Poľnohospodári na Hornej Nitre bilancovali

     Okrem toho si stanovili úlohy na ďalší hospodársky rok. Delegáti si so záujmom vypočuli príhovor štátneho tajomníka MPRV SR Ing. Jozefa Spevára, ktorý vo svojom vystúpení zdôraznil význam komory pri rokovaniach s ministerstvom ako aj pri príjmaní legislatívnych nástrojov. V príhovore poukázal na skutočnosť, že v krajinách EÚ práve samospráva je najsilnejším partnerom pri riešení aktuálnych hospodárskych problémov. Na úseku lesného hospodárstva MPRV SR aktívne pracujú na riešení problematiky škôd lesnej zvery, ktoré spôsobuje na poľnohospodárskych plodinách a lesných porastoch. Nie najlepšie ekonomické výsledky podnikov hospodáriacich na pôde, legislatívna byrokracia a neustály pokles stavov zvierat viedol delegátov k prijatiu spoločného komuniké.

 

 

Komuniké z VZ RPPK konaného dňa 5.mája 2015 vo Veľkej Čausy

 

          Valné zhromaždenie RPPK Prievidza na svojom rokovaní dňa 5.mája 2014 prerokovalo aktuálny stav poľnohospodárstva okresu Prievidza. Z výsledkov hospodárenia podnikov konštatuje neuspokojivý stav, ktorý korešponduje s vývojom na Slovensku. Agrárna politika, postavená v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2015 -2020, je  zlomová z hľadiska zachovania poľnohospodárskej prvovýroby. Tá je zároveň jediná schopná zabezpečiť kvalitné domáce potraviny a podieľa sa na zamestnanosti vidieckeho obyvateľstva.

     Pokles nákupných cien mlieka a nárast cien na obchodných pultoch svedčia o riadení trhu obchodnými reťazcami. Riešenie poľnohospodári vidia vo vstupe štátu prostredníctvom dotačnej a subvenčnej politiky, nakoľko prepad stavov dojníc sa odrazí v ďalšom znižovaní počtu HD, ktoré už môže úplne ohroziť produkciu slovenského mlieka.

Zvyšovanie administratívnej záťaže, byrokracia  a neustále zmeny právneho prostredia nad rámec európskej legislatívy komplikujú firmám podnikanie na pôde a často vedú aj k ďalšiemu prepúšťaniu pracovníkov, čo následne umocňuje aj bezhlavá liberalizácia agrárneho trhu bez akýchkoľvek regulačných nástrojov.

     Valné zhromaždenie RPPK Prievidza preto vyzýva Vládu SR a príslušné rezortné ministerstvá, aby podporili poľnohospodársku veľkovýrobu tak, aby nedošlo k ďalšiemu drobeniu podnikov. Podpora sa má zamerať na zjednodušenie podnikania na pôde a poskytnutie podpory tým, ktorí na pôde skutočne pracujú.  

Delegáti VZ RPPK Prievidza dňa 5.5.2015

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce