Inštruktor praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave ustanovuje nasledovné podmienky vykonávania praktického vyučovania prostredníctvom inštruktorov praktického vyučovania, podmienky výkonu činnosti inštruktora a podmienky prípravy inštruktorov:
 
 
 1. Ak zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie v učebnom odbore, inštruktor praktického vyučovania musí mať minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom v príslušnom alebo príbuznom odbore štúdia ako študuje žiak.
 2. Ak zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie v študijnom odbore, inštruktor praktického vyučovania musí mať minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v príslušnom alebo príbuznom odbore štúdia ako študuje žiak.
 3. Ak zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie v študijnom odbore ako vyššie odborné štúdium, inštruktor praktického vyučovania musí mať minimálne vyššie odborné vzdelanie v príslušnom alebo príbuznom odbore štúdia ako študuje žiak.
 4. Inštruktora pre žiakov študijného odboru môže do 31.8.2019 vykonávať aj fyzická osoba, ktorá má iba stredné odborné vzdelávanie s výučným listom.
 5. Inštruktora pre žiakov študijného odboru vyššieho odborného štúdia môže do 31.8.2019 vykonávať aj fyzická osoba, ktorá má iba úplné stredné odborné vzdelávanie s maturitou.
 6. Stupeň dosiahnutého vzdelania podľa bodov 1. až 3. sa nevyžaduje, ak inštruktor vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje.
 7. Inštruktora môže vykonávať aj fyzická osoba, ktorá ešte nevykonávala činnosť inštruktora praktického vyučovania a ktorá neabsolvovala prípravu inštruktora. Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť prípravu inštruktora najneskôr do jedného roka od začiatku výkonu činnosti inštruktora.
 8. Inštruktor môže uskutočňovať praktické vyučovanie v jeden vyučovací deň maximálne pre 3 žiakov.
 9. Inštruktor nemôže klasifikovať žiaka z predmetu praktického vyučovania, teda známkovať žiaka. Inštruktor sa podieľa na hodnotení a klasifikácii žiaka spôsobom dohodnutým so školou v zmluve o duálnom vzdelávaní. Najčastejšie inštruktor spracováva hodnotiaci list žiaka, ktorého vzor je prílohou k zmluve o duálnom vzdelávaní.
 10. Prípravu inštruktorov praktického vyučovania zabezpečuje stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom sa uskutočňuje praktické vyučovanie. Vecnú pôsobnosť určuje príloha č. 9 vyhlášky č. 251/2018 o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania. Príprava inštruktora musí mať obsahové zameranie zodpovedajúce § 22 ods. 1 písm. e) zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.
 11. Inštruktorom môže byť zamestnanec zamestnávateľa, u ktorého sa uskutočňuje praktické vyučovanie, alebo samostatne zárobková činná osoba. 

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN