Pracovná skupina POCC/CCC, 8. decembra 2021

                                                 Zhrnutie správy zo zasadnutia

 Predsedal generálny sekretár Pekka Pesonen.

    Proces reformy SPP

Právne texty boli 6. 12. 2021 zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, do platnosti legislatíva  vstupuje 8. 12. 2021. Komisia pokračuje v príprave sekundárnej legislatívy SPP a konzultuje  s členskými štátmi ich strategické plány. Sekretariát C-C priebežne rozosiela návrhy vykonávacích a delegovaných aktov členským organizáciám a o svojich postojoch informuje Komisiu aj členské štáty. Sekundárnu legislatívu týkajúcu sa spoločnej organizácie trhov (SOT) Komisia predstaví až na jar 2022.

 

Balík Fit for 55

Sekretariát postupne analyzuje legislatívne návrhy predkladané v rámci balíka a prispieva do verejných konzultácií. V Rade sa zatiaľ nezačali hlavné diskusie, očakávajú sa až počas FR predsedníctva.

 

Uhlíkové poľnohospodárstvo

Oznámenie Európskej komisie má byť zverejnené 14. 12. 2021, sekretariát C-C organizuje rokovania s pracovnými skupinami, kde prejednáva obsah uniknutého textu oznámenia. V polovici januára prebehne rokovanie C-C k uhlíkovému poľnohospodárstvu.

NL reprezentantka informovala o konferencii k uhlíkovému poľnohospodárstvu, ktorá sa uskutoční 8. a 9. 12. 2021.

Sekretariát doplnil informáciu a referoval o štúdii Európskeho parlamentu k uhlíkovému poľnohospodárstvu.

 

Stratégia Z farmy na stôl (F2F)

Zámery Komisie týkajúce sa legislatívneho rámca pre udržateľné potravinové systémy a odpoveď C-C do verejnej konzultácie

Európska komisia zverejnila plán novej iniciatívy týkajúcej sa udržateľného potravinového systému s počiatočným posúdením dopadov, ktorý obsahuje 4 možnosti ohľadom budúceho legislatívneho rámca. Sekretariát C-C zaslal Komisii svoje stanovisko, v ktorom nepreferuje žiadnu z možností. Začína aj s prípravou oficiálnej pozície k udržateľným potravinovým systémom, práce bude koordinovať pracovná skupina C-C pre potraviny. V prvom štvrťroku 2022 by mala Komisia vyhlásiť verejnú konzultáciu po dobu 12 týždňov.

V diskusii SE reprezentantka referovala o diskusiách propagujúcich vegánstvo v SE, spolu s FI reprezentantkou žiadajú, aby bola C-C v diskusiách o udržateľnosti veľmi aktívna a upozorňovala na dôležitosť živočíšnej produkcie, bez ktorej by nebola možná ani rastlinná.

 

Veľké šelmy: aktuálny stav

Sekretariát referoval o návrhu rezolúcie predsedu výboru AGRI Norberta Linsa (DE, EPP) k problematike veľkých šeliem, sekretariát C-C pripravuje svoje pozmeňovacie návrhy (termín je 6. 1. 2022). Hlasovanie výboru je zatiaľ naplánované na koniec januára 2022.

Informácie o udržateľnom financovaní a taxonómii

Prvý delegovaný akt o taxonómii EÚ v oblasti klímy, ktorý prináša prvý súbor technických skríningových kritérií na vymedzenie činností, prijal Parlament v septembri, v Úradnom vestníku EÚ bude zverejnený na začiatku roka 2022. Za prípravu druhého delegovaného aktu je zodpovedná platforma EÚ pre taxonómiu, v ktorej nie je žiadny expert na  poľnohospodárstvo. S taxonómiou je zviazaný aj návrh smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov.

 

Informácie o príprave reakcie na posúdenie dopadov Komisie týkajúceho sa postupného rušenia klietok

Dňa 30. 6. 2021 Európska komisia oznámila zámer postupne ukončovať používanie klietok v poľnohospodárstve, čo môže mať značný dopad na niektoré odvetvia chovu hospodárskych zvierat v EÚ. V júli zverejnila počiatočné posúdenie dopadov, úplné by mala dokončiť do konca roku 2022. V rámci C-C témy prejednávajú rôzne pracovné skupiny.

 

Súčasné inštitucionálne iniciatívy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat

Výbor ANIT Európskeho parlamentu prijal svoju správu o dobrých životných podmienkach zvierat počas prepravy dňa 2. 12. 2021, hlasovanie v pléne prebehne v januári 2022.

Výbor AGRI prijal v októbri správu o dobrých životných podmienkach na farme, hlasovanie v pléne prebehne 15. 12. 2021.

Revízia právnych predpisov EÚ v oblasti blaha a dobrých životných podmienok zvierat: termín na zaslanie pripomienok členských organizácií je 16. 12. 2021, termín na zaslanie spätnej väzby Komisii do verejnej konzultácie je 21. 1. 2022.

 

Medzinárodný obchod a situácia na trhu

Sekretariát informoval o pokračujúcich negatívnych dopadoch pandémie, o vysokých výrobných nákladoch a cenách energií.

Brexit: situácia zostáva nezmenená.

 

Aktuálny stav reformy propagačnej politiky EÚ

Sekretariát upozornil na snahu F. Timmermansa a DG SANTE presadiť reformu propagačnej politiky EÚ, sekretariát C-C sa usiluje o väčšie zapojenie DG TRADE spolu s DG AGRI a o vyváženejší prístup. Sekretariát C-C organizuje rokovania so zástupcami členských štátov zodpovednými za propagačnú politiku, sekretariát naďalej hľadá štát, ktorý by prevzal vedúcu rolu na presadzovanie stanoviska C-C (FR, príp. IT).

Čo sa týka ročného pracovného programu propagačnej politiky na rok 2022, DG AGRI upresnil, že z rozpočtu vyhradeného na udržateľnosť nebude možné propagovať červené a spracované mäso ani alkohol na vnútornom trhu. Tieto produkty bude možné ďalej propagovať v rámci iných rozpočtových oddielov alebo v rámci oddielu pre udržateľnosť, ale iba pre trhy v tretích krajinách). Sekretariát aktuálne pripravuje spoločnú reakciu a analyzuje možnosti reakcie Parlamentu.

 

  Návrh správy BECA: súčasný stav

Zvláštny výbor EP pre boj proti rakovine (BECA) bude o správe z vlastnej iniciatívy  Posilnenie Európy  v boji proti rakovine – smerom ku komplexnej a koordinovanej stratégii, ktorej spravodajkyňou je Véronique Trillet-Lenoirová (FR, Renew), hlasovať 9. 12. 2021. Sekretariát C-C pripravil pre europoslancov svoj indikatívny zoznam na hlasovanie.

V diskusii vyzvalo niekoľko organizácií na obranu tabaku ako legálnej plodiny.

 

Platforma zúčastnených strán pre nulové znečistenie

Sekretariát informoval o členstve C-C v platforme, ktorú Európska komisia a Európsky výbor regiónov spustili v júni 2021 s cieľom pomôcť s vykonávaním akčného plánu EÚ V ústrety nulovému znečisteniu ovzdušia, vôd a pôdy. Na 1. zasadnutí platformy 16. 12. 2021 sa zúčastní Liisa Pietola .

Rôzne

Sekretariát informoval o snahe usporadúvať od začiatku roka 2022 zasadnutia prezenčne v Bruseli, s možnosťou pripojenia online.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN