Pracovná skupina pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat, 13. januára 2022

Zhrnutie správy zo zasadnutia:

Predsedal Miguel Ángel Higuera (ES). Na rokovanie boli prizvaní zástupcovia odvetvových pracovných skupín C-C živočíšnej výroby.

Pozícia C-C k dobrým životným podmienkam zvierat počas prepravy

Pozícia C-C bola prijatá 18. 6. 2021 v reakcii na prípravu správy Vyšetrovacieho výboru EP pre ochranu zvierat počas prepravy (ANIT) a vzhľadom na narastajúci mediálny tlak neziskových organizácií. Pozícia predstavuje horizontálne stanovisko naprieč všetkými odvetviami, dokument zdôrazňuje dôležitosť prepravy zvierat pre hodnotový reťazec EÚ, poukazuje na väčšiu dôležitosť kvality prepravy oproti jej dĺžke. C-C preto vo svojej pozícii vyzývajú Komisiu k holistickému prístupu k dĺžke prepravy s tým, že ani lokálne a mobilné jatky nepredstavujú plne udržateľné alternatívne riešenie, ktoré by prepravu nahradilo. C-C žiadajú, aby všetky budúce legislatívne návrhy Komisie vychádzali z vedecky podložených poznatkov, upozorňujú aj na nové dostupné technické možnosti zlepšujúce kvalitu prepravy.

Všeobecná analýza výsledkov hlasovania o správe a odporúčaniach výboru ANIT

Hlasovanie vo výbore ANIT o správe a odporúčaniach sa konalo 2. 12. 2021, správa bola prijatá spolu so všetkými kompromisnými pozmeňovacími návrhmi. Termín plenárneho  hlasovania Parlamentu ešte nie je potvrdený, bude sa však hlasovať iba o odporúčaniach.

Sekretariát upozornil na najproblematickejší kompromisný pozmeňovací návrh k odporúčaniam, ktorý „vyzýva Komisiu, aby zaviedla obmedzenie doby cesty pre všetky druhy a vek zvierat,  a najmä pre neodstavené zvieratá; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zakázala prepravu veľmi mladých zvierat (dobytka, oviec, kôz alebo ošípaných a domácich koňovitých) mladších ako 35 dní; domnieva sa, že by sa malo zabrániť preprave neodstavených zvierat starších ako 35 dní a mala by byť povolená iba v prípade prepravy kratšej ako 2 hodiny; domnieva sa, že v budúcom nariadení treba dôkladne zvážiť obmedzenia prepravy pre tieto zvieratá, pričom treba vziať do úvahy aj potrebu opatrení, ktoré zaistia, aby sa všetkým zvieratám dostalo náležitej starostlivosti na pôvodnej farme.“

Druhý problematický kompromisný pozmeňovací návrh (34a) sa týka prepravy gravidných samíc.

Sekretariát C-C pred plenárnym hlasovaním opäť použije rovnaké argumenty ako pri hlasovaní vo výbore ANIT a pozícia C-C bude europoslancom opäť rozoslaná.

Špecifická analýza zástupcov odvetví z Copa a Cogeca o správe a odporúčaniach ANIT

IE reprezentant upozornil na dopady odporúčaní na jednotný trh, malé lokálne alebo mobilné jatky majú ťažkosti pri plnení všetkých podmienok a štandardov potravinovej bezpečnosti. Zákaz prepravy mladých zvierat by mal zásadný negatívny dopad najmä na malých chovateľov, pozmeňovací návrh vôbec nezohľadňuje vzdialenosť.

DK reprezentantka tiež podporila obavy zo zákazu prepravy mladých zvierat, ES reprezentant zdôraznil veľké obavy najmä z požiadavky zákazu prepravy mladých zvierat do 35 dní veku. V ES sa totiž zvieratá prevážajú okolo 30 dní veku, veľa fariem sa zameriava práve na tento typ chovu. Podľa neho treba zapracovať do pozície aj špecifický  problém teploty pri doprave (najmä v Stredomorí), s čím súhlasil aj IT reprezentant.

PL reprezentant odporučil zber vedeckých poznatkov (štatistických údajov) na diskusiu s Komisiou, samotná pozícia C-C podľa neho nie je dostatočná, s čím súhlasili aj zástupcovia FI a IE. Upozornil aj na dopady zákazu prepravy kuriat do 35 dní veku.

DE reprezentant navrhol, že ak sa nepodarí zmeniť výstup plenárneho hlasovania, bude nutné začať komunikáciu s Komisiou, ktorá bude následne pripravovať novú legislatívu, a to aj za cenu určitého kompromisu (napr. preprava veľmi mladých zvierat iba na krátke trasy, zákaz veľmi dlhých trás a pod.) Upozornil, že v súčasnej legislatíve sú vyradené prepravy medzi farmami do 50 km, tieto výnimky možno budú aj v novej legislatíve.

DK reprezentantka aj predsedajúci skonštatovali, že výnimky sú zaujímavou možnosťou, ako problém vyriešiť.

Predsedajúci na záver uviedol, že najmä odporúčania zákazu prepravy mladých zvierat do 35 dní by spôsobili veľké problémy a vôbec nezohľadňujú situáciu na trhu a situáciu na lokálnych jatkách. Potrebné je zbierať štatistické údaje a vedeckú evidenciu zo všetkých členských štátov, zohľadniť kvalitu prepravy, teplotu a zisťovať možnosti výnimiek v legislatíve. Na záver dodal, že Copa a Cogeca spolupracujú s ďalšími organizáciami na problematike prepravy zvierat a vyzval členov na oslovenie svojich europoslancov.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN