlna AMO, oficiálne údaje ale Čína nezverejňuje. V EÚ sú pozitívne správy, že na Sardínii sa situácia dostáva pod kontrolu. V DE sa však stále objavujú nové prípady, čo komplikuje prístup na ázijské trhy.
 
Problém s HPAI v EÚ bol na prelome 2020/2021, predovšetkým u veľkého vodného vtáctva. Vírus pravdepodobne pochádzal z Ázie, prenos na človeka nebol zaznamenaný. Vo FR boli hlásené prípady u husí a kačíc, ale situácia je už pod kontrolou. V tomto prípade predstavuje intenzívne poľnohospodárstvo niekedy menšie riziká.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN