Aktuálne informácie ohľadom pandémie

Zákaz vychádzania: Vláda SR obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 17. decembra 2021 v čase od 20.00 hod. do 05.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. januára 2022.

Zákaz zhromažďovania sa
S účinnosťou od 17. decembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Obmedzenia zákazu vychádzania sa nevzťahuje na nasledovné prípady:

Cestu do a zo zamestnania zamestnanca a podnikateľa
Obmedzenie sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže
potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti, a cestu späť,

Cestu na nákup nevyhnutných životných potrieb
Obmedzenie sa nevzťahuje na na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta uvedených v prílohe tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť.
Maloobchodné predajne, maloobchodné prevádzky a iné zariadenia, na cestu do ktorých sa v rozsahu nevyhnutnom na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb, udeľuje výnimka zo zákazu vychládzania sú:

•    prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu
•    lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
•    predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
•    predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,
•    práčovne a čistiarne odevov,
•    čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
•    pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
•    služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta poskytujúce služby elektronického výberu mýta,
•    taxislužby pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,
•    advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
•    zberné dvory,
•    služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania,
•    zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,
•    obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,
•    prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania na účel návštevy zdravotníckeho zariadenia za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime očkované, testované alebo prekonali ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,
•    prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon hromadných podujatí podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,
•    prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,
•    prevádzky lanových dráh a vlekov za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR.

Cestu do zdravotníckeho zariadenia
Obmedzenie sa nevzťahuje na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť.

Cestu do lekárne
Obmedzenie sa nevzťahuje na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť.

Cestu na účel starostlivosti o blízku osobu
Obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cestu späť.

Starostlivosť o zvieratá a venčenie
Obmedzenie sa nevzťahuje na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť.

Cestu do zahraničia
Obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia.

Cesta do zariadení sociálnych služieb
Obmedzenie sa nevzťahuje na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť,

Cesta na účasť na bohoslužbe
Obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na účel účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone, ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, a cestu späť.

Cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka
Obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cestu späť.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce