Stanovisko stavovských organizácií k pripravovanému zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave

Bratislava, 23. februára 2015 – Sedem stavovských a profesijných organizácii zastupujúcich zamestnávateľov sa dnes stretlo, aby vyjadrili svoje jednotné stanovisko k pripravovanému zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave . Spája ich obava o vykonateľnosť zákona, konkrétne časti o praktickom vyučovaní žiakov u zamestnávateľov, ktoré nespĺňa dohodnutú filozofiu, koncepciu a princípy duálneho systému vzdelávania. Duálne vzdelávanie podľa zamestnávateľov musí byť vykonávané v úzkej súčinnosti štátu a stavovských a profesijných organizácii.

 

Zamestnávatelia boli v uplynulých dvoch  rokoch aktívnou súčasťou celého legislatívneho procesu prípravy  zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, spolupracovali pri tvorbe filozofie i obsahovom napĺňaní zákona. Pre stavovské a profesijné organizácie bola účasť pri tvorbe zákona vyústením dvanásťročnej práce a skúseností so systémovou transformáciou odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

 

Nový zákon bol 9. januára 2015 prerokovaný a schválený vládou SR a bol postúpený na prerokovanie NR SR s verejným prísľubom predsedu vlády Róberta Fica, že v legislatívnom procese v NR SR budú doriešené dva  problémy:  

•       motivačné podmienky pre zamestnávateľov

•       vytvorenie podmienok pre zamestnávateľov k výkonu povinnosti, ktoré im zákon ukladá.

 

Dňa 17. februára však predložilo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu tézy k zákonu, ktoré zamestnávateľské organizácie považujú za neprijateľné, nakoľko neumožňujú úzku súčinnosť stavovských a profesijných organizácií na odbornom vzdelávaní a príprave. Na základe týchto téz prijali stavovské a profesijné organizácie, ktoré reprezentujú 11 465  zamestnávateľov a 640 000  zamestnancov,  zásadné stanovisko:

 

Zamestnávatelia združení v Rade Vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu upozorňujú, že prípadným akceptovaním téz, alebo častí téz, ktoré boli predložené, sa vstupuje do filozofie, koncepcie a princípov duálneho vzdelávania a zavádza sa akýsi štátny model duálneho vzdelávania.

S takýmto prístupom, ktorý nerešpektuje doposiaľ prebiehajúcu diskusiu a nie je v súlade s platným uznesením vlády, nemôžu predmetné zamestnávateľské organizácie súhlasiť. Za predpokladu, že by mali byť navrhované tézy implementované  do návrhu zákona, sú nútení navrhnúť, aby bol predmetný vládny návrh zákona stiahnutý z ďalšieho legislatívneho konania.

 

Hlavným cieľom stavovských a profesijných organizácií je prijatie  vykonateľného zákona o OVP. Podľa Mariána Juska, prezidenta RÚZ, je systém duálneho vzdelávania dôležitým predpokladom budúceho rozvoja Slovenska a nástrojom na zníženie nezamestnanosti mladých . „Pokiaľ dôjde k prijatiu zákona bez rešpektovania praktických potrieb a skúseností zamestnávateľov, môže to mať fatálne dopady na uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl  na Slovensku,“ uviedol Rastislav Machunka, viceprezident AZZZ.

 

Zamestnávatelia  združení v Rade Vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu preto požadujú, aby zákon o odbornom vzdelávaní a príprave reflektoval dohodnutú filozofiu, koncepciu a princípy duálneho systému vzdelávania. Po splnení týchto požiadaviek sú stavovské a profesijné organizácie

pripravené prebrať úlohy v zmysle schváleného zákona v plnom rozsahu. Zároveň upozorňujú, že bez aktívnej účasti zamestnávateľov nemôže existovať efektívny duálny systém. 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce