Pracovná skupina POCC/CCC, 11. januára 2022

                                                 Zhrnutie správy zo zasadnutia

Predsedal generálny sekretár Pekka Pesonen.

Výmena názorov s Virginiou Jorissenovou (Stále zastúpenie FR pri EÚ) o prioritách FR predsedníctva

Zástupkyňa FR predsedníctva (FR PRES) predstavila hlavné priority v oblasti poľnohospodárstva: stratégia F2F, zmeny vo využívaní pôdy, revízia nariadenia LULUCF, balík Fit for 55, problematika odlesňovania, uhlíkové poľnohospodárstvo, dokončenie procesu schvaľovania strategických plánov členských štátov, proces reformy legislatívy o CHZO, sanitárna problematika. Snahou FR PRES bude presadzovanie európskych štandardov a udržateľné potravinové systémy na medzinárodnom poli prostredníctvom kódexu pre zodpovedné podnikateľské a marketingové postupy.

V diskusii zástupkyňa FR PRES potvrdila, že súčasťou agendy budú nové genomické techniky, rastúce ceny hnojív a aj narastajúce útoky veľkých šeliem.

Potvrdila aj požiadavku FR na zavedenie tzv. zrkadlových opatrení pre maximálne limity rezíduí pesticídov (MRL), čo by mali reflektovať aj dohody EÚ o voľnom obchode.

   Aktuálny stav reformy SPP a Európskej zelenej dohody (EZD)

O procese príprav strategických plánov SPP informoval počas zasadnutia výboru AGRI dňa 10. 1. 2022  komisár J. Wojciechowski. Až 8 štátov svoje plány doteraz nepredložilo a upozornil preto na existenciu rizika zdržania platieb poľnohospodárom.

Európska komisia naďalej pracuje na sekundárnej legislatíve, prvá skupina 3 vykonávacích nariadení bola prijatá 9. a 13. 12. 2021. Ďalšie hlasovanie o 2 delegovaných aktoch bolo odložené na 11. 1. 2022. 

Balík Fit for 55: pozícia a priority C-C

Sekretariát C-C v spolupráci s pracovnými skupinami analyzoval hlavné legislatívne iniciatívy balíka Fit for 55 a vypracoval prvé príspevky spätnej väzby Komisii, a to konkrétne k 7 kľúčovým legislatívnym návrhom: LULUCF, nariadeniu o zdieľaní úsilia (ESR), smernici o obnoviteľných zdrojoch energie (RED), mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM), smernici o zdaňovaní energie k udržateľnej leteckej doprave (ETD) a k normám emisií CO2 pre osobné automobily a dodávky.

Európsky parlament a Európska rada pripravujú k týmto legislatívnym návrhom svoje stanoviská, debata medzi inštitúciami bude prebiehať po celý rok 2022.

Sekretariát C-C pracuje na horizontálnej pozícii k celému balíčku, činnosť koordinuje skupina POCC/CCC, v týždni od 17. 1. 2022 bude jej členom rozposlaná 1. verzia dokumentu s termínom na zaslanie pripomienok 31. 1. 2022. Návrh pozície vychádza už z existujúcich pozícií, poukazuje na už dosiahnutý pokrok, ale aj na skutočnosť, že poľnohospodári pociťujú dopady zmeny klímy ako prví. Poľnohospodárstvo a lesníctvo musia byť podľa pozície brané ako súčasť riešenia, zmena musí byť spravodlivá, musia byť zohľadnené dimenzie ekonomické, ekologické aj sociálne, poľnohospodárom musia byť poskytnuté nové trhové a finančné nástroje, ciele musia byť realistické a vedecky podložené. Horizontálna pozícia bude stručne reflektovať pozície k jednotlivým prvkom balíka.

V diskusii DK reprezentantka odporučila doplniť do návrhu konkrétne príklady a posúdenie potenciálu poľnohospodárskych odvetví, myšlienku podporili aj napr. reprezentanti IE, SE a reprezentantka FI požiadala doplniť potrebu poskytnutia nevyhnutnej flexibility členským štátom pri vykonávaní praktík na dosiahnutie maximálneho efektu na klímu.

LULUCF, ESR a uhlíkové poľnohospodárstvo

Európska komisia prezentovala legislatívne návrhy revidovaných nariadení LULUCF a ESR v júli 2021, sekretariát C-C k návrhom pripravuje svoje pozície, finálna verzia by mala byť schválená 10. 2. 2022. Sekretariát upozornil na niektoré pozmeňovacie návrhy, ktoré sú pre poľnohospodárstvo nepriaznivé, podrobnejšiu analýzu rozošle mailom.

Oznámenie zamerané na udržateľné kolobehy uhlíka Komisia zverejnila v decembri, okrem iného zahŕňa praktiky, ktoré môžu byť naviazané na LULUCF a ESR.

V diskusii GR reprezentantka uviedla, že uhlíkové poľnohospodárstvo je ako možný dodatočný zdroj príjmov poľnohospodárov v GR aktuálne prioritou, preto pracujú na schéme „meet & greet“ za účelom využitia údajov z precízneho poľnohospodárstva.

Stratégia Z farmy na stôl (F2F): lobbistické akcie ohľadom revízie propagačnej politiky

Sekretariát informoval o ročnom programe propagačnej politiky na rok 2022, v rámci ktorého bola predstavená nová podkategória, ktorá fakticky znamená zníženie propagácie červeného mäsa a alkoholických nápojov na internom trhu EÚ. Sekretariát o téme neformálne rokoval so zástupcami DG AGRI a ešte pred Vianocami zaslal list komisárovi pre poľnohospodárstvo, v ktorom odmietol takúto formu diskriminácie poľnohospodárskych produktov.

Ďalej pracuje Komisia na revízii propagačnej politiky poľnohospodárskych produktov, kde znova vidieť snahu komisára Timmermansa a DG SANTE vyradiť z nej červené mäso a alkoholické nápoje.

Sekretariát upozornil, že v rokovaniach hodlá pokračovať a hoci pre mnohé štáty nie je propagačná politika prioritou, (lebo ju príliš nevyužívajú), obmedzenie výrokov pri revízii propagačnej politiky môže predstavovať precedens pre ďalšiu elimináciu týchto produktov v ďalších politikách.

Sekretariát referoval o hlasovaní o správe zvláštneho výboru Parlamentu pre boj proti rakovine (BECA), ktoré sa konalo 9. 12. 2021. Výsledná správa bola prijatá a obsahuje mnoho nepriaznivých prvkov, preto sekretariát pokračuje v lobbistickej činnosti, usiluje sa o podporu iných organizácií a spolupracuje s niektorými europoslancami.

Informácie o návrhu správy Európskeho parlamentu o akčnom pláne EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo

Komisia predstavila akčný plán na podporu ekologického poľnohospodárstva 25. 3. 2021. C-C svoj pozičný dokument k plánu schválili v júli 2021, hlasovanie vo výbore by mohlo prebehnúť 31. 3. 2022 a v pléne v máji 2022. Sekretariát za prekvapivé označil, že výbor ENVI nezažiadal o možnosť vyjadriť svoje stanovisko.

Veľké šelmy

O narastajúcich počtoch útokov veľkých šeliem v EÚ sa rokovalo počas zasadnutia výboru AGRI 10. 1. 2022, kde bol predstavený návrh uznesenia výboru. Hlasovanie výboru o uznesení by malo prebehnúť 28. 2. 2022, sekretariát vyzval na kontakt s europoslancami, takisto by mala byť spustená mediálna kampaň na sociálnych sieťach.

Medzinárodný obchod a situácia na trhu

UK: EÚ a UK pokračujú v rokovaniach o úpravách fungovania Protokolu o Írsku a Severnom Írsku, zatiaľ nedospeli k dohode.

Chile: EÚ a Chile uzavreli technické rokovania o modernizácii dohody medzi EÚ a Chile.

Situácia na trhu: Situáciu naďalej negatívne ovplyvňujú: pandémia C-19, vtáčia chrípka a AMO, komplikácie ohľadom brexitu, hospodárske oživenie v USA a Číne, vysoká miera inflácie v Európe a rastúce náklady na krmivá, energie a hnojivá, dopravu a stavebné materály.

Sekretariát informoval o šírení AMO v DE a v horských oblastiach IT, kde boli potvrdené nové prípady. Otázkou je, ako zareagujú medzinárodní partneri, keďže IT je dôležitým vývozcom bravčového mäsa do Číny a Hongkongu. Sekretariát je kvôli šíreniu AMO v kontakte s Komisiou.

Stratégia v oblasti biologickej rozmanitosti

Dátum publikovania cieľov obnovy prírody bolo posunuté zo 14. 12. 2021 na bližšie nešpecifikovaný dátum v roku 2022.

Stratégia EÚ pre lesy

Stratégiu zverejnila Komisia 16. 7. 2021, ide o jednu z hlavných iniciatív EZD. Rada k nej prijala závery 15. 11. 2021, hlasovanie vo výbore je naplánované na 10. 5. 2022, v pléne na júl 2022.

Taxonómia a udržateľné financovanie

Prvý delegovaný akt o zmierňovaní zmeny klímy a prispôsobení sa tejto zmene predložila Komisia v apríli 2021, po odsúhlasení v Parlamente a  Rade vstúpil do platnosti od 1. 1. 2022. Poľnohospodárstvo nebolo do tohto právneho aktu zahrnuté, bude súčasťou až budúceho delegovaného aktu.

Smernica o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (revízia smernice o nefinančnom výkazníctve)

V rámci EZD Komisia predložila návrh na revíziu smernice o nefinančnom výkazníctve, ktorá rozširuje jej pôsobnosť na všetky veľké a kótované spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov). Sekretariát C-C upozornil na niekoľko rizikových prvkov, najmä na rozšírenie pôsobnosti smernice na vysokorizikové sektory, medzi ktoré chcú niektoré výbory zahrnúť aj odvetvie poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Hlasovanie vo výbore JURI sa očakáva v marci 2022. V súčasnej legislatíve majú členské štáty možnosť prijať špecifické pravidlá pre jednotlivé typy ekonomických subjektov a túto možnosť treba  zachovať.

Súčasné inštitucionálne iniciatívy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat

Sekretariát informoval o prijatí odporúčaní výboru ANIT, o ktorých bude ďalej hlasovať plenárne zasadnutie. Ďalej upozornil na prebiehajúcu verejnú konzultáciu Komisie k dobrým životným podmienkam zvierat, prístupná je do 21. 1. 2022.

Rôzne

Sekretariát informoval o reforme IT systému C-C, čo zahŕňa tvorbu nového webu, update serverov a systému publikovania dokumentov (portál AgriInfo sa zmení na Agri-Pulse, do ktorého sa doplní niekoľko nových modulov). V novom systéme budú pre jednotlivé pracovné skupiny vytvorené vlastné webové stránky so všetkými dokumentmi, pozíciami, externými dokumentmi, atď. Takisto sa bude členom automaticky rozosielať newsletter na základe nimi zvolených tém. Konkrétny termín spustenia nového webu sekretariát nešpecifikoval.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN