SPPK logo

Novela vyhlášky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v z.n.p.

Novela vyhlášky vyšla v Zbierke zákonov 07.05.2015 pod číslom 91/2015 v čiastke 30/2015. Účinnosť nadobúda dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 2, § 24 ods. 4 písm. d) tretieho bodu v bode 3, § 25 ods. 4 písm. e) tretieho bodu v bode 4, § 26 ods. 5 písm. d) tretieho bodu v bode 5 a § 26 ods. 6 písm. e) tretieho bodu v bode 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.januára 2016.

Klúč |  11.05.2015

SPPK logo

Novela zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Novela obchodného zákonníka vyšla v Zbierke zákonov 29.4.2015 pod číslom 87/2015 v čiastke 29/2015. Novela nadobúda účinnosť 29.04.2015, netýka sa to niekoľkých vybraných ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť neskôr.

Klúč |  01.05.2015

SPPK logo

Novela nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Novela vyšla v Zbierke zákonov 24.04.2015 pod číslom 82/2015 v čiastke 28/2015. Účinnosť nadobúda 01.05.2015.

Klúč |  01.05.2015

SPPK logo

Novela nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Novela nariadenia vyšla v Zbierke zákonov 24.04.2015 pod číslom 83/2015 v čiastke 28/2015. Účinnosť nadobúda 01.05.2015.

Klúč |  01.05.2015

SPPK logo

Novela vyhlášky č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu

Novela vyhlášky vyšla v Zbierke zákonov 21.04.2015 pod číslom 80/2015 v čiastke 27/2015, pričom nadobúda účinnosť 01.05.2015.

Klúč |  01.05.2015

SPPK logo

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov 21.04.2015 pod číslom 79/2015 v čiastke 27/2015, pričom nadobúda účinnosť 01.01.2016

Klúč |  01.05.2015

SPPK logo

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov 15.04.2015 pod číslom 75/2015 v čiastke 24/2015, pričom nadobúda účinnosť 15.04.2015.

Klúč |  01.05.2015

SPPK logo

Novela nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov 15.04.2015 pod číslom 76/2015 v čiastke 24/2015, pričom nadobúda účinnosť 15.04.2015.

Klúč |  01.05.2015

SPPK logo

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov 14.04.2015 v čiastke 23/2015, pričom nadobúda účinnosť 01.05.2015.

Klúč |  01.05.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce