Informácie zo zasadnutí komoditnej rady pre hydinu, hydinové vajcia a hydinové mäso

Prvé zasadnutie sa uskutočnilo v roku 2012. Druhé zasadnutie sa uskutočnilo v 17. týždni, v utorok dňa 23. 4. 2013 o 10.00 hod.

 

Program zasadnutia:

1. Riešenie problematiky cien kŕmnych zmesí
2. Pripomienky k zákonu č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Program bol doplnený o vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia.

Zasadnutie komoditnej rady viedol jej predseda pán Ing. Mgr. Daniel Molnár. Bolo konštatované, že ceny kŕmnych zmesí sú na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami vyššie. Na zasadnutie komoditnej rady bol prizvaný predseda predstavenstva Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností pán Ing. Marian Uhrík, ktorý upozornil na ceny obilnín, ale aj možné riešenie. Na základe diskusie sa uskutoční samostatné stretnutie zástupcov Únie hydinárov Slovenska, Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností a ministerstva k možným návrhom riešenia.

Predseda komoditnej rady uviedol predbežné údaje k spotrebe hydinového mäsa a vajec a požiadavky na množstvo krmiva v prípade, ak sa bude zvyšovať výroba komodít na Slovensku. Ministerstvo má záujem „naštartovať“ odvetvie chovu hydiny a ošípaných. Boli prezentované návrhy na „revitalizáciu odvetvia chovu hydiny“ a zároveň bolo zdôraznené, že ceny kŕmnych zmesí tvoria približne 66 % z celkových nákladov. Dôležité sú však aj opatrenia, ktoré súvisia so veterinárnymi požiadavkami. Predseda komoditnej rady upozornil na zmenu výšky podpory v oblasti vakcinácie proti salmonele v chovoch hydiny. V minulosti bola na jednu vakcínu vyčlenená suma 5 centov zo strany štátu a 5 centov z EÚ. V roku 2013 má byť poskytnutá len celková  suma 4 centy.

Členovia komoditnej rady sa zaoberali pripomienkami k zákonu č. 362/2012 Z. z. Najväčšími problémami je splatnosť faktúr, lehoty splatnosti, výpovedné lehoty. Naďalej zostali bonusy, ale sú inak sú v zmluvách uvedené, v zmluvách sú uvedené platby za kontroly, spôsob vrátenia tovaru. Členovia komoditnej rady sa zhodli na potrebe novelizovať existujúci zákon. Bude potrebné, aby výsledky z kontroly boli podkladom pre prípravu návrhu novely zákona.

V rámci diskusie bola hodnotená súčasná situácia v systéme podpôr na chov hydiny. Vzhľadom na skutočnosť, že chovatelia hydiny nie sú bežne vlastníkmi alebo nájomníkmi poľnohospodárskej pôdy, nezískavajú podpory v systéme SAPS. Je potrebné zachovať podporu na vakcináciu a v novom programovom období riešiť podpory na  odbytové združenia, životné podmienky zvierat, podporu na zamestnávanie v sektore.

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., Odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN